Kriminalpolitiska sällskapet har under 1950 sammanträtt d. 31 mars under ordförandeskap av prof. Gösta Rylander och d. 12 dec. under ordförandeskap av prof. Ivar Agge. Vid sammanträdet d. 31 mars höll byråchefen Torsten Eriksson ett föredrag om »En anstaltspedagogisk studieresa till U.S.A.» och d. 12 dec. talade överdirektören Hardy Göransson om »De korta frihetsstraffen — en internationell diskussion». Vid båda tillfällena följdes anförandena av diskussion.
    Vid sammanträdet d. 12 dec. omvaldes riksåklagaren Maths Heuman och nyvaldes överdirektören Hardy Göransson, överläkaren Gunnar Lundquist och hovrättsfiskalen Carl Holmberg till mötesstyrelse för 1951. Docenten Erik Goldkuhl och hovrättsfiskalen Sven Ersman hade undanbett sig återval. Dr Elsa-Brita Nordlund utsågs till ordf. och byråchefen Erik Vinberg till v. ordf. för nästa sammanträde.

 

    Notarieförening bildad. Tingsnotarierna i samtliga domsagor i Östergötland och Norra Kalmar län ha vid ett konstituerande sammanträde i Linköping d. 26 nov. 1950 beslutat bilda en sammanslutning i syfte att samla yrkesbröder i angränsande domsagor till sammankomster för utbyte av tankar och åsikter om gemensamma problem och därigenom verka för ökat samarbete och trivsam samvaro. Endast de vid varje särskilt tillfälle i tjänstvarande tingsnotarierna äro berättigade att deltaga vid sammankomsterna, som avses skola hållas tre à fyra gånger årligen, varje gång på skilda kansliorter. Till ordf. i föreningen, som erhållit namnet Östgöta tingsnotarieförening, valdes tingsnotarien C. M. Elwing, Kisa. Föreningen omfattar åtta domsagor och har tjugo medlemmar.

 

    Engelsk gästföreläsare. Den engelske advokaten, Sir Roland Burrows, K. C., känd bl. a. såsom utgivare av 2 uppl. av Halsbury's Laws of England (den s. k. Hailsham Edition) och All England Law Reports samt såsom lärare vid det av de fyra engelska advokatkollegierna, the Inns of Court, gemensamt upprättade Council of Legal Education, besökte i början av okt. 1950 Stockholm på inbjudan av Stockholms högskola.

 

Sir Roland föreläste d. 9 okt. vid högskolan över ämnet »The English View of Evidence». D. 10 okt. höll han inledningsanförande vid ett underordförandeskap av professorn Nils Herlitz hållet sammanträde med stats- och rättsvetenskapliga fakultetens licentiatsseminarium i förvaltningsrätt. Vid detta sammanträde behandlades ämnet »The relationship between the Legislature, the Executive (including Police), and the Judiciary».


H. T.