TYSKLANDS OCH ÖSTERRIKES JURIDISKA TIDSKRIFTER.

 

    I artikeln »Slutet på ett justitiedepartement» (SvJT 1949 s. 634) skrev utrikesrådet STURE PETRÉN att det kunde vara anledning att upplysa om de juridiska tidskrifter som för närvarande existera i Tyskland. Detta önskemål förefaller berättigat. Tillsammans med nästan hela den vetenskapliga litteraturen måste även Tysklands juridiska tidskrifter mellan 1942 och 1944 på grund av krigets »totalisering» upphöra att utkomma. Efter Nazitysklands sammanbrott dröjde det ganska länge innan nya juridiska tidskrifter grundades eller gamla återuppstodo. Titlar, utgivare och förlag har i många fall bytts. Åtskilliga framstående jurister som under terrorns tid voro tvungna att tiga eller att emigrera ha återvänt till de gamla redaktionsplatserna. Hitlers juridiska medhjälpare och de mera prominenta förkunnarna av den nazistiska rättsläran ha tills vidare rymt fältet.
    I dag är Tysklands juridiska tidskriftslitteratur åter både omfattande och mångsidig. Den objektive observatören konstaterar att nivån är utomordentligt hög i de flesta tidskrifterna.
    Tyskarnas speciella läggning för teoretiska, abstrakta och dogmatiska problem har icke förändrats, men även frågor av praktisk betydelse analyseras och diskuteras med stor grundlighet, noggrannhet och tankeskärpa. Rättsutvecklingen i utlandet behandlas mycket ingående. Visserligen måste den nutida tyska juridiken i viss utsträckning befatta sig med rättsmaterier som för utländska läsare endast kan vara av mindre intresse (valutareformen, skadestånd för nazismens offer m. m.), men utan tvivel är huvuddelen av sådan beskaffenhet att en svensk jurist genom lektyren kan få rika impulser. Det skulle således vara önskvärt, att de tyska rättspublikationerna med tiden i Sverige återfingo det beaktande och intresse som de åtnjöto före nazismens tid. Det är ofta samma problem som behandlas i båda länderna.
    Den följande översikten omfattar de viktigaste juridiska tidskrifter som i oktober 1950 utkommo i Tyskland och Österrike.1

 

    I VÄST- OCH ÖSTTYSKLAND utkomma:

 

Juridiska tidskrifter av allmänt innehåll.

 

Deutsche Rechts-Zeitschrift (DRZ). U: K. S. Bader. F: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.
Juristische Rundschau (JR). U: S. Loewenthal, K. Wergin, R. Freiherr von Godin, E. Reimer, E. Wolff, W. Schmidt. F: Walter de Gruyter, Berlin. (Tidskriften är juridiskt organ för Berlins västsektorer.)
Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR). U: K. Mittelstein. F: Otto Meissner, Schloss Bleckede an der Elbe.
Neue Jurislische Wochenschrift (NJW). U: J. Cüppers, H. Dittenberger, V. Heins, W. Lewald. F: C. H. Beck, München och Berlin. (Tidskriften utges av västtyska advokater. Den avser att fullfölja traditionerna från »Juristische Wochenschrift», som måste nedläggas under Hitlertiden.)

 

1 Efter tidskriftens titel står den brukliga förkortningen inom parentes. U = utgivare, F = förlag. 

GERHARD SIMSON. 59Neue Justiz (NJ). U: Ministerium der Justiz der Deutschen Demokratischen Republik. F: Deutscher Zentralverlag, Berlin. (Juridiskt organ för sovjetzonen.)

 

Süddeutsche Juristen-Zeitung (SJZ eller SüddJZ). U: H. Ehard, K. Geiler, W. Hallstein, Eberhard Schmidt. F: Lambert Schneider, Heidelberg. (Utgiven av sydtyska professorer.)

 

Saarländische Rechts-Zeitschrift (SRZ). U: Justizministerium des Saarlandes. F: Rechtsamt im Justizministerium, Saarbrücken. Blivande titel: Saarländische Rechts- und Steuer-Zeitschrift. (Juridiskt organ för Saarområdet.)

 

Rättsfilosofi och rättshistoria.
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. U: R. Laun, Th. Vieweg. F: Francke, Bern. För Tyskland: Lehnen, München.

 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Savigny-Zeitschrift). Germanistische, kanonistische und romanistische Abteilung. U: H. Mitteis, F: Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar.

 

Folk-, stats-, förvaltnings- och kyrkorätt.

 

Archiv des öffentlichen Rechts (AöR). U: W. Grewe, E. Jacobi, Walter Jellinek, E. Kaufmann, H. Loening, K. Schmid, R. Smend, E. Walz. F: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. (Tidskriften stiftades 1886 av Paul Laband, senare prominenta utgivare voro bl. a. Otto Mayer och Georg Jellinek.)

 

Archiv für katholisches Kirchenrecht. U: N. Hilling. F: Kirchheim, Mainz.

 

Archiv des Völkerrechts. U: W. Schätzel, H. Wehberg, H. J. Schlochauer. F: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.

 

Deutsches Verwaltungsblatt. Zeitschrift für Verwaltungsrecht. U: W. Menzel, H. Ruscheweyh, E. Koch, G. Leibholz, C. H. Ule, U. Blaum, Gebhardt, E. Walz, P. van Husen, W. Jellinek, S. Schultzenstein. F: Carl Heymann, Köln och Detmold.

 

Die öffentliche Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik (ÖV eller DÖV). Redaktion: K. Augustin, R. Nebinger. F: Kohlhammer, Stuttgart och Köln.

 

Jahrbuch für internationales und ausländisches öffentliches Recht. U: R. Laun, H. von Mangoldt. F: Rechts- und Staatswissenschaftlicher Verlag, Hamburg (band I—III), Hansischer Gildenverlag, Hamburg (fr. o. m. band IV).

 

Jahrbuch des öffentlichen Rechts (JöR). U: G. Leibholz, H. von Mangoldt. F: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen. (Band 1 av »Neue Folge» skall komma ut 1950.)

 

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. U: C. Bilfinger. F: W. Kohlhammer, Stuttgart och Köln.

 

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. U: F. Böhm, W. Grewe, W. Hoffmann, H. Sauermann. F: J . C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen.
(Tidskriften upplever f. n. sin 105:e årgång.)

 

Civilrätt m. m.

 

Archiv für die civilistische Praxis (AcP). U: H. G. Isele. F: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. (150 :e årgången. Sitt namn till trots har tidskriften övervägande behandlat teoretiska spörsmål.)

 

60 GERHARD SIMSON.Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Zeitschrift der Deutschen Vereinigung füir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. (GRUR). U: E. Reimer. F: Chemie-GmbH, Weinheim. (På grund av pärmens färgbrukar tidskriften sedan gammalt kallas »Grüne Zeitschrift».)

 

Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ). U: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. F: Walter de Gruyter, Berlin och J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. (Tidskriften citeras efter sin stiftare prof. Ernst Rabel som numera vistas i U.S.A. men som sedan 1949 åter är medarbetare.

 

Zeitschrift für das gesamte Handels- und Konkursrecht. U: J. von Gierke. F: Enke, Stuttgart. (Tidskriften utkommer sedan över hundra år.)
Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP). U: L. Rosenberg, A. Schönke. F: Carl Heymann, Köln och Detmold.

 

Kriminalrätt.

 

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW). U: Eberhard Schmidt, P. Bockelmann, K. Engisch, R. Lange, A. Schönke, H. Welzel. F: Walter de Gruyter, Berlin. (Tidskriften stiftades 1881 av Franz von Liszt.)

 

Kriminalistik. Zeitschrift für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis. U: H. Kalicinski. F: Kriminalistik, Wiesloch. (Endast delvis juridisk.)

 

Övriga juridiska tidskrifter.

 

Das Recht des Kraftfahrers. Monatsschrift des Kraftverkehrsrechts (RdK). U: D. Arndt. F: Werner Menzel, Köln.

 

Recht der Arbeit. Zeitschrift für die Wissenschaft und Praxis des gesamten Arbeitsrechts (RdA). U: H. C. Nipperdey. F: C. H. Beck, München och Berlin.

 

Recht der Landwirtschaft. Zeitschrift für Landwirtschaftsrecht (RdL). U: W. Asmus, H. Erhard, E. Koch. F: Rechts- und Staatswissenschaftlicher Verlag, Hamburg.

 

Steuer und Wirtschaft (StW). U: C. Boettcher. F: J. E. Bergmann, München.

 

Versicherungsrecht. Juristische Rundschau für die individuelle Versicherung (VersR). U: G. Frels, R. Herrgen, W. Plath, E. R. Prölss, R. Raiser, Th. Süss. F: C. F. Müller, Karlsruhe.

 

Berliner Steuer-Blatt. Juristische und betriebswirtschaftliche Zeitschrift für die gesamte Steuerpraxis. U: C. Mölders. F: Berliner Steuerverlag, Berlin.

 

Der Betrieb. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Steuer- und Wirtschaftsrecht. F: Handelsblatt, Düsseldorf.

 

Der Betriebsberater. Zehntagedienst für Wirtschafts-, Steuer- und Sozialrecht (BB). U: H. Heimerich, W. Hergt, O. Pfeffer. F: Recht und Wirtschaft, Heidelberg.

 

Deutsche Richterzeitung, Organ des Deutschen Richterbundes. U: W. Fischer, E. Grosser, E. Koch, E. Kuchtner. F: Carl Heymann, Köln och Detmold

 

Deutsche Steuer-Zeitung. F: Industrie-Verlag, Siegburg.

 

Die Sozialversicherung. U: Stock. F: Adolf Rausch, Heidelberg.

 

Die Steuer. U: P. Becker. F: »Die Steuer», München.

 

TYSKLANDS OCH ÖSTERRIKES JURIDISKA TIDSKRIFTER. 61Finanz-Rundschau. U: W. Aprath. F: Otto Schmidt, Köln.

 

Verkehrsrechtssammlung (VRS). U: W. Weigelt. F: Erich Schmidt, Berlin.

 

Zentralblatt fiir Sozialversicherung. Zeitschrift für Sozialversicherungsrecht und -rechtsprechung (ZfS). U: K. Pelzer. F: Kurt H. Pelzer.

 

    Motsvarigheten till Svensk Författningssamling är i Västtyskland BUNDESGESETZBLATT (F: Verlag des Bundesanzeigers, Bonn) och i Östtyskland GESETZBLATT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK (F: Deutscher Zentralverlag, Berlin O 17). Även den officiella österrikiska författningssamlingen heter »BUNDESGESETZBLATT»; den utgives i Wien.
    Redogörelser för nya svenska lagar ha redan funnit plats i somliga tidskrifter. I första rummet är det naturligtvis lagstiftningen om det tyska kapitalet i Sverige som väckt uppmärksamhet. Men även den nya lagen om aktiebolag har behandlats i flera uppsatser. Här få bl. a. nämnas advokaten JOSEF FISCHLERS omfattande avhandling i »Zeitschrift für das gesamte Handels- und Konkursrecht» (1949, s. 53), samt uppsatserna av advokaten JULIUS HEPNER »Bilanz und Revision im schwedischen Aktienrecht» och Wirtschaftsprüfer HEINRICH BORK »Schwedisches und deutsches Aktienrecht» i den ekonomiska »Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung» (1949, s. 471 resp. 488).1 Prof. ADOLF SCHÖNKE publicerade efter en Sverige-vistelse en välorienterad uppsats om den nya svenska kriminalpolitiken »Die Strafrechtsreform in Schweden» i Deutsche Rechts-Zeitschrift (1949, s. 49). Såsom ständig medarbetare i Deutsche Rechts-Zeitschrift» brukar undertecknad redogöra för den svenska rättsutvecklingen och kommer i framtiden även att regelbundet behandla den svenska kriminallagstiftningen i »Zeitschriftfür die gesamte Strafrechtswissenschaft».
    F. o. m. d. 1 jan. 1951 skall Deutsche Rechts-Zeitschrift och Süddeutsche Juristenzeitung förenas till en tidskrift med namnet »JURISTEN ZEITUNG» (Förlag J. C. B. Mohr, Tübingen).

 

I ÖSTERRIKE utkomma f. n. följande viktigare juridiska tidskrifter:

 

Juristische Blätter. U: H. Klang. F: Springer, Wien, årligen 24 häften.(Senatspräsident beim Obersten Gerichtshof och professorn Heinrich Klang, som under nazisttiden var avsatt och tidvis i koncentrationsläger, är en av Österrikes mest framstående civiljurister).

 

Österreichische Juristenzeitung. U: K. Fellner, F. Hohenecker, H. Kapfer. F: Manz, Wien, årligen 24 häften. (Tidskriften publicerar även domar av Oberster Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof och Verwaltungsgerichtshof).

 

Österreichische Zeitschrift fiir öffentliches Recht. U: L. Adamovich, R. Köstler, A. Verdross-Drossberg. F: Springer, Wien, utkommer oregelbundet sedan okt. 1946. (Utgivarna äro Wienprofessorer, L. Adamovich är samtidigt president i Verfassungsgerichtshof).

 

Gerhard Simson.

 

1 F: Westdeutscher Verlag, Köln och Opladen. Jfr även förf:s framställning »Neues Aktienrecht in Schweden» i Deutsche Rechts-Zeitschrift 1948, s. 305.