NITTONDE NORDISKA JURISTMÖTET. 729NORDISK KRIMINALISTISK ÅRSBOK 1950—1951

 

utkom inb. d. 15 okt. 1951 och är nu under utdelning. Årsboken inledes med ett foto av Franz von Liszt, och i Introduction återgives ett minnestal över honom av universitetskanslern Antti Tulenheimo vid Kriminalistföreningens i Finland årsmöte dagen före 100-årsdagen av v. Liszts födelse. Följande frågor ha behandlats vid de nordiska kriminalistföreningarnas årsmöten hösten 1950 och våren 1951: vid den danska föreningens möte »Praktiske strafudmålingsproblemer» (inledare prof. W. E. von Eyben); vid den norska föreningens möte »Sosialundersøkinger og verne tilsyn for lovovertredere» (inledare generalsekr. I. Rummelhoff); vid den svenska föreningens möte» Brott och publicitet» (inledare justitierådet N. Beckman); vid den finska föreningens möte »Om konfiskation av den fördel som brottet medfört och målsägandens rätt till skadestånd» (inledare professorerna B. Honkasalo och B. Palmgren) samt vid den isländska föreningens möte »Konfiskation av olovligen förvärvat utbyte» (inledare hæstaréttardómari Þórður Eyjólfsson). Årsboken slutar med en förteckning på 44 sidor av föreningarnas 2,105 ledamöter.