Förmynderskapsböcker enligt lösbladssystem. K. M:t har 20 juli 1951, med anledning av framställning av magistraten i Västerås och efterhörande av Svea hovrätt, medgivit att, utan hinder av vad i 1 § kungörelsen d. 10 okt. 1924 (nr 442) med särskilda föreskrifter för domstolarna rörande förmyndarvården samt 3 och 5 §§ kung. s. d. med särskilda föreskrifter rörande överförmyndarens verksamhet (nr 443) finnes stadgat, de hos rådhusrätten och överförmyndaren i Västerås förda förmynderskapsböckerna samt den av överförmyndaren förda förteckningen över ej inskrivna förmynderskap må från och med d. 1 aug. 1951 t. v. föras enligt lösbladssystem enligt ett inom justitiedepartementet utarbetat förslag till ändrade bestämmelser angående förmynderskapsprotokoll och förmynderskapsböcker m. m.
    Tidigare har bragts till kännedom (se 1948 s. 387) att ytterligare specialtillstånd att upplägga förmynderskapsböckerna efter lösbladssystem icke komme att meddelas. Det nu gjorda undantaget får ses mot bakgrunden av att det nämnda nya förslaget rörande förmynderskapsböcker m. m. utarbetats av rådmannen Folke Höijer i Västerås och att det ansetts önskvärt att det förberedelsevis bleve underkastat en praktisk prövning under hans tillsyn.

C. G. B.

 

    Ur Svensk författningssamling 1951.
    356. Lag 1 juni 1951 ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
    357. Lag 1 juni 1951 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad.
    358. Lag 1 juni 1951 ang. ändrad lydelse av 10 § lagen d. 18 juni 1926 (nr 336) om sammanläggning av fastigheter å landet.
    359. Lag 1 juni 1951 om ändrad lydelse av 11 kap. 4 § vattenlagen.
    360—366. Följdförfattningar t. föreg.
    412. KK 15 juni 1951 om fridlysning av vissa djurarter under jaktåret 1951—52.
    456. KK 8 juni 1951 ang. statsmyndigheternas redovisning av viss lös egendom samt ang. avskrivning av nämnda egendom m. m.
    468. Trans. av KBr 15 juni 1951 ang. fastställande av älgavgifter för jaktåret 1951—52 m. m.
    475. Lag 15 juni 1951 ang. ändrad lydelse av 2 § 4:o), 14:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
    499. KK 22 juni 1951 ang. dagbok hos ägodelningsdomare.
    500. KK 22 juni 1951 om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ kung. d. 22 okt. 1948 (nr 710) ang. rättsstatistiken. B. L.