Sinnessjuknämndens verksamhet under år 1950 redovisas i nämndens årsberättelse till K. M:t (ang. föreg. år se SvJT 1950 s. 475).
    Antalet under året handlagda utskrivningsärenden var 2,306. Av dessa ha 1.286 angått straffriförklarade, s. k. N-patienter, 569 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § första st. sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. PN- och O-patienter, 50 N- och O-patienter beträffande vilka utskrivningsrätten delegerats till sjukvårdsläkaren samt 401 innessjuka om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare i första hand och nämnden endast som besvärsinstans beslutar, s. k. P-patienter.
    Nämndens beslut framgå av denna uppställning:

 

 N-fallO-fallnd-fallpn-fallp-fallsumma
utskrivning1296422197
utskrivningsrätten delegerad till sjukvårdsläkaren108731182
delegation av försöksutskrivnings-rätten11
försöksutskrivning mer än en månad257101122363
försöksutskrivning en månad eller mindre972211121
fortsatt försöksutskrivning173623238
utsträckt frigång196126
delegation av rätten att bevilja utsträckt frigång19827
ändrade försöksutskrivnings-villkor561167
Ändring i utskrivningsnämndens beslut11
Ärendet återförvisat till utskrivningsnämnden11
Ej ändring i utskrivningsnämndens beslut2381234
Ärendet återförvisat till sjukvårdsläkaren423036
Avslag 4001924583671 012
summa1 28654950204012 306

 

 

    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 580 patienter, varjämte 282 varit försöksutskrivna tillsvidare (försöksutskrivningar för kortare tid än en månad ej inräknade). Under året ha av de försöksutskrivna

 

NOTISER. 653181 återintagits (därav 43 på grund av återfall i brott). Återintagning har alltså skett i cirka 21 % av fallen samt återfall i brott i cirka 5 % av fallen.

S. R.