DÖDSFALL. 559    John Filip Jonell avled d. 8 maj 1951. Han var född i Malung d. 1 maj 1898, avlade stud.ex. i Falun 1917 och jur.kand.ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och drev sedan 1935 egen advokatrörelse i Malung. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1936.

 

    Lauritz Alexander Bengtsson avled d. 12 maj 1951. Han var född i Lund d. 21 okt. 1887 samt avlade där mogenhetsex. 1906, fil.kand.ex. 1908 och jur.kand.ex. 1914. Efter tingstjänstgöring blev han 1920 assessor och 1937 rådman vid rådhusrätten i Malmö.

 

    Axel Albert Lindqvist avled d. 20 maj 1951. Han var född i Kosta, Kronob. 1., d. 23 okt. 1878. Under åren 1911—1920 och 1922—1948 var han ledamot av riksdagen och tillhörde där sedan 1922 första lagutskottet, vars ordförande han var 1948.

 

    Olof Leonard Groth avled d. 8 juni 1951. Han var född i Karlstad d. 28 april 1870 samt avlade jur.fil.ex. i Uppsala 1890 samt hovr.ex. 1894. Efter tingstjänstgöring kom han till rådhusrätten i Sundsvall, där han blev brottmålsrådman 1917 och var borgmästare 1920—1947.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    25 maj 1951 förordnat assessorn i kammarrätten Sten von Otter att biträda inom justitie-, finans- och ecklesiastikdepartementen med utarbetande av följdförfattningar till religionsfrihetslagen;
    1 juni 1951 förordnat tingsdomaren i Södertörns domsaga Sven Nordell att t. v. biträda inom departementet;
    s. d. förordnat tingssekreteraren i Torna och Bara domsaga Gunnar Ohlsson att såsom sekr. biträda utredningen rörande ändringar i lönegruppsindelningen för rikets domsagor (pres. I. Wieslander och häradshövd. G. Siljeström);
    8 juni 1951 bemyndigat överdirektören Hardy Göransson att företaga en resa till Schweiz för att närvara vid sammanträden, med början 30 juni 1951, i Bern med Commission internationale pénale et pénitentiaire (CIPP).
    Chefen för justitiedepartementet har förordnat
    31 maj 1951 förste byråingenjören i statens organisationsnämnd Paul Tammelin och direktören vid fångvårdsanstalten å Hall Gunnar Rudstedt att såsom experter biträda 1951 års fångvårdsutredning;
    13 juni 1951 häradshövdingen Einar Anderberg att verkställa översyn av gällande lagbestämmelser om kommuns expropriationsrätt för genomförande av större stadsplaneregleringar;
    21 juni 1951 direktören Tage Wärn, ordf., samt inspektören för sinnesslövården O. M. T. Arnéus, rektorn vid Långanäs yrkesskola E. G. Lindberg, civilingenjören C. G. E. Strokirk och förste byråingenjören Paul Tammelin att såsom sakkunniga verkställa översyn av ungdomsanstaltsutredningens förslag till ny ungdomsanstalt för svårbehandlade;
    s. d. förste kanslisekreterarna Olof Melén och C. O. Sommar att vara den förre sekreterare och den senare biträde åt nyssnämnda sakkunniga.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 29 juni 1951 beviljat expeditionschefen i departementet greve Gustaf von Schwerin entledigande från expedi-

 

560 PERSONALNOTISER.tionschefsämbetet med utgången av sept. 1951 även som till expeditionschef i departementet fr. o. m. 1 okt. 1951 förordnat byråchefen därstädes Kåge Linden.