Ur svenska tidskrifter 1951.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Hft. 1. TORSTEN SALÉN, Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och friheter, s. 1—16. — E. G. WESTMAN, Värderingsreglerna vid marklösen enligt byggnadslagen och expropriationslagen, s. 17—27. — GUSTAF PETRÉN, Allmän domstol och administrativ myndighet. Några rättsfall, s. 41—49. Hft. 2. CARL SVENNEGÅRD, Medborgarrepresentanter i förvaltningsmyndigheterna, s. 73—91. — HÅKAN STRÖMBERG, Den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut, s. 92—108. Hft. 3. EJNAR HÖRSTADIUS, Förvaltningsrätt i Högsta Domstolens praxis 1946—1950.
    Juristnytt. Nr 1. IVAR WIESLANDER, Den första domarutbildningen i häradsrätt och i hovrätt II, s. 5—11. Nr 3. L. FOGELKLOU, Bankjuristernas arbetsuppgifter, s. 30—36. Nr. 8. HARRY BERTMAN, Tjänstemännen i statsförvaltningen och deras oavsättlighet, s. 99—104.
    Samtid och framtid. Nr. 5. A. P. d'Entrèves, Den odödliga naturrätten, s. 259—264.
    Sociala meddelanden Hft. 1. EDITH OTTERSTRÖM, Social prognos för skyddshemselever.
    Svensk skattetidning. Hft. 2—3. ROLF DAHLGREN, Taxeringsmyndighets befogenhet att infordra uppgifter, s. 36—41. Hft. 4. BO LAGERGREN, Om begreppet offentlig handling i taxeringsarbetet, s. 81—86.
    Svensk tidskrift. Hft. 1. BERTIL BOËTHIUS, Våra gamla byar. Några synpunkter på skiftesförfattningarnas radikalism, s. 25—35.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Hft. 2. TORE STRÖMBERG, Om konfiskation av tryckt skrift, s. 130—143.
    Tiden. Hft. 1. FOLKE SCHMIDT, Äganderätten och framtidssamhället, s. 22—27. Hft. 4. FOLKE KINNMARK, Om homosexualitet, s. 213—219. Hft. 5. FOLKE THUNBORG, Kommunreformen, s. 281—286. — INGA THORSSON, Abortfrågans nuvarande läge, s. 287—294.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Hft. 1. Till tolkningen av begreppet god advokatsed. En redogörelse för vissa under år 1950 av samfundets styrelse meddelade beslut i disciplinärenden eller andra ärenden, där frågor om god advokatsed varit under bedömande, s. 6—15. — CURT EKDAHL, Om tidpunkten för talans väckande, s. 45—51. Hft. 2. P. A. WESLIEN, Ett par aktuella spörsmål om ersättning för rättegångskostnad, s. 89—103. — A. HEMMING-SJÖBERG, Om behandlingen av nytt processmaterial i tvistemål i överrätterna, s. 104—110. S. R.

 

44—517004. Svensk Juristtidning 1951.