544 T. M. KIVIMÄKI.    Professor Kyösti Haataja 70 år. Professor emeritus Kyösti Haataja fyllde senaste februari månad 70 år. Han hör till förgrundsmännen inom Finlands juristkår — så mångsidigt har hans arbete varit på juridikens fält. Även inom förvaltningen och inom det offentliga livet i övrigt kan hans namn räknas bland de mest kända i Finland.
    Haataja började sitt livsverk såsom lantmäteriingenjör. De erfarenheter, som han härvid inhämtade, blevo bestämmande för hans senare levnadsöden. Sedan han även avlagt juridiskexamen, tjänstgjorde han i Finlands dåvarande senat, varvid han inledde det stora lagstiftningsarbete, som åsyftade en reform av jordlegoförhållandena och en frigörelse av torparna. Han deltog även verksamt i genomförandet av denna stora jordreform. Hans första juridiska arbeten berörde just jordlega samt legotagares lösningsrätt. Såsom generaldirektör i lantmäteristyrelsen fick Haataja till stånd en omorganisation av lantmäteriförvaltningen.
    Än mera betydelsefull blev Haatajas insats i rättsvetenskapens tjänst. Under de nitton år han var professor i ekonomisk rätt vid Helsingfors universitet, förmådde han såsom en framstående föreläsare och lärare väcka intresse för jord- och vattenrättsliga frågor. Hans litterära produktion är för våra förhållanden sällsynt vidsträckt — den omfattar omkring 30 arbeten och närmare 100 uppsatser, dagspolitiska artiklar icke medräknade. I sina jord- och vattenrättsliga forskningar har Haataja måhända mer än någon annan av Finlands rättslärde fäst uppmärksamheten vid rättsreglernas historiska utveckling samt vid de ekonomiska och sociala förhållanden, under vilka rättsreglerna tillkommit och utvecklats.
    Haatajas förmåga och grundlighet har utnyttjats för de mest mångskiftande offentliga uppgifter. Bland hans många kommittéuppdrag må nämnas, att han var ordförande i den s. k. språkfredskommittén. Hans förmåga att se sakerna opartiskt och att sammanjämka motsatta meningar ledde till att kommittén kunde avge ett enhälligt betänkande, som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att snart sagt från dagordningen avföra hela nationalitetsstriden. Inom den kooperativa rö-

 

PROFESSOR KYÖSTI HAATAJA 70 ÅR. 545relsen har Haataja ända sedan dess början varit en av de bärande krafterna.
    Efter avskedstagandet från universitetet har Haataja icke dragit sig tillbaka från sitt tunga dagsverke till en välförtjänt vila. Med den energi, som är utmärkande för honom, har han fortsatt sitt vetenskapliga forskningsarbete. Nyligen utgav han såsom ett resultat av djuptgående forskningar en framställning av jordäganderätten undertiteln »Maanjaot ja talojärjestelmä» (Skifte och hemmansväsende) — ett arbete som åtminstone inom de nordiska länderna får söka sin like. För närvarande har han under arbete ett stort upplagt verk om Finlands vattenrätt.
    Haataja är föredömlig både som forskare och såsom en praktikens man. Hans arbete har lämnat bestående spår efter sig i de senaste årtiondenas historia i Finland.

T. M. Kivimäki.