ANM. AV J. E. ANDERSSEN: HÅNDBOK I NORSK SINNSSYKERETT. 685KARL OLIVECRONA. Hur man läser gravationsbevis. Sparbankernas skriftserie nr 10. Sthm 1950. Sparfrämjandets förlag. 113 s. Kr. 7.50.

 

    Granskningen av inteckningshandlingar i samband med fastighetsbelåning kan många gånger ställa stora krav på granskarens juridiska kunnande och erfarenhet. För att en dylik granskning skall bli betryggande och fullständig bör den ske efter en bestämd metod. I föreliggande skrift ges i koncis och överskådlig form anvisningar om de synpunkter ur vilka inteckningar bör granskas och om betydelsen av de anteckningar om tidi-

 

686 LITTERATURNOTISER.gare åtgärder med inteckningen eller fastigheten som kan förekomma i gravationsbevis.
    I skriften har intagits de viktigaste lagarna och förordningarna på inteckningsområdet. Framställningen avser i första rummet fastighetsinteckningar men den innehåller även kortfattade anvisningar för granskning av tomträttsinteckningar. För dem som syssla med inteckningsbelåning — ochdet är för dem som framställningen främst är avsedd — bör boken bli tillen mycket värdefull hjälp i arbetet. Den kan emellertid med fördel studeras även av andra, inte minst av dem som i sitt arbete ställs inför frågan hur man skall skriva gravationsbevis.

S. R.