Kongress för jämförande rättsvetenskap i Tübingen. I syfte att återupptaga Tysklands en gång förebildliga arbete på det rättskomparativa området höll Gesellschaft fur Rechtsvergleichung som är knuten till Comité international de droit comparé vid Unesco d. 13—15 okt. 1950 en kongress i den idylliska tyska universitetsstaden Tübingen. Sällskapet samarbetar bl. a. med de båda Max-Planck-instituten för utländsk och internationell privaträtt i Tübingen och för utländsk offentlig rätt och folkrätt i Heidelberg.1 Tübingen-institutet, vilket ledes av prof. Hans Dölle under medverkan av många framstående och språkkunniga vetenskapsmän, är en omfattande organisation som utvecklar livligt initiativ och stor aktivitet. Heidelberginstitutets ledare är stats- och folkrättsläraren Carl Bilfinger. Båda instituten utge tidskrifter av hög nivå, som innehålla mycket internationellt material.2
    Kongressen bevistades av omkring 150 personer. Från svensk sida deltogo hovrättsassessor Gunnar Lagergren och undertecknad. Tysklands grand oldman på detta område, den nu 77-årige Ernst Rabel, tidigare prof. i Berlin och sedan nazisttiden verksam vid det amerikanska universitetet i Ann Arbor, Mich., hade kommit från USA och höll inledningsföredraget »Die Aufgaben der Rechtsvergleichung in der Welt von heute».
    Kongressen delade sig sedan i två sektioner. I den offentligrättsliga sek-

 

1 Institutens gamla namn »Kaiser-Wilhelm-Institute» har för kort tid sedan utbytts mot »Max-Planck-Institute».

2 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (Rabels Zeitschrift), Tübingen och Zeitschrift fr ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Stuttgart och Köln. 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 73tionen talade den franske prof. Charles Eisenmann, Paris, och den tyske prof. Hans Schneider, Göttingen, om »Der justizlose Hoheitsakt im demokratischen Rechtsstaat» och behandlade frågan, i vilken mån det kan anses förenligt med en demokratisk samhällsordning att den enskilde saknar möjlighet att inför domstol påkalla prövning av en mot honom riktad statlig höghetsakt. I den privaträttsliga sektionen talade den italienske prof. Lorenzo Mossa, Pisa, och den tyske bankdirektören Karl Schmölder, Mannheim, om »Strukturella samtidsproblem i den europeiska aktiebolagsrätten». Här intresserade särskilt frågan, om aktiebolagets nutida struktur motsvararden moderna sociala utvecklingen och arbetstagarnas krav. Undertecknad redogjorde för den nya svenska aktiebolagslagen. Diskussionen var mycket livaktig.
    Under kongressens fortsättning bildades sex olika fackgrupper vilka uppgjorde mycket omfattande och detaljerade arbetsprogram för framtiden. Det utmärkta slutföredraget höll prof. Konrad Zweigert, Tübingen, om ämnet »Die Rechtsvergleichung im Dienste der Rechtsvereinheitlichung».


Gerhard Simson.