Den Norske Kriminalistforenings virksomhet i 1950. Den 22. februar 1950 holdt foreningen et diskusjonsmøte på Universitetet i Oslo. Emnet var »Straff som reaksjon mot akutt og kronisk alkoholmisbruk». Innledningsforedraget ble holdt av overlege Johan Scharffenberg. — Den 4., mai 1950 holdt foreningen et diskusjonsmøte i Oslo Handelsstands Forening. Emnet var »Nye synspunkter og behandlingsmåter i kampen mot alkoholisme». Innledningsforedraget ble holdt av overlege Gordon Johnsen.
    Årsmøtet ble holdt den 2. november 1950 i Oslo Handelsstands Forening. Emnet var »Sosialundersøkinger og vernetilsyn for lovovertredere». Innledningsforedraget ble holdt av generalsekretær Iv. Rummelhoff. Fra Dansk Kriminalistforening møtte fængselsinspektør Cai Jensen, fra Kriminalistföreningen i Finland överdirektør Valentin Soine og fra Svenska Kriminalistföreningen advokat Hugo Lindberg og skyddskonsulentene Börje Nyblom og F. L. Søderberg.
    Representanter for Den Norske Kriminalistforening har deltatt i årsmøtene som er avholdt av kriminalistforeningene i Danmark, Finland, Island og Sverige.
    Foreningen har i dette året utgitt publikasjonen »Forbrytelse og straff» som inneholder radioforedrag holdt av professor Andenæs, dosent Hygen og professor Langfeldt.
    Styret består av professor dr. jur. Johs. Andenæs, formann, riksadvokat Andr. Aulie, professor dr. med. Gabriel Langfeldt, høysterettsadvokat Leif S. Rode, ekspedisjonssjef Kyhn Gløersen, høyesterettsdommer Reidar Skau og professor dr. med. Ørnulf Ødegård. Sekretær er høyesterettsadvokat Rolv Ryssdal. Foreningen har 320 medlemmer.

R. R.

 

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1950 fire møter hvor det ble holdt foredrag av helsedirektør Karl Evang om »Lægeerklæringer», av høyesterettsadvokat Rolf Løchen om »Særregler i den gjensidige skadeforsikring», av høyesterettsadvokat Trygve Normann om »Erstatning for tap av forsørger» og av høyesterettsadvokat Leif S. Rode om »Litt om fonetikken i norsk, dansk og kringkastiansk under bruk i og utenfor rettssalen». Foreningens styre var i 1950 det samme som tidligere. Formann var direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl, Oslo.

J. T. B.

 

    Norsk Forening For International Ret (Norsk Avdeling av International Law Association) har i løpet av 1950 hatt to medlemsmøter med foredrag av professor, dr. jur. Frede Castberg om »De nye rettsregler for sivilbefolkningens stilling i krig» og av professor Halvar G. F. Sundberg,

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 555Stockholm, om »Några nyare svenska rättstilfeller angående statens domsrätt.» Det sistnevnte fordrag ble holdt på foreningens 25 års jubileumsmøte 15. november 1950 hvortil var innbudt medlemmer av flere andre foreninger m. v. Foreningen har ifølge siste årsberetning 60 medlemmer, hvorav 6 institusjonsmedlemmer. Formann var i 1950 høyesterettsdommer H. Bahr. Sekretær var høyesterettsadvokat Arne Rygh, Oslo.