76 NOTISER.    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 27 okt. 1950 sitt ordinarie årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Lagbyråchefen Bengt Lassen höll föredrag över ämnet »Några veckor i engelska domstolar». Deltagarna i årsmötet hade inbjudits till ett uppskattat besök i Högsta domstolens nya lokaler.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästarna Gösta Strandell, Örebro, ordf., Olof Engqvist, Södertälje, v. ordf. och sekr., Gustaf Bång, Stockholm, Sven Lutteman, Norrköping, Iwan Wikström, Östersund, och Arne Fallenius, Umeå, rådmännen Birger Brandt, Stockholm, Erik Ringenson. Uppsala, Helge Forkman, Malmö, Gustaf Bergqvist, Göteborg, och Folke Höijer, Västerås, samt assessorn Artur Arnström, Göteborg. Styrelsesuppleanter äro borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Allan Källoff, Borås, och assessorn frih. Nils Rappe, Hälsingborg.
    Föreningens medlemsantal uppgick vid 1950 års utgång till 224 jämte två hedersledamöter.

 

    Svenska kriminalistföreningen har under år 1950 hållit ordinarie årssammanträde d. 10 nov. 1950. Därvid diskuterades ämnet »Brott och publicitet» med inledningsanförande av justitierådet Nils Beckman. Vid sammanträdet representerades Dansk Kriminalistforening av professor Stephan Hurwitz, overretssagfører K. Anker-Jensen och landsretssagfører Poul Christiansen, Kriminalistföreningen i Finland av justitierådet Bror Carlson samt Den norske kriminalistforening av riksadvokaten Andr. Aulie och høyesterettsadvokaten Leif Rode. Till ledamöter av styrelsen för 1951 omvaldes överdirektören Hardy Göransson, justitierådet Beckman, landshövdingen Thorwald Bergquist, riksåklagaren Maths Heuman, doktor Gustav Jonsson, advokaten Hugo Lindberg, förste stadsfiskalen Gustaf Persson och prof. Folke Wetter samt nyvaldes hovrättsfiskalen Sten Rudholm. Till styrelsesuppleanter omvaldes borgmästaren Erik Bendz och ombudsmannen Bror Larsson samt nyvaldes prof. Ivar Agge. Styrelsen har inom sig utsett till ordf. överdirektören Göransson, till v. ordf. justitierådet Beckman och till

 

NOTISER. 77sekr. hovrättsfiskalen Rudholm. Antalet medlemmar i föreningen har under 1950 ökat med ett hundratal och utgör omkring 700.
    Under år 1950 har utkommit och tillställts medlemmarna dels de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1948/49 och 1949/50, dels Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab årg. 1950 (fyra häften).
    Kriminalistföreningen har representerats vid Kriminalistföreningens i Finland årsmöte d. 8 febr. 1950 av f. d. presidenten Karl Schlyter, överdirektören Göransson, riksåklagaren Heuman, byråchefen Torsten Eriksson och hovrättsfiskalen Sven Ersman (överläggningsämne: Lagstiftningen angående unga lagöverträdare), vid Dansk Kriminalistforenings årsmöte d. 31 okt. 1950 av prof. Ivar Strahl, borgmästaren Lars Gunnar Ohlsson och hovrättsfiskalen Rudholm (överläggningsämne: Praktiske strafudmålingsproblemer) samt vid Den norske kriminalistforenings årsmöte d. 2 nov. 1950 av prof. Agge samt skyddskonsulenterna Börje Nyblom och Folke Söderberg (överläggningsämne: Socialundersökninger og vernetilsyn for lovovertredere).