Resestipendier åt domare m. fl. Alltsedan budgetåret 1946/47 har å riksstaten under andra huvudtiteln funnits uppfört ett reservationsanslag till resestipendier åt domare och domaraspiranter. Anslaget fördelades ursprungligen och ända fram till år 1950 på ett flertal mindre stipendier avsedda för kortare studier huvudsakligen av rättegångsordningen i Danmark och Norge. Sistnämnda år reserverades emellertid ett par stipendier å större belopp (1,000 kronor) för studier vid de engelska domstolarna. Det hade nämligen visat sig i hög grad påkallat att bereda lovande yngre jurister tillfälle till något mera omfattande studier av rättsväsendet i andra länder än de skandinaviska.
    Vid anmälan av förevarande anslagsbehov i 1951 års statsverksproposition (II ht s. 31) anförde justitieministern att det vore angeläget fortsätta på den sålunda inslagna vägen med hänsyn till icke blott behovet för vår domarekår av livligare kontakt med de stora kulturländernas rättssystem utan även önskvärdheten av medverkan från svenska jurister i det internationella samarbetet på rättsväsendets område. Anslaget behövdes därjämte givetvis även i fortsättningen för studier i de nordiska länderna. Då stipendierna emellertid ej uteslutande borde förbehållas jurister i domarkarriären, föreslogs dess rubrik jämkad till »Resestipendier åt domare m. fl.».
    Riksdagen — som icke gjorde någon erinran mot justitieministerns uttalande — anvisade för ändamålet ett belopp å 10,000 kronor för budgetåret 1951/52.
    Det nya anslaget fördelades av K. M:t i konselj 18 maj 1951. Vid ansökningstidens utgång (1 april 1951) hade ansökningar om resestipendier in-

 

558 NOTISER.kommit från 38 personer. Av sökandena tillerkändes 12 stipendium, därav 5 för besök vid danska eller norska domstolar samt 7 för studier av rättsväsende i Frankrike (1) eller England (6). De 7 sistnämnda stipendiaterna erhöllo vardera 1,000 kronor och minimistudietiden fastställdes till en månad. Av stipendiaterna voro 1 lagbyråchef, 5 hovrättsdomare, 3 häradshövdingar, 1 stadsdomare och 2 domaraspiranter (hovrättsfiskaler).

C. G. B.