PERSONALNOTISER. 731    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har förordnat
    6 juli 1951 rådmannen i Stockholm Erik Tammelin och hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Unger att under semester för justitiekanslern Olof Alsén uppehålla justitiekanslersämbetet, Tammelin under tiden 9—29 juli och Unger under tiden 30 juli—11 aug. 1951;
    10 aug. 1951 hovrättsrådet Unger att under partiell ledighet för justitiekanslern Alsén uppehålla justitiekanslersämbetet 12—25 aug. och 11—30 sept. 1951.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har förordnat 6 juli 1951 byråchefen vid riksåklagarämbetet Erik Vinberg att 9 juli—15 aug. 1951 under semester för riksåklagaren Maths Heuman förestå ämbetet;
    20 juli 1951 landsfogden i Örebro län Henrik Enhörning att i riksåklagaren Heumans ställe handlägga de frågor om allmänt åtal, till vilka Kejnekommissionens utredning ang. myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären m. m. och justitiekanslersämbetets utredning rörande påståenden om illegal telefonavlyssning i Kejneaffären m. m. kunna giva upphov och som eljest skulle ankommit på Heuman.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    13 juli 1951 i anledning av presidenten i Göta hovrätt Joël Laurin meddelat uppdrag att vara ordf. i 1951 års rättegångskommitté, befriat Laurin t. o. m. den 7 sept. 1952 från skyldighet att deltaga i lagskipningsarbetet inom hovrätten;
    s. d. beviljat lagmannen i hovrätten för Västra Sverige Hugo Wickström, för fullgörande av uppdrag såsom medlem av FN:s domstol i Libyen, tjänstledighet från lagmansämbetet under ett år fr. o. m. 21 juli 1951;
    20 juli 1951 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 aug. 1951 utnämnt tingsdomaren i Vadsbo domsaga Sven Ruhe;
    s. d. till vice ordf. å avdelning i Göta hovrätt för tiden 1 aug. 1951—31 dec. 1952 förordnat hovrättsrådet i samma hovrätt Nils Brodén;
    s. d. till e. o. assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Sten Walberg;
    27 aug. 1951 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 sept. 1951 utnämnt assessorn i samma hovrätt Torsten Ahlgren;
    s. d. till e. o. assessor i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 31 aug. 1951 förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Bo Erichs;
    7 sept. 1951 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Olof Palmquist att fr. o. m. 8 sept. 1951 t. v. under den tid av årets höstsession, då hovrättsrådet Klas Hedström åtnjuter tjänstledighet för offentligt uppdrag, vara vice ordf. å avdelning;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Voldmar Körlof att t. v. t. o. m. 31 dec. 1951, medan hovrättsrådet Nils Graneli på grund av tjänstgöring i nedre justitierevisionen är förhindrad att uppehålla sitt hovrättsrådsämbete, vara vice ordf. å avdelning;
    20 sept. 1951 till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1951 utnämnt häradshövdingen i Stockholms läns västra domsaga Sven Nyström;
    s. d. till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1951 utnämnt revisionssekreterarna Gunnar Fredrikson och Ivar Weidenhaijn;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt utnämnt e. o. assessorn i samma hovrätt Runo Lundin;
    s. d. till e. o. assessorer förordnat i Svea hovrätt adj. led. i hovrätten Erik Åquist och i Göta hovrätt adj. led. i hovrätten Erik Öhlén.