732 PERSONALNOTISER.    Vattenöverdomstolen. K. M:t har
    15 juni 1951 till led. i vattenöverdomstolen för tiden 1 juli 1951—31 okt. 1952 förordnat kammarrådet Tom Wohlin;
    13 juli 1951 medgivit att — för behandling av visst till vattenöverdomstolen fullföljt mål av synnerligen vidlyftig beskaffenhet — vattenöverdomstolen må fr. o. m. 15 aug. 1951 tills vidare under innevarande budgetår förstärkas med två extra ledamöter.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    8 juni 1951 till vattenrättsingenjör, med tjänstgöring företrädesvis vid Norrbygdens vattendomstol, fr. o. m. 1 juli 1951 utnämnt e. o. vattenrättsingenjören Gunnar Aspegren;
    29 juni 1951 meddelat assessorn i Svea hovrätt Ivar Ahlström fortsatt förordnande för tiden 1 juli 1951—30 juni 1952 såsom e. vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol;
    20 sept. 1951 till e. o. vattenrättsingenjör, med tjänstgöring företrädesvis vid Mellanbygdens vattendomstol, förordnat lantbruksingenjören Pehr Gösta von Heideken.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 20 juli 1951 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Sevede och Tuna läns domsaga fr. o. m. 1 jan. 1952;
    27 aug. 1951 till häradshövding i Norra Hälsinglands domsaga fr. o. m. 1 okt. 1951 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Olof Riben;
    20 sept. 1951 till häradshövding i Umeå domsaga fr. o. m. 1 okt. 1951 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Sten Ohlsson;
    s. d. beviljat häradshövdingen i Tössbo och Vedbo domsaga Carl Lundmarker avsked från häradshövdingämbetet med utgången av dec. 1951;
    s. d. till tingsdomare i Södertörns domsaga fr. o. m. 1 jan. 1952 förfyttat tingsdomaren i Norra Hälsinglands domsaga Ragnar Adde.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 6 juli 1951 förordnat att vid Göteborgs rådhusrätt skall fr. o. m. 1 aug. 1951 intill utgången av år 1952 vara inrättad en befattning som extra rådman för handläggning av brottmål och ärenden ang. brott i den omfattning magistraten bestämmer;
    20 juli 1951 till magistratsrådman i Eskilstuna fr. o. m. 1 aug. 1951 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Västerås Olle Garenberg;
    27 juli 1951 förordnat rådmannen i Göteborg Sten Lindquist att fr. o. m. 1 aug. 1951 under fem år vara förste ordf. å Göteborgs rådhusrätts femte avdelning;
    27 aug. 1951 till borgmästare i Kristianstad fr. o. m. 1 okt. 1951 utnämnt revisionssekreteraren Hans Gustaf Andersson.
    Till e. assessor vid Stockholms rådhusrätt har fr. o. m. 1 juli 1951 förordnats t. f. assessorn vid rådhusrätten Erik Björkman.

 

    Sveriges advokatsamfund. Till led. av samfundet ha antagits 28 juni 1951 P. Pehrsson, Halmstad, och Sven Nordén, Karlskoga, samt 7 sept. 1951 Robert Nydahl och Lars Westerlund, Stockholm.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 18 aug. 1951 utnämnt
    till stadsfiskal i Ystad fr. o. m. 1 okt. 1951 landsfiskalsassistenten Nils Gunnar Stenelid;
    till bitr. stadsfiskal i Borås fr. o. m. 1 okt. 1951 landsfogdeassistenten Olof Petersson.

 

    Luftfartslagstiftningen. K. M:t har 17 aug. 1951 förordnat att Sverige vid en av den norska lufträttskommittén under tiden 27 aug.— 8 sept. 1951 anordnad konferens i Stavanger mellan delegerade för de nordiska länderna rörande revision av vissa delar av den offentligrättsliga och privaträttsliga luftfartslagstiftningen skall företrädas av en delegation bestående av f. d. hovrättsrådet Hugo Wikander, tillika ordf., och hovrättsassessorn Karl Sidenbladh, tillika sekr.