Nedre justitierevisionen. K. M:t har 18 maj 1951 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Rutger Nyman att fr. o. m. 1 juni 1951 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    22 juni 1951 förordnat revisionssekreteraren Erik Alexanderson att 16 juli—30 sept. 1951 uppehålla befattningen såsom ordf. i nedre justitierevisionen;
    s. d. till revisionssekreterare fr. o. m. 1 juli 1951 utnämnt tingsdomaren i Östbo och Västbo domsaga Klas Nilsson och assessorn i Svea hovrätt Arvid Ribbing, med förklaring beträffande Ribbing att utnämningen icke föranleder rubbning i dennes förordnande att uppehålla en byråchefsbefattning i statens jordbruksnämnd.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 1 juni 1951 till förste byråsekreterare hos ämbetet utnämnt t. f. innehavaren av tjänsten, amanuensen i justitiedepartementet Eric Brolinson.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    8 juni 1951 till v. ordf. å avdelning i Göta hovrätt fr. o. m. 1 aug. 1951 t. v. t. o. m. 1952 förordnat hovrättsrådet i samma hovrätt Erik Täcklind;
    s. d. till e. o. assessor i Svea hovrätt förordnat adj. led. i samma hovrätt Staffan Larsson;
    15 juni 1951 till e. o. assessor i Göta hovrätt förordnat adj. led. i samma hovrätt Börje Falken;
    29 juni 1951 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Folke Hägglund att 1 juli 1951—31 dec. 1952 vara v. ordf. å avdelning i samma hovrätt;
    s. d. till e. o. assessor i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 16 juli 1951 förordnat adj. led. i samma hovrätt Magnus Hertting.

 

    Häradsrätterna K. M:t har
    8 juni 1951 till häradshövding i Solna domsaga fr. o. m. 1 juli 1951 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Grafström;
    s. d. till häradshövding i Västmanlands östra domsaga fr. o. m. 1 aug. 1951 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Åke Thorell;
    22 juni 1951 till häradshövding i Tveta, Vista och Mo domsaga fr. o. m. 1 aug. 1951 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Erik Ekstedt.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 juni 1951 till assessor vid Stockholms rådhusrätt utnämnt e. assessorn där Gösta Masreliez ;
    s. d. förordnat rådmännen i Malmö Gösta Nanne och Helge Forkman att för tiden 1 juli 1951—31 dec. 1953 vara ordf. å rådhusrättens i Malmö tredje resp. fjärde avdelning;
    22 juni 1951 till rådman i Norrköping fr. o. m. 1 juli 1951 utnämnt assessorn vid Norrköpings rådhusrätt Göran Åström.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 25 maj 1951 förordnat förste läkaren vid sinnessjukavd. vid fångvårdsanst. å Långholmen Gunnar Wretblad att till utgången av 1955 vara suppleant i interneringsnämnden.

 

    Universiteten. Vid Uppsala universitets juridiska fakultet disputerade jur. lic. Per Olof Bolding 26 maj 1951 å avhandlingen »Bevisbördan och den juridiska tekniken». Bolding har förordnats till docent i processrätt.

 

    Trycklov meddelat 9/8 1951.