Bra att veta. Norstedts förlag startade i slutet av 1950 en ny småskriftserie som kallats Bra att veta. Förlaget har velat genom den i en journalistisk text- och bildframställning ge läsaren en vederhäftig orientering i samhällsfrågor av aktuellt och principiellt intresse. I serien, som redigeras av statssekreteraren FOLKE THUNBORG, ha utkommit några häften, däri behandlas viss ny lagstiftning, som förvisso kan kräva en närmare introduktion och förlaring. Sålunda har hovrättsrådet GÖSTA G. THULIN behandlat den nya fiskelagstiftningen i ett häfte som kallats Fritt fiske — och enskilt. Vidare har lagbyråchefen SIGURD DENNEMARK behandlat Strandlagen och de problemkomplex som ansluta sig därtill. Av de häften som i övrigt utkommit och som kunna vara av intresse för SvJT:s läsekrets må nämnas Byggnadsregleringen av statssekreteraren GUNNAR LANGE och Flyktingarna i Sverige av lagbyråchefen SVEN AF GEIJERSTAM. En läsare som är van vid den något tråkiga uppsyn upplysningskrifter i juridiska ämnen vanligtvis ha här i landet frapperas av häftenas klatschiga uppställning, redigering och illustrering. Priset per häfte har hittills varit 1 kr. 50 öre.

B. L.

 

Retslægeraadets Aarsberetning for 1947 och 1948. København 1950 och 1951. H. Hagerups forlag.

 

    Inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet i Danmark är den högsta instansen retslægeraadet, vars verksamhet regleras av en lag av den 16 april 1935. Rådet, som består av sju läkare, varav tre psykiatrer, tager emellertid inte bara befattning med rättspsykiatriska frågor. Det skall avge läkarvetenskapliga och farmacevtiska uttalanden i frågor som är bestämmande för enskildas rättsförhållanden. Dess uttalanden kan påkallas av administrationen, domstolar, åklagare m. fl. myndigheter. Över sin verksamhet skall rådet avge årsberättelse, som skall offentliggöras. I de nu föreliggande berättelserna redovisar rådet 3,571 ärenden 1947 och 3,947 ärenden 1948. Majoriteten av ärendena rör frågor om tillräknelighet och farlighet samt kvarhållande å sinnessjukhus. Bland övriga ärenden upptages kastrering och sterilisering, faderskap, fosterfördrivning, spritpåverkan vid förande av motorfordon, yttranden i benådningsärenden, dödsorsak, fel begångna vid läkarbehandling. För att kunna handlägga dessa skiftande ärenden arbetar rådet på avdelningar, en rättspsykiatrisk och en rättsmedicinsk.Till rådet har knutits ett stort antal sakkunniga.

 

I fråga om de rättspsykiatriska undersökningarna motsvarar rådets verksamhet bl. a. vad som i Sverige utföres av medicinalstyrelsens rättspsykiatriska nämnd. Obligatorisk granskning av alla undersökningar verkställes emellertid inte, utan rådets uttalande är alltid beroende på särskild framställning. Rådets yttrande inhämtas dock i stor utsträckning.
    I årsberättelsen upptages redogörelse endast för en mindre del av de behandlade ärendena. Rådet har gjort ett urval av vad som synts vara av särskilt intresse, och dessa ärenden har refererats så fullständigt som möjligt. Härigenom har berättelsen blivit en mycket intressant läsning.


C. H.