730    Internationell kriminologisk konferens. FN organiserar d. 3—15 dec. 1951 i Bruxelles en internationell studiecykel angående vetenskaplig personundersökning av tilltalade i brottmål. Konferensen står under ledning av generalsekreteraren i belgiska justitieministeriet, professor Paul Cornil, som vid personligt besök bl. a. i de nordiska ländernas huvudstäder för justitiedepartementen framlagt organisationsplanen för konferensen. Från varje land förväntas fem av regeringen utsedda deltagare, representerande vetenskaplig, judiciell och administrativ sakkunskap på konferensens arbetsområde. Från Sverige har utsetts byråchefen Torsten Eriksson, överdirektören H. Göransson, lagbyråchefen B. Kjellin, överläkaren docenten T. Sondén och professor I. Strahl.

 

    Fondation internationale pénale et pénitentiaire. Vid upplösningen av Commission internationale pénale et pénitentiaire överfördes dess tillgångar till nämnda stiftelse (FIPP, se SvJT 1951 s. 703). Vid FIPP:s konstituerande sammanträde i Bern d. 5 juli 1951 invaldes till ledamöter professor Stephan Hurwitz och f. d. presidenten Karl Schlyter under förutsättning av vederbörande regeringars godkännande. Sådant godkännande har nu lämnats av de danska och svenska regeringarna. Övriga nordiska ledamöter i FIPP äro överdirektör V. Soine, Finland, riksadvokaten A. Aulie, Norge, och överdirektör H. Göransson, Sverige, vilka närvoro vid det konstituerande mötet.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har 18 juli 1951 förordnat överläkaren vid Håga sjukhus Folke Kinnmark och ombudsmannen i Sveriges fångvårdsmannaförbund Erik Pettersson att såsom experter biträda 1951 års fångvårdsutredning.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har
    1 juni 1951 förordnat förste kanslisekreteraren i departementet Folke Hagstrand och e. o. förste kanslisekreteraren där Henrik Winberg att fr. o. m.1 juli 1951 vara byråchefer i departementet;
    6 juli 1951 förordnat assessorn i hovrätten för Västra Sverige Wilhelm Stoltz att fortfarande fr. o. m. 1 aug. 1951 tillsvidare under partiell ledighet för kanslirådet Helge Berglund uppehålla dennes kanslirådsämbete iövrigt.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har 26 juli 1951 tillkallat bl. a. landshövdingen Thorwald Bergquist, ordf., samt kanslirådet Nils-Erik Brolin och prof. Nils Herlitz att inom departementet biträda med utredning rörande kyrkomötets grundlagsenliga befogenheter m. m.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 13 sept. 1951 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Yngve Söderlund att fr. o. m. 16 sept.1951 t. v. uppehålla befattningen som expeditionschef i handelsdepartementet.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 15 juni 1951 uppdragit åt byråchefen i socialstyrelsen Torsten Eriksson att såsom sakkunnig i departementet verkställa en översyn av gällande bestämmelser om arrestlokaler och därmed sammanhängande spörsmål.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har förordnat att tjänstgöra som revisionssekreterare

 

17 aug. 1951 hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Nils Graneli för tiden 1 sept.—31 dec. 1951;
    14 sept. 1951 e. o. assessorn i Svea hovrätt Lennart af Klintberg för tiden 1 okt.—31 dec. 1951.