Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Under år 1950 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen Robert Melin, Falun, Sven Svedin, Gunnar Thorbjörnson, Gävle, Kaj Bergström, Hilding Brodén, Gunnar Glimstedt, Kjell Holmqvist, Malte Högberg, Stig Königson, Gunnar Lagerlöw, Bengt Leman, Eva Uddenberg, Axel Wedrup, Sune Wickström, Göteborg, Hans Dahlin, Bengt Holmberg, Emil Starfelt, Ella Tengbom-Velander, Börje Velander, Hälsingborg, Per Dreijer, Nils Malmström, Mats Virstedt, Jönköping, Fritz Fieber, Karlshamn, Tryggve Wallén, Kiruna, C. Reinhold-Asp, Landskrona, Stig Ax:son Hultqvist, Linköping, Hugo Olsson, Karin Tejning, Malmö, Ragnar Kaiser, Mölndal, Lennart Ljunggren, Norrköping, Bertil Alderin, Stig Assarson, Fritz Belfrage, Gösta Bergqvist, Bengt Bjerke, Stig Carlberg, Folke Collander, Sven Collin, Gösta Emthén, Hans Frödin, Mauritz Grünberger, Tobias Hedenskog, Claes Hedenstierna, Bertil Henriques, Äke Löwgren, Julius Milner, Gustaf Mälstad, Sverker Palm, Gert Rossander, Ebbe Wikmark, Stockholm, Christian Geijer, Uddevalla, Åke Almquist, Tranås, och Björn Holmer, Östersund.

 

    Sveriges domareförbund sammanträdde d. 28 okt. 1950 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 200 ledamöter. Till ordf. valdes presidenten H. Guldberg, till v. ordf. häradshövdingen G. Siljeström, till ledamot utan särskild funktion justitierådet S. Ekberg och till sekr. och kassör rådmannen B. Brandt. Styrelsen består dessutom av två ledamöter valda av Föreningen Sveriges hovrättsdomare, två medlemmar valda av Föreningen Sveriges häradshövdingar, två medlemmar valda av Föreningen Sveriges stadsdomare och en medlem vald av Revisionssekreterareföreningen.
    I sammanträdet deltogo för första gången representanter för domareförbunden i våra grannländer, nämligen ifrån Danmark civildommer H. Ringberg, Odense, från Finland borgmästaren V. Henriksson, Åbo, och från Norge byretsdommer B. Didriksen, Oslo.
    Å sammanträdet hölls diskussion över ämnet »Utväxling av domare mellan de statliga och de kommunala domstolarna» med hovrättsassessorn L. af Klintberg och borgmästaren Rylander som inledare. Därjämte hölls föredrag av professorn R. Bergendal över juristutbildningen.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll årsmöte fredagen d. 27 okt. 1950 i Läkarsällskapets lokal i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 70 ledamöter.

 

Till ordf. omvaldes häradshövdingen G. Siljeström, Stockholm, till v.ordf. häradshövdingen H. F. Knagenhielm Karlsson, Härnösand, till sekr. häradshövdingen T. Gislander, Uddevalla, till kassör häradshövdingen F. Folkard von Scherling, Värnamo, samt till styrelseledamot häradshövdingen E. Thomasson, Lycksele. Till styrelseledamöter nyvaldes häradshövdingen G. Carlesjö, Ronneby, och häradshövdingen N. Joachimsson, Örnsköldsvik. Till styrelsesuppleanter valdes häradshövdingarna F. Drangel, Gävle, N. Falk, Falun, och G. Bogren, Trollhättan.
    Förutom föreningsangelägenheter förekommo föredrag av justitierådet N. Beckman över ämnet »Strafflagsreformen beträffande brotten mot person» och av lagbyråchefen E. Hedfeldt rörande den nya expropriationslagstiftningen.
    Vid sammanträdet utsågs förutvarande presidenten och häradshövdingen K. J. Schlyter till hedersledamot.
    Antalet ledamöter i föreningen uppgår till omkring 140.