Fullföljdsbegränsning i Finland. Fr. o. m. d. 1 juli 1951 har ändringssökande i hovrättens domar och utslag ytterligare begränsats. I civila mål om fordran, ersättning eller lösöre skall tvisteföremålets värde överstiga etthundratusen mark mot tidigare femtusen för att fullföljd skall få äga rum. I brottmål åter, handlagda av hovrätt som andra instans, är endast den som ådömts fängelse över sex månader eller tukthus eller som förverkat egendom av över etthundratusen marks värde, berättigad att gå till HD. Fullföljdsrätt föreligger även då en villkorlig straffdom förklarats förverkad eller förordnats skola gå i verkställighet på grund av brott. Civila anspråk vid sidan av straffpåståendet böra för att komma under HD:s prövning överstiga i värde den förutnämnda summan. Som sista instans handlägger hovrätt frågor om förlust av körkort, jaktkort o. d., om underhållet av utomäktenskapliga barn och om brott mot rusdrycksförordningarna, såvida brottet icke medfört förlust av tjänst eller egendom överstigande i värde den nu satta gränsen. G. F—g.

 

    Kriminalistmöte i Schweiz. Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft höll d. 16—17 juni 1951 en kongress i Zürich, till vilken representanter från skilda länder inbjudits. De nordiska kriminalistföreningarna representerades av rector magnificus professor Bergendal och landsdommer Jørgen Trolle. En redogörelse lämnas i NTfK 1951 s. 275 ff. S. R.

 

    Institut för internationell lufträtt. Vid det ansedda McGill University i Montreal, Canada, har inrättats ett institut för internationell lufträtt med prof. John C. Cooper som föreståndare. Varje jurist med akademisk examen kan här beredas tillfälle att efter i regel två års studier erövra graden Master of Laws. Även vissa specialstuderande kunna mottagas. K. S.

 

    Idrottsnytt. Justitsminister, frk. Inger Helga Pedersen har 21. juni 1951 erhvervet idrætsmerket i guld. (Ur Juristen).