Nordiskt justitieministermöte. Ett nordiskt justitieministermöte hölls d. 9 juni 1951 i Stockholm för diskussion av nordiska lagstiftningsfrågor. Närvarande voro, förutom statsrådet Zetterberg, justitsminister Helga Pedersen, justisminister Oscar Gundersen och statsrådet Teuvo Aura. Islands justitieminister, Bjárne Benediktson var förhindrad närvara men representerades av hæstaréttardómari Jónatan Hallvarðsson. Mötet ingick som ett led i det gemensamma lagstiftningsarbete som äger rum inom norden och vartill vissa riktlinjer uppdrogos vid ett liknande möte 1946. Bland de frågor som nu diskuterades kunna nämnas rättsställningen för utomäktenskapliga barn, författarrätt, lufträtt, sjömanslagstiftning, varumärkesrätt, patenträtt och trafiklagstiftning. På dessa områden äger redan lagsamarbete rum. Man diskuterade också att till gemensam behandling upptaga vissa ytterligare ämnen såsom delar av skadeståndsrätten, nordiska medborgares rättsställning i annat nordiskt land, vidmakthållande eller återställande av familjerättsliga underhållsbidrags realvärde, namnrätt, panträtt och preskription.
    Inför blivande konferenser rörande en internationell köplag diskuterades möjligheterna för en gemensam nordisk ståndpunkt i vissa hithörande spörsmål. Slutligen diskuterades frågan om ett juristutbyte mellan de nordiska länderna.

B. L.

 

    Nittonde nordiska juristmötet äger rum i Stockholm d. 22—26 aug. 1951. Mötets program återfinnes på omslaget till detta häfte s. 2 och 3.

 

    Nordiskt kriminalistmöte 1952. För det tredje nordiska kriminalistmötet, som hålles i Köpenhamn med början d. 3 juni 1952, ha fastställts följande förhandlingsämnen: 1. Medicinsk, psykologisk och pedagogisk behandling av brottslingar; 2. Tidsobestämt frihetsberövande som reaktionsform mot lagöverträdare; samt 3. Den kriminalpolitiska behandlingen av rattfyllerister. Deltagande i mötet står öppet för medlemmar av de nordiska kriminalistföreningarna. Referat och korreferat över förhandlingsämnena komma att i förväg tryckas och tillställas mötesdeltagarna.
    De båda föregående nordiska kriminalistmötena ha hållits i Helsingfors 1937 (SvJT 1937 s. 559) och i Stockholm 1947 (SvJT 1947 s. 384).

S. R.