Internationella Institutet för unifiering av privaträtten, som har sitt säte i Rom, grundades 1926 till följd av en överenskommelse mellan Nationernas Förbund och den italienska regeringen. Enligt nu gällande statut för Institutet av år 1940 är Institutet en internationell institution, som lyder under de till statuten anslutna staterna. Antalet anslutna stater är för närvarande 33. Bland dessa märkas samtliga de skandinaviska staterna, Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och flertalet av de sydamerikanska staterna. Institutets syfte är att undersöka möjligheterna för och förbereda antagandet av en enhetlig privaträtt i skilda stater och grupper av stater. Dessutom har Institutet till uppgift att inom privaträtten företaga komparativrättsliga studier och organisera föreläsningar.
    Institutets arbete ledes av ett råd, sammansatt av framstående jurister från olika länder, bland andra f. d. justitierådet Algot Bagge, som tar en mycket aktiv del i Institutets arbete. Bagge kan också tillskriva sig en stor del av äran att det varit möjligt för Institutet att efter kriget så snabbt återupptaga hela sin verksamhet. I Institutets kansli finnes en generalsekreterare och två biträdande generalsekreterare av olika nationalitet. En av generalsekreterarposterna innehas f. n. av hovrättsassessorn Gunnar v. Sydow. Vidare tjänstgör vid Institutet för längre eller kortare tid jurister från skilda länder med uppdrag att utföra komparativrättsliga studier.
    Bland Institutets viktigaste arbeten före kriget må nämnas ett förslag till uniform lag om internationella köp av lös egendom, ett förslag till uniform lag om skiljedom, ett förslag till konvention om verkställighet av utländska domar om underhållsbidrag, förslag till tilläggskonventioner till bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Efter kriget har Institutet anlitats av bland andra FN och den s. k. Europakommissionen i Genève för utarbetande av nytt förslag till konvention om verkställighet av utländska domar om underhållsbidrag och av förslag till konvention om gods- och personbefordran å landsväg.1 Helt nyligen har

 

1 Se SvJT 1949 s. 465.

 

74 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Institutet av Europarådet anmodats, att verkställa en förberedande utredning om anordnande mellan medlemsstaterna av ett system av överenskommelser rörande det civila rättegångsförfarandet och att utreda möjligheten till en multilateral konvention om reciprok behandling av medlemsstaternas medborgare.

G. v. S.