Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde ved utgangen av 1950 138 medlemmer, hvorav 19 selskapsmedlemmer. I årets løp hadde foreningen fire møter med foredrag av direktør, høyesterettsadvokat Hans Chr. Bugge om »Ansvarsfordelingen mellom krigs- og sjøassurandører», av direktør Annar Poulsson om »Protection og Indemnity-forsikring», av overrettssakfører Kristian Fr. Myrdahl om »Noen sjødyktighetsspørsmål» og av direktør H. J. Darre Hirsch om »Revisjon av sjømannsloven». I løpet av året sendte foreningen sine medlemmer to brosjyrer: »Ishindringer ved reisebefraktning» av professor, dr. jur. Sjur Brækhus og »Aktuelle sjøpantproblemer» av overrettssakfører Ole Lund. — Foreningens formann var i 1950 høyesterettsdommer A. Alten. Sekretær var høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo.

J. T. B.

 

    Københavns universitet. Til at beklæde det professorat i retsvidenskab ved universitetet, der blev ledigt ved professor Sindballes afgang, er fra 1. januar 1951 at regne udnævnt professor ved Aarhus universitet, dr. jur. Carl Rasting. Professor Rasting er født år 1900, erhvervede doktorgraden i 1932 (Retssammenlignende Studier over Entreprenørens Omsætningsbeskyttelse) og har siden 1936 virket som professor ved Aarhus universitet med obligationsret som hovedfag.


Hv.

 

    Esbern Trolle †. Den 10. januar 1951 døde et af den danske sagførerstands kendteste medlemmer, højesteretssagfører Esbern Trolle. Afdøde var født 1875, blev højesteretssagfører i 1911 og var i mange år juridisk konsulent for Københavns magistrat og for overformynderiet.


Hv.

 

    Finlands högsta domstol. Justitierådet Lauri Multanen avled d. 11 maj 1951. Han var född i Sippola 1891, avlade rättsex. 1917 och blev v. häradshövd. 1920. Han tjänstgjorde i Viborgs hovrätt, där han 1944 blev hovrättsråd. År 1948 blev han justitieråd.
    Till innehavare av det lediga justitierådsämbetet utnämndes d. 25 maj 1951 hovrättsrådet Eero Corell. Justitierådet Corell är född i Lampis 1900, avlade rättsex. 1922 och blev v. häradsh. 1925. Han har tjänstgjort i Vasa hovrätt, där han 1949 blev hovrättsråd. Under åren 1949—1950 var han extraordinarie ledamot av högsta domstolen. Sedan 1939 har han varit viceordförande i Juridiska Föreningens i Finland filialavdelning i Vasa samt sedan 1945 ordförande i föreningen Pohjola-Norden i Vasa.
    Vidare har justitierådet Soini Nevanlinna d. 12 juni 1951 avlidit. Han var född i Helsingfors 1882, avlade rättsex. 1908 och blev v. häradshövd. 1910.

 

556 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Han tjänstgjorde i Viborgs hovrätt, där han 1920 blev assessor. År 1928 blev han häradshövding i Kides domsaga och år 1939 justitieråd.
    Till justitieråd efter Nevanlinna utnämndes d. 29 juni 1951 äldre justitiesekreteraren, lagstiftningsrådet Antero Laakso. Justitierådet Laakso är född i Åbo 1900, blev jur. kand. 1927 och v. häradshövd. 1929. Åren 1927—34 var han advokat i Tammerfors och i Åbo. Han inträdde 1934 i tjänstgöring vid högsta domstolen, där han 1946 blev äldre justitiesekreterare. Under åren 1948—50 var han extraordinarie ledamot av högsta domstolen. Sedan 1945 har han tillhört lagberedningen och sedan s. å. har han varit ordförande i överrättstjänstemännens förening.


B. P—n.