Internationella straffrätts- och fångvårdskommissionen (CIPP). Sedan FN år 1948 upptagit frågan om överförande till det ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) inom FN av kommissionens verksamhet, träffades i fjol en överenskommelse härom mellan FN och CIPP. När kommissionen sammanträdde i Bern den 2—7 juli 1951 med femton stater representerade — därav Finland, Norge och Sverige — var det för att avsluta sin snart åttioåriga verksamhet. Kommissionen beslöt vid detta sammanträde att den skall upphöra från och med den 1 oktober 1951.
    Det arbete som kommissionen haft att utföra kommer hädanefter att bedrivas i andra former.
    ECOSOC har av FN:s generalförsamling fått i uppdrag att inbjuda alla stater inom FN och i vissa fall även stater utanför att utse delegater, som praktiskt eller vetenskapligt äro sakkunniga i frågor rörande förebyggande av brott och behandling av brottslingar. Dessa delegater komma att sammanföras i konsultativa grupper — sannolikt en grupp för varje världsdel — för överläggningar och utredningar. Den första konsultativa gruppen konstituerades efter CIPP:s julimöte i Bern och består ännu så länge av de hittillsvarande delegaterna inom CIPP. Gruppen skall ha sitt sekretariat i Genève, där den härnäst sammanträder 1952 och därefter vartannat år. Till gruppmötet nästa år kommer gruppen, som till interimsordförande valde den engelske fångvårdschefen Lionel W. Fox, att genom särskilda kommittéer bereda frågor angående behandlingen av vanebrottslingar och abnorma brottslingar, öppen anstaltsvård, kriminalstatistik och

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 703utbildning av fängelsepersonal. — Efter mönster från CIPP kommer en internationell kongress att hållas vart femte år.
    Vid upplösningen kommer CIPP att ha tillgångar på 600,000 schw. francs. Kapitalet överföres den 1 oktober 1951 till en stiftelse, benämnd Fondation internationale pénal et pénitentiaire, som grundades den 5 juli 1951 och har sitt säte i Bern. Den årliga avkastningen av kapitalet, beräknad till omkring 18,000 schw. francs, skall användas för att genom vetenskapliga undersökningar, publikationer och föreläsningar främja studierna beträffande förebyggande av brott och behandlingen av brottslingar. Enär stiftelsen och de konsultativa grupperna komma att vara verksamma på samma fält har i stiftelseurkunden intagits en föreskrift att stiftelsen ej skall gripa in i gruppernas arbete.
    Stiftelsen har två organ. Det ena är rådet, som skall bestå av dels hittillsvarande delegater inom CIPP, dels de nya medlemmar som rådet med 2/3 majoritet finner böra inväljas i detsamma. Intet land får ha fler än tre medlemmar i rådet. Det andra organet är exekutivkommittén som består av generalsekreteraren i belgiska justitieministeriet, professorn Paul Cornil såsom ordförande samt fyra andra ledamöter, varav två européer och två amerikanare. Rådet skall sammanträda vart femte år för att uppgöra budget och arbetsprogram för de följande fem åren; exekutivkommittén kan om så finnes nödvändigt sammanträda oftare. — De officiella språken äro franska och engelska.
    Den betydelsefullaste frågan på kommissionens dagordning var vid sidan av de nu nämnda organisationsfrågorna antagandet av ett förslag till minimumregler beträffande behandlingen av häktade och fångar. Det mycket omfattande förslaget går nu till FN som har att fatta slutligt beslut iärendet.
    Till fortsatt bearbetning inom FN överlämnades en av kommissionen verkställd undersökning angående fångvårdssynpunkter på dödsstraffet och en pågående utredning angående krigets inverkan på brottsligheten.
Hardy Göransson.