Ny tjeckoslovakisk strafflag. D. 1 aug. 1950 trädde en ny strafflag i kraft i Tjeckoslovakien. Den nya lagen ersätter dels 1852 års österrikiska strafflag och 1855 års österrikiska militära strafflag, vilka tidigare med vissa ändringar varit gällande i Böhmen och Mähren, dels 1878 års ungerska strafflag, som tillämpats i Slovakien. Den nya lagens syfte, angivet i lagens inledning, är att säkerställa skyddet av den folkdemokratiska republiken, dess socialistiska uppbyggnad samt det arbetande folkets och de enskildas intressen även som att uppfostra medborgarna till att iakttaga reglerna för den socialistiska sammanlevnaden.
    Den nya lagstiftningen består av en allmän strafflag och en förvaltningsstrafflag. Svårare brott, särskilt sådana mot den folkdemokratiska samhällsordningen, behandlas i den allmänna lagen. Dessa brott dömas också av de vanliga domstolarna. Brott som icke särskilt förbehållits de allmänna domstolarnas jurisdiktion dömas av s. k. nationalutskott enligt bestämmelserna i förvaltningsstrafflagen.
    De olika straffarter som förekomma äro dödsstraff, frihetsstraff, skyddsåtgärder av skilda slag samt böter. Bland skyddsåtgärderna kunna nämnas tvångsarbetsläger samt omskolningskurser.
    Förutom de vanliga brotten upptagas i den allmänna strafflagen flera brott av mer eller mindre politisk natur. Bland dessa må nämnas ekonomiskt sabotage, varmed förstås att någon förstör, skadar eller gör obrukbar egendom tillhörande staten eller folket under förutsättning att avsikten är att störa eller försvåra verksamheten eller utbyggandet av statliga, nationella eller kommunala företag. Såsom sabotage räknas även när en person icke uppfyller sin yrkesplikt eller bryter mot denna, såvida det sker med avsikt att störa eller försvåra genomförandet av produktionsplanen. I förvaltningsstrafflagen intaga bestämmelser till skydd för uppbyggandet av landets ekonomiska system samt planhushållningen en framträdande plats.
    Straffprocessen vid de allmänna domstolarna och nationalutskotten regleras genom särskilda förordningar. S. R.