UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950.1

 

AV

 

E. o. HOVRÄTTSASSESSORN STEN WALBERG.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.
Ahlander, Björn. Teoretiska satser och »förslagssatser» inom juridiken. TfR 48 s. 511—531.
Ahlander, Björn.. Moderna tendenser i amerikansk juristutbildning. SvJT 49 s. 578—585.
Ahlander, Björn. Några reflexioner om förhållandet mellan juridik och politik. SvJT 49 s. 721—728.
Ang. samma ämne HÅKAN NIAL 50 s. 212—214. Om juridik och socialvetenskap AHLANDER 50 s. 100—105.
Ahlander, Björn.. Domarmakten och den politiska utvecklingen i USA. Ti 49 s. 454—461.
Ahnfelt-Rønne, Ø. Sagførergerningen. TSA 50 s. 21—28.
Aubert, Vilhelm. Noen probelmområder i rettssosiologien. TfR 48 s. 432—465.
Beckman, Rudolf. Några ord om den juridiska stilen. JFFT 49 s. 299—313.
Bomgren, Gunnar. Advokatens rådgivande verksamhet. TSA 50 s. 273—282.
Borum, O. A. Retsvidenskabens teori og politik. J 48 s. 377—391.
Drachmann Bentzon, A. Fra den danske Højesterets Praksis i 1947. TfR 48 s. 311—343.
Ang. 1948 se TfR 49 s. 181—212 samt ang. 1949 J. L. FROST TfR 50 s. 404—436.
Ekelöf, Per Olof. Om rätt och moral. SvJT 48 s. 275—284 (Jfr 47 s. 668 o. f.).
Ersman, Sven. Från dagens diskussion. SvJT 49 s. 279—284, 373—376, 682—683, 50 s. 359—367.
Faurholt, Johannes. Dansk lovgivning 1946/47. SvJT 48 s. 541—544.
Fischler, Josef. Rättslivet i Israel. SvJT 50 s. 338—350.
Gaarder, Karsten. Fra den norske høyesteretts praxis i 1945—1949. TfR 50 s. 166—199 och 453—472.
Geiger, Theodor. Om ejendomsret, socialisering og Burnham's managerialrevolution. ST 48 s. 139—150.
Glimstedt, Ivar. Sveriges advokatsamfund och dess verksamhet. TSA 49 s. 15—26.
Godenhielm, Berndt. Några ord om juridiken som vetenskap. DL 48 s. 12—17.
Gärde, N. Lagrevisionen. SvJT 50 s. 1—9 (jfr s. 565).
Harbek, Ole F. Norsk lovgivning i 1947. SvJT 48 s. 389—392.
Motsvarande översikt för 1948 och 1949 50 s. 377—381.
Hassler, Åke. Efterlysning av en plan. SvJT 50 s. 565—572 (jfr s. 7 o. f.).
Hedqvist, Carl-Åke. Juristundervisningen vid Yale universitetet. J 48 s. 233—245.

 

1 Förkortningar: ASJG Acta scandinavica juris gentium. — DL Defensor legis. — FT Förvaltningsrättslig Tidskrift. — J Juristen. — JFFT Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland. — JG Jus gentium. — MfR Meddelanden från Riddarhuset. — NAT Nordisk Administrativt Tidsskrift. — ND Nordiske Domme i sjøfartsanliggender. — NFT Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR Nordiskt industriellt rättsskydd eller Nordiskt immateriellt rättsskydd. — NR Norsk Retstidende. — NTfIR Nor Jisk Tidsskrift for international Ret. — NTfK Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. — NTfS Nordisk Tidsskrift for Strafferet. — SLT Svenska Läkartidningen. — SMT Socialmedicinsk Tidskrift. — SoF Samtid och Framtid. — SSkT Svensk Skattetidning. — ST Statsvetenskaplig Tidskrift. — SvT Svensk Tidskrift. — SvJT Svensk Juristtidning. — SvStT Svenska Stadsförbundets Tidskrift. — TfK Tidskrift för Kriminalvård. — TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap. — Ti Tiden. — TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. — UfR Ugeskrift for Retsvæsen. 

774 STEN WALBERG.Hultkvist, Gustaf. Rättsmedicinska synpunkter på doktor T. Sondéns redogörelse för Esarpsmålet. SLT 48 s. 555—564.
Jägerskiöld, Stig. Till frågan om tolkningen av GRB 10: 26. Ett genmäle. FT 48 s. 204—215 (jfr FT 47 s. 305—331).
Kaira, Kurt. Finlands lagstiftning 1944—1948. SvJT 49 s. 464—475.
D:o för 1949 50 s. 218—220.
Kommitterade. Advokatyrkets ekonomiska betingelser. TSA 48 s. 49—82 (jfr s. 109—111).
Ytterligare om ersättning för rese- och väntetid CURT EKDAHL och RUDOLF AHLGREN TSA 50 s. 145—151.
Kisch, Guido. Studiet av rättshistoria i Europa och Amerika. ST 50 s. 402—417.
Lassen, Bengt. Från dagens diskussion. SvJT 48 s. 127—1 32, 453—457 och 521—523, 49 s. 56—61, 130—131, 688—689, 50 s. 367—369.
Laun, Rudolf. Naturrätt, demokrati och folkrätt. ST 48 s. 291—308 och 50 s. 53—66.
Lind, Erik och Lech, Halvar. Från Sveriges högsta domstol 1947. TfR 48 s. 344—360.
Ang. 1948 se TfR 49 s. 213—227 samt ang. 1949 LECH och NILS BECKMAN TfR 50 s. 437—452.
Lindberg, Hugo. Brott och publicitet SvJT 50 s. 646—651.
Lindencrona, Fredrik. Det sovjetska rättssystemets historiska och teoretiska bakgrund. SvJT 50 s. 224—227.
Magnet, Göran. Politik eller juridk. SvT 49 s. 542—550.
Molén, Harry. Metoder för lösandet av försäkrings- och ersättningsfrågor utan medverkan av domstol. NFT 50 s. 211—226.
Palmgren, Bo. Något om bekantgörandet av vår rättsordning och rättspraxis. JFFT 49 s. 71—81.
Petrén, Gustaf. Lagstiftningsfrågor vid 1948 års riksdag II. SvJT 48 s. 527—535.
Petrén, Gustaf. Lagstiftningsfrågor vid 1949 års riksdags vårsession. SvJT 49 s. 531—541. Motsvarande översikt från höstriksdagen 50 s. 62—63.
Petrén, Otto. Några synpunkter på fiskalsutbildning och fiskalsprövning efter processreformen. SvJT 49 s. 269—274.
Ang. domarutbildningen efter processreformen SVEN ERSMAN SvJT 48 s. 664—669.
Røed, Ole Torleif. Oversikt over de forskjellige rettssystemer innen Det britiske Samvelde. TfR 48 s. 561—571.
Romberg, Carl. Hovrättsresor i Övre Norrland. SvJT 50 s. 748—757.
Ross, Alf. Reform af den juridiske Uddannelse. UfR 48 s. 145—190. Ang. samma ämne M. C. A. BJERREs. 241—249.
Ross, Alf. Om begrebet »gældende ret» hos Theodor Geiger. TfR 50 s. 242—272 (jfr s. 215 o. f.).
Salvén, Erik. Anteckningar rörande frågan om rätten som samhällsfunktion. DL 50 s. 323—335.
Schlyter, Karl. Från dagens diskussion. SvJT 48 s. 445—452, 517—521, 749—761, 49 s. 370—373, 525—530, 756—761, 50 s. 440—444, 907—909 och 949.
Ståhlberg, K. J., Allmänna domstolar och den förvaltningsrättsliga lagskipningen i Finland. NAT 49 s. 81—91.
Svennegård, Carl. Staten och de sociala synpunkterna. SvJT 48 s. 22—33.
Sørensen, Max. Kan domstolene efterprøve forvaltningens skønsmæssige afgørelser? UfR 50 s. 273—295.
Tryggvason, Årni. Några rättsfall från Islands högsta domstol år 1949. SvJT 50 s. 950—957.
Walberg, Sten. Lagstiftningsfrågor vid 1948 års riksdag I SvJT 48 s. 458—461.
Walberg, Sten. Lagstiftningsfrågor vid 1950 års riksdags vårsession. SvJT 50 s. 910—923.
Walin, Gösta. Balkarna i Sveriges rikeslag. En skiss. SvJT 48 s. 241—249. Ang. samma ämne ÅKE HASSLER s. 673.
Walberg, Sten. Vinding Kruse: En nordisk lovbog. I. Föräldrarätten m. m. SvJT 50 s. 321—330. Ang. II. Panträtten HJALMAR KARLGREN s. 331—332, III. Fordringsretten JÖRGEN OVERGAARD s. 333—337, IV. Almindelig del. Konkurs SJUR BRÆKHUSs. 879—883, V. Personretten PóRDURE YOLFSSEN, s. 883—887. VI. Äktenskapsrätten SIGRID BECKMAN S. 888—891, VII Arvsrätten NILS BECKMAN S. 892—896 samt VIII. Immateriellt rättsskydd Y. J. HAKULINEN S. 896—897.
Ang. samma ämne JAN KOBBERNAGEL och BENT NEBELONG UfR 50 s. 17—40.
Vinding Kruse, Fr. Samfundsvidenskabernes Metode. TfR 48 s. 32—82.
Vinding Kruse, Fr. Fælles nordisk lovgivning om hævd og forældelse. J 48 s. 257—283.
Vinding Kruse, Fr. Studie og eksamensreform. J 49 s. 41—49.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950. 775Winsnes, Fr. H. Autorisering av spesialister og dermed sammenhengende reklameregler. DL 49 s. 345—357.

 

RÄTTSHISTORIA.

Juul, Stig. Anders Sunesen som lovgiver og juridisk forfatter. SvJT 48 s. 6—21.
von Koskull, Walter. Borgmästare och råd i Helsingfors under svenska tiden. JFFT 50 s. 99—114.
Larusson, Olafur. Den isländska rättens utveckling sedan år 1262. SvJT 50 s. 241—259.
Palmgren, Bo. Den första finska lagöversättningen i ny belysning. JFFT 49 s. 117—133.
Palmgren, Bo. David Nehrman-Ehrenstråles brev. SvJT 49 s. 421—442.
Robberstad, Knut. To gamle retts-ordtak. TfR 49 s. 321—334.
Rothlieb, Curt. Olavus Petris statsrättsliga idéer. ST 50 s. 379—401.
Simson, Gerhard. Goethe som advokat. SvJT 49 s. 485—493.
Spens, C. V. Borgmästaren contraborgerskapet. SvJT 49 s. 103—111, 185—196 och 338—349.
Sundberg, Jacob W. F. Francisco de Vitorias folkrättsliga system. ST49 s. 31—49.
Thermænius, Edvard. Om tillkomsten av 1809 års regeringsform. ST 50 s. 191—232.
Thorsteinsson, Th. Dommer i en brytningstid. J 49 s. 235—251.
Wittenberg, Erich. Den tyska marsrevolutionens författningsverk i Frankfurt 1848—49. ST 49 s. 409—424.

 

OBLIGATIONSRÄTT.

Alten, Edvin. Våre domstolers stilling til spørsmål om objektivt erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold. TfR 50 s. 325—333.
Andersen, Kristen. Små og store bolgeri erstatningsretten. TfR 48 s. 99—117.
Andersen, Poul. Nyere Retspraksis vedrørende det offentligretlige Erstatningsansvar. UfR 48 s. 49—64. Ang. Statens Erstatningspligt for Soldaters Handlinger G. BENGT PURSCHEL s. 214—216.
Arnholm, Carl Jacob. Omkring rettshandelsteorien. TfR 48 s. 368—431.
Beckman, Nils. Barns skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt. TfR 50 s. 273—308.
Beckman, Rudolf. Bidrag till tolkningen av lagen om statens ansvarighet för skada, orsakad av tjänsteman. JFFT 50 s. 257—267.
Bertelsen, A. T. Nogle erstatningsretlige bemærkninger om skyldførdelning ved sammenstod (påkorsel). UfR 50 s. 41—50. Ang. samma ämne SVEN WAHLSTRÖM s. 163—165.
Christensen, Knud. Erstatningsret og forsikring. NFT 49 s. 243—252.
Dahl, Dagfinn. Problemer i norsk erstatningsrett. NFT 49 s. 337—349.
Dennemark, Sigurd. Lagstiftningen om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats. SvJT 50 s. 293—298.
von Eyben, W. E. Ansvar for farlig Bedrift. UfR 48 s. 121—142.
Fogelklou, L. Ett spörsmål ang. förlagsinteckning. SvJT 50 s. 401—411.
Gestrin, Lars. Om aktiebolags rätt att vid hembud inlösa egna aktier. JFFT 50 s. 352—364.
Godenheim, Berndt. Till tolkningen av § 15 skuldebrevslagen. JFFT 49 s. 241—248.
Goldschmidt, Erik M. Nogle bemærkninger om bestående stiftelser og ikke-konfirmerede legater. UfR 50 s. 128—136.
Grönfors, Kurt. Kring problemet obehörig vinst. JFFT 50 s. 220—238.
Hartmann, Henrik. Bevismangel som ansvarsgrunn. TfR 50 s. 232—241.
Hult, Phillips. Skadeståndsansvar utan skuld i senare svensk rättspraxis. TfR 50 s. 351—380.
Illum, Knud. Om Skade paa slet funderede Ejendomme. UfR 50 s. 202—210.
Ang. samma ämne HENRY USSING s. 257—260.
Illum, Knud. Til K. O. Magnussen, Naboretlige Studier. UfR 50 s. 243—253.
Karlgren, Hjalmar. Några frågor rörande formkravet vid fastighetsköp. SvJT 50 s. 861—878.
Kobbernagel, Jan. Konsignationskontrakten. UfR 49 s. 253—267.
Lahtinen, Osvi. Till läran om juridiska personer. TfR 49 s. 47—58.
Ang. samma ämne POUL MEYER S. 335—343.
Lejman, Fritjof. Principen obehörig vinst i svensk lagstiftning. SvJT 49 s. 641—655.
Nial, Håkan. Svensk rättspraxis. Bolags- och föreningsrätt 1944—1947. SvJT 48 s. 491—499.

 

776 STEN WALBERG.Nybergh, Gunnar. Fördelning av hembjudna aktier mellan flere lösningsberättigade. JFFT 49 s. 134—143.
Nybergh, Gunnar. Jämkning av skadestånd de lege lata. JFFT 50 s. 343—351.
Olsson, Curt. Om aktiebolags verksamhetsföremål och styrelsens behörighet. JFFT 48 s. 266—275.
Olsson, Curt. Om minoritetsskydd vid fusion. JFFT 50 s. 165—175.
Olsson, Curt. Kunna andelslag inlösa egna andelar? JFFT 50 s. 203—213.
Palmgren, Bo. Förbud mot verkställighet av bolagsstämmobeslut. JFFT 49 s. 4—25.
Palmgren, Gunnar. Om indexklausuler i leverans- och entreprenadavtal. JFFT 48 s. 75—101.
Palmgren, Gunnar. Skadeståndsskyldighet och försäkring. JFFT 50 s. 268—279.
Penser, Wilhelm. Några spörsmål rörande dispens enligt 68 § arrendelagen. TSA 49 s. 151—154.
Rodhe, Knut. Vem bestämmer i de stora aktiebolagen? TSA 50 s. 255—272.
Sindballe, Kristian. Adækvanslæren i Erstatningsretten. UfR 48 s. 253—263.
Söderlund, Erik. Några anteckningar i anslutning till 1946 års lagstiftning om vittnen vid rättshandlingar. SvJT 50 s. 766—773.
Taxell, L. E. Om avbeställningsrätt vid leverans och arbetsbeting. JFFT 49 s. 151—164.
Trolle, Jørgen. Nordisk Lovgivning om Erstatningsansvar. UfR 50 s. 193—199.
Ussing, Henry. Berigelsekrav eller restitutionskrav. UfR 50 s. 137—159.
Ussing, Henry. Erstatningsansvar for farlig virksomhed i U. S. A. UfR 50 s. 214—230.
Vinding Kruse, Anders. Doktrinen om»common employment» ophævet i engelsk ret. TfR 48 s. 472—477.
Øvergaard, Jørgen. Umulighet ved omstendigheter som løftegiveren burdet att i beregning. TfR 49 s. 241—262.

 

SAKRÄTT.

Grönfors, Kurt. Några spörsmål om lösningsrätt vid godtrosförvärv. SvJT 48 s. 636—648.
Haagen, Thorkil. Naar Løsørepantskifter Ejer. UfR 49 s. 83—86. Ang. samma ämne KNUD ILLUM S. 86—90, JUL. SOE 50 s. 95—98 och ILLUMs. 98—99.
Haataja, Kyösti. Den rättsliga naturen av överlåtelse av visst på marken bestämt område enligt finsk rätt. JFFT 49 s. 44—57.
Harboe, Erik V. Landinspektorerklæringer om overholdelse af servitutter. UfR 50 s. 167—172.
Hegje, Hans A. Odelspreskripsjon og odelshevd under skifte. NR 50 s. 785—795.
Illum, Knud. Nogle Tingsretssporgsmaal. UfR 49 s. 137—155.
Lundevall, Tarald. Almenhetens rett til ferdsel på fremmed eiendom. NR 49 s. 79—107 och 193—208.
Malmström, Åke. Svensk rättspraxis. Sakrätt 1943—1947. SvJT 49 s. 21—42.
Nielsen, Viggo Johs. Hvilke oldsager erdanefoe. J 49 s. 65—76.
Pedersen, Axel H. Advokatens retentionsret i dokumenter. TSA 50 s. 238—254 (även tryckt i DL 50 s. 65—86.)
Pedersen, Axel H. Betalningsterminer i pantebreve. J 50 s. 248—255.
Ravnsholt Rasmussen, V. Aftægtens retsstilling. J 49 s. 157—163.
Robberstad, Knut. Odelsrett og åsætesrett. TfR 48 s. 241—262.
Roupe, G. T. Kronans förköpsrätt. FT 49 s. 262—282.
Rynning, Lorentz. Om retten til villebær. NR 50 s. 209—214.
Sindballe, Kristian. Ejerskiftet ved Omsætning af Løsøre. UfR 49 s. 305—314.
af Trolle, Herved. Lagberedningens förslag till jordabalk. SvJT 48 s. 97—109.
Reflexioner i anledning av d:o CONRAD QUENSEL S. 371—375 (jfr s. 401 o. f.)
af Trolle, Herved. Om vilandeförklaring av lagfartsansökan. SvJT 50 s. 784—796.
Walin, Gösta. Några synpunkter på lagberedningens förslag till jordabalk I. SvJT 48 s. 400—412 (jfr s. 97 o. f. samt 371 o. f.).
Vinding Kruse, Fr. Om Besiddelse og Tilhor. TfR 48 s. 263—273. Ang. samma ämne M. MARKENDAG 49 s. 73—81 och VINDING KRUSE 50 s. 162—165.
Vinding Kruse, Fr. Lovforslag om grundstigningsskyld. J 49 s. 165—180.
Vinding Kruse, Fr. Ejendomsretlige spørgsmaal. J 49 s. 297—304.
Vinding Kruse, Fr. Til ejendomsretten. J 50 s. 175—181.
Vinding Kruse, Fr. Ejendomsretsproblemer. J 50 s. 69—78 (jfr UfR 50 s. 121 f.).

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

Appelqvist, B. Kaskoförsäkringsgivarens ansvarighet för indirekta kollisionsskador. NFT 50 s. 248—256.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950. 777Beckman, Rudolf. Aktuella frågor omrätt till bärgarlön. JFFT 50 s. 9—26.
Bergius, Einar. Behandlingen av tyskägda patent och varumärken i Sverige. NIR 48 s. 24—36.
Björkman, Staffan. Synpunkter på förmånstagarförordnandet. NFT 48 s. 35—53.
Brækhus, Sjur. »Eiendomsretten» til porteföljen. NFT 48 s. 313—327.
Brækhus, Sjur. Rederansvarets begrensning hvor rederen opererer med flere fartøyer. ND 49 s. 633—651.
Bugge, Nicolay L. Uriktige opplysninger i livforsikring. NFT 50 s. 236—247.
Ang. samma ämne KNUT NORSTRÖM s. 279—282.
Dybwad, Nils. Kommentar. ND 48 s.V—XXIII, 49 s. V—XX.
Eberstein, Gösta. Om offentlighet i svensk författarrätt. NIR 49 s. 4—14.
Eberstein, Gösta. En milstolpe i svensk namnrätt. NIR 50 s. 153—164.
Fogelklou, Lars. Är presumtionsregeln i 54 § FAL om försäkrings gällande till förmån för tredje man tillämplig å fartygsinteckning? NFT 49 s. 375—384.
Folkard von Scherling, F. Om försäkring för skada i följd av luftfart. NFT 48 s. 237—245.
Godenhielm, Berndt. Några ord om advokatens befattning med patentärenden och patentmål. DL 48 s. 140—158.
Godenhielm, Berndt. Om patenträtten i konkurrensrättsligt hänseende. DL 50 s. 247—274.
Gram, Per. Liniekonnossementene trenger revisjon. ND 48 s. 225—242.
Grundt, Th. Ansvaret ved erstatningstilfeller med ukjent årsak i sjøforsikringen og krigsforsikringen. ND 49 s. 652—664 (jfr 48 s. 81 f.).
Hedfeldt, Erik. Om ljudupptagning ur rättslig synpunkt. NIR 49 s. 158—164.
Holm, H. Om Retsbeskyttelsen for Brugskunst. UfR 48 s. 1—6. Ang. samma änne EIGILL. MICHELSEN s. 116—120, HOLM s. 230—233 och GÖSTA EBERSTEIN 49 s. 53—55.
Hällfors, Edvard. Om rätten till virke, som vid flottning sjunkit. JFFT 48 s. 240—261. Ang. samma ämne GUNNAR NYBERGHs. 262—265.
Johanson, Lars Olov. Expropriation för kolonisationsändamål. JFFT 50 s. 151—164.
Lund, Ole. Aktuelle sjøpantproblemer. ND 49 s. 389—406.
Lund, Torben. Komponisternes stilling overfor »industrimusiken» efter dansk ret. NIR 50 s. 81—92.
Neergaard, Preben. I hvilket omfang eret forsikringsselskab bundet ved det sagenters handlinger? NFT 48 s. 267—278.
Nial, Håkan. Expropriationslagförslaget. FT 49 s. 115—127.
Nordenstam, Allan. Markutredningensförslag om ändrad expropriationslagstiftning. SvStT 48 s. 2—6.
Pineus, Kaj. Lastens bidragsvärde till gemensamt haveri. ND 49 s. 253—264.
Rein, Alex. Ukjent skadeårsak i krig (sjø)forsikringen. ND 48 s. 81—87 (jfr 49 s. 652 o. f.).
Rein, Alex. Om erstatning for totalforlis med ureparerte skader. ND 49 s. 175—183.
Schmidt, Folke. Fallet Uranus. Ett svenskt försäkringsrättsligt avgörande. ND 48 s. 17—28.
Tammelin, Erik. Om undantag och uppsägningsrätt vid privat olycksfallsförsäkring. NFT 50 s. 106—122.
Thommessen, Ö. Den norske »generalklausul» i praksis. NIR 48 s. 1—23.
Ullerstam, Anders. Oljeupplagen och vattenlagens bestämmelser om skydd mot förorening av grundvatten. SvStT 48 s. 195—200.
Vinding Kruse, A. Et patentspørgsmål. J 50 s. 118—121. Ang. samma ämne K. HOLM-NIELSEN s. 299—312.
Vinding Kruse, Fr. Til Varemærkeretten og Konkurranceretten. UfR 48 s. 197—210.
Vislie, Arne. Ekspropriasjonsspørsmål. TfR 48 s. 83—98. Ang. samm ämne MAGNE SCHJODT S. 547—550.
v. Zweigbergk, Åke. Svensk lag om rätten till arbetstagares uppfinningar. NIR 49 s. 179—193.
Övden, Herman. Om sjöpanträtt enligt sjölagens § 267: 5; befälhavareförbindelser. ND 49 s. 453—457.

 

ARBETSRÄTT.

v. Eyben, W. E. D. L. 3—19—2 og Arbejdsfællesskab. J 48 s. 153—164.
Fager holm, P. Hj. Arbetsmarknadsjuridik. SvT 48 s. 291—298.
Godenhielm, Berndt. Om arbetsgivares och arbetstagares rätt till av arbetstagaren gjord uppfinning. NIR 49 s. 194—205.

 

778 STEN WALBERG.Herrlin, Hans. Arbetstagares rätt till skadestånd av arbetsgivare utom ersättningen enligt 1916 års lag. NFT 49 s. 83—96.
Petrén, Sture. Arbetsrätten inför vetenskapens forum. SvJT 49 s. 241—250.
Om »Vår juridiks fyrtiotalister», ett genmäle, SVANTE BERGSTRÖM S. 494—507, samt om arbetsrätten och vetenskapen än en gång STURE PETRÉN S. 507—514.
Schmidt, Folke. Svensk rättspraxis. Kollektiv arbetsrätt 1929—1948. SvJT 49 s. 656—669 och 729—741.
Svennegård, Carl. Fackföreningarnas frihet. SvJT 50 s. 10—34 och 88—99.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

Arnholm, Carl Jacob. Noen pliktdelssporsmål. NR 48 s. 697—705.
Arnholm, Carl Jacob. Fra testamentsrettens grensesone. TfR 49 s. 1—46.
Arnholm, Carl Jacob. Omkring föräldrabalken. TfR 50 s. 96—132 och 317.
Backström, Åke. Grunddragen av det sovjetryska adoptionsinstitutet. DL 50 s. 26—33.
Beckman, Nils. I vad mån äger en testamentstagare, som icke får överlåta sin rätt, dock avstå den till de accrescensberättigade? SvJT 48 s. 559—562.
Behm, Olof. Några randanmärkningar till lagen om boutredning och arvskifte av den 9 juni 1933. TSA 48 s. 242—250.
Borum, O. A. Arveretten i Sovjetunionen. UfR 49 s. 93—107.
Edling, Sven. Föräldrabalken. SvJT 49s. 481—484.
Gärde Widemar, Ingrid. Fastställande av faderskap till utomäktenskapliga barn. SvJT 50 s. 560—564.
Harbou, Nils. Et par sporgsmaal vedrørende skiftelovens kap. 5 og 6. UfR 48 s. 65—74.
Høyrup, Paul. Nogle Bemærkninger om Insemination, UfR 48 s. 17—21.
af Hällström, Erik. Avtal om avvittring mellan makar vid förestående äktenskapsskillnad. JFFT 49 s. 211 —218.
af Hällström, Erik. Testamentsexekutorn. JFFT 50 s. 180—202.
Illum, Knud. Om Tingslysning af Vielseattest og Notering af Særeje. UfR 49 s. 289—296.
Ang. samma ämne ILLUM 50 s. 121—127 (jfr J 50 s. 73 o. f.).
Møller-Hansen, H. Er det for let at blive skilt? UfR 50 s. 105—116.
Roschier-Holmberg, Åke. Testamentsvittnens jäv. JFFT 49 s. 87—94. Ang. samma ämne GEIR LINDBLAD S. 95—101.
Schwindt, Bertel. Vårdnaden av barn efter den vårdnadspliktige makens död. JFFT 50 s. 214—219.
Simson, Gerhard. Förändringarna inom europeisk äktenskapsskillnadsrätt. SvJT 49 s. 81—93.
Trolle, Jørgen. Om afsigelse af dødsformodningsdom. J 50 s. 227—234.

 

STRAFFRÄTT.

Andenæs, Johs. Okkupasjonstidens »likvidasjoner» i rettslig belysning. TfR 48 s. 1—31.
Andenæs, Johs. Almenprevensjonen illusjon eller realitet? NTfK 50 s. 103—133.
Anttila, Inkeri. Om läkares tystnadsplikt enligt finsk rätt. NTfK 49 s. 124—128. (Jfr s. 56 f. s. 65 f. samt 50 s. 150 f.)
Arnorsson, Einar. Islandsk straffelov af 12. februar 1940. TfR 50 s. 73—95.
Aude-Hansen, Carl. Nogle bemærkninger om fængselspersonalets uddannelse. NTfK 49 s. 152—157.
Beckman, Nils. Skillnaden mellan stöld, å ena, samt bodräkt, egenmäktigt förfarande, självtäkt och olovligt förfogande, å andra sidan, belyst i mål rörande äldre omärkta renar i en lappby. SvJT 48 s. 343—346.
Boye, Tage. Några spörsmål rörande straff bedömning i bilmål. SvJT 48 s. 287—292.
Brandt, B. Interneringsnämndens praxis och de rättspsykiatriska utlåtandena. NTfK 49 s. 204—226. Ang. samma ämne R. LINDQVIST 50 s. 68—71 samt BRANDT S. 71—72.
Bursell, Arne. De anonyma »5:6-orna»— en allvarlig brist i domstolarnas informationsmaterial. TfK 48 s. 117—124.
Christiansen, Karl O. International Criminal Statistics. NTfK. 50 s. 1-11.
Christiansen, Karl O. Kriminaliteten i Danmark efter krigen. NTfK 50 s. 229—236.
Dunge, Arne. Några erfarenheter av den nya straffverkställighetslagen. SvJT 48 s. 500—508.
Ekblad, Martin. Intellektuell efterblivenhet och ungdomskriminalitet. SLT 49 s. 241—246. Ang. samma ämne R. LINDQVIST S. 449—450 och EKBLAD S. 560.
Engfeldt, H. Straffmätningen i vissa ransoneringsmål. SvJT 48 s. 723—732 (jfr 49 s. 405 o. f.).

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950. 779Engfeldt, H. Några synpunkter på domar i ransoneringsmål. SvJT 49 s. 405—420 (jfr 48 s. 723 o. f.).
Ericsson, Carl-Henrik. Arbetsdriften inom den svenska fångvården. NTfS 48 s. 258—273.
Eriksson, Torsten. Två amerikanska experimentanstalter. TfK 50 s. 1—9.
Eriksson, Torsten. Kriminalpolitiska bekymmer. Ti 50 s. 518—525.
von Eyben, W. E. Betingede Særforanstaltninger. UfR 48 s. 269—279.
Ang. samma ämne P. M. SACHS s. 287—289, H. H. HOLM 49 s. 18—20 och v. EYBEN s. 109—112.
von Eyben, W. E. Særforanstaltninger efter dansk retspraksis. NTfK 49 s. 141—146.
von Fieandt, Kai. Intelligensnivå och skolprestation hos unga brottslingar. NTfK 50 s. 23—49.
Frandsen, Bjarne. Forældelse af i dømtestraffe. NTfK 49 s. 260—266.
Fredriksen, Knud. Om Fristforlængelser. UfR 48 s. 226—230.
Givskov, C. Chr. Underretsanklagerens Kompetence. UfR 50 s. 60—67.
Goldschmidt, Verner. Kriminalitet i Thule. NTfK 50 s. 12—22.
Gundersen, O. C. Noen betraktninger omkring rettsoppgjøret med landssvikerne. TfR 48 s. 481—510.
Harne, Kaj. Omfanget af Konfiskation i Landssvigssager. UfR 48 s. 6—14.
Ang. Problemer i forbindelse med Fuldbyrdelsen af d:o, S. STÜRUP S. 108—116.
Helweg, H. Adolf Hitlers mentalitet. NTfS 48 s. 192—223.
Heuman, Maths. Eftergift av åtal och domstols rätt att eftergiva påföljd för brott. SvJT 48 s. 321—342 (jfr 50 s. 584 o. f.).
Heuman, Maths. Om eftergift av åtal. SvJT 50 s. 584—589 (jfr 48 s. 321 o. f.).
Hiltunen, Paavo. Om betydelsen av tidigare ådömda straff för bedömandet av skuldfrågan. NTfK 50 s. 285—292.
Hultkrantz, Göran. Correktive training. NTfK 50 s. 236—247.
Hye-Knudsen, Axel. Probation og parole. NTfK 50 s. 172—178.
Jonsson, Birgit. Några synpunkter på lex veneris med anledning av ändringar genom lagen den 2 april 1948. SMT 48 s. 95—103.
Kallenberg, Ernst. Om brott och straff. SvJT 49 s. 1—14.
Kinnmark, Folke. Om sexualrubbningar och sexualbrott. TfK 48 s. 40—56.
Kinnmark, Folke. Om sexualbrott, sexualfunktion och kastrering. SLT 49 s. 861—878.
Kjølstad, Thorbjørn. Den norske strl. § 39 og dens anvendelse NTfK 49 s. 243—255.
Langfeldt, Gabriel. Bør den norske straffelov revideres? Psykopatologiske tilstander som krever en særegen strafferettslig behandling. NTfK 50 s. 133—149.
Leikvam, Jon. De rettspsykiatrisk sakkyndiges kompetanseområde. NTfK 50 s. 62—67.
Lindberg, Torgny. Reformer inom engelsk kriminalvård. Criminal justice act 1948. SvJT 49 s. 326—337.
Lindqvist, R. och Lundström, L.-I. Sinnesundersökningarna i kritiskt läge. SvJT 49 s. 15—20. Ang. åtgärder för att påskynda sinnesundersökningarna BERTIL ALEXANDERSON s. 761—767.
Madsen-Mygdal, N. P., Kan der konfiskeres i »Pengesager»? UfR 49 s. 33—43.
le Maire, Louis. Danske retsregler om lægernes tavshedspligt. NTfK 49 s. 65—70. (Jfr s. 56 o. f., s. 124 o. f. samt 50 s. 150 o. f.)
le Maire, Louis. Toxiske tilstande. Betragtninger vedrørende beruselse og tilregnelighed. J 49 s. 129—140.
le Maire, Louis. Om retsvildfarelse. NTfK 49 s. 227—242.
Marcus, Franz. Forbrydelser mod Menneskeheden i tysk Retspleie. NTfK 49 s. 307—320.
Marnell, Gunnar. Straff eller vård? TfK 49 s. 1—13.
Melin, Olle. Socialhjälpsförslaget och kriminalvården. TfK 50 s. 21—32.
Montelius, Alvar. Vedergällning straff. SvJT 49 s. 274—278.
Motzfeldt, Ketil. Lægers Taushetsplikt. NTfK 49 s. 56—64. (Jfr s. 65 o. f., s. 124 o. f. samt 50 s. 150 o. f.)
Moller, Elisabeth och Borup Svendsen, B. Psykiatrisk bistand i tilsynsarbejdet med lovovertrædere. NTfK 50 s. 208—218.
Nybergh, Gunnar. Huru bör livstidsfånge dömas för brott utom straffanstalten. DL 49 s. 243—252.
Olafsson, H. och Bach, A. Om tiltalefrafald. J 49 s. 1—23.
Palmgren, Bo. Villkorlig frigivning av bötesfånge. JFFT 48 s. 102—111.
Palmgren, Bo. Kommentarer till ett lagstiftningsmisstag. JFFT 48 s. 319—326.
Palmgren, Bo.. Konfiskation vid tjuvnadsbrott. JFFT 49 s. 219—225.
Palmgren, Bo. Tidräkningen vid verkställighet av straff. JFFT 50 s. 50—64.

 

780 STEN WALBERG.Pedersen, Helga. Om amerikansk Fængselsvæsen og om Forebyggelse af Kriminalitet i USA. NTfS 48 s. 120—165. (Jfr s. 224 o. f.)
Persson, Bertil. Förande av motorfordon enligt svensk praxis angående rattfylleri. NTfS 48 s. 274—287.
Petersen, Theodor. Det nyeste i engelsk straffelovgivning. NTfK s. 128—135.
Petersen, H. Worsaae. En aaben Anstalt under dansk fængselsvæsen. NTfS 48 s. 21—40.
Petrén, Alfred. Om vården av straffriförklarade alkoholister. SLT 48 s. 444—452.
Petrén, Sture. Sanningsbeviset vid ärekränkning inför strafflagsreformen. SvJT 48 s. 165—185.
Petzäll, Åke. Straffet på avskrivning. NTfK 49 s. 321—342.
Rudholm, Sten. Om vittnesbevisning vid engelsk domstol. SvJT 49 s. 629—634.
Rudstedt, Gunnar. Probation och Parole. Skyddsverksamhet i USA. TfK 48 s. 33—39.
Rudstedt, Gunnar. Amerikansk straffverkställighet. NTfS 48 s. 224—257. (Jfr s. 120 o. f.)
Sachs, P. M. Strafudmåling. NTfK 50 s. 293—329. Jfr STEPHAN HURWITZ S. 197—203.
Schjelderup, Harald. Intelligensmåling og strafferettspleie. NTfK 49 s. 100—107.
Schönke, Adolf. Skuld eller farlighet som utgångspunkt för kriminallagstiftningen. SvJT 48 s. 627—635.
Simonsen, Jesper. Fra Fængselsnævnets Virksomhedsomraade. NTfK 49 s. 34—55.
Simson, Gerhard. Straffet, individen och samhällsskyddet. SoF 49 s. 559—566.
Simson, Gerhard. Kan man vara född till förbrytare. SoF 50 s. 477—482.
Schlyter, Karl. Domstolarnas »maktsfär» inom kriminalvården. SvJT 50 s. 758—765.
Sjövall, Hjalmar. Trafikfylleristen och döden. SLT 49 s. 1037—1051.
Sondén, Torsten. Verkställighetsundersökningarna. TfK 48 s. 1—13.
Sondén, Torsten. Rättspsykiatriska problem i Sverige, speciellt psykiatriska fångvårdsproblem. NTfK 49 s. 108—124.
Sondén, Torsten. Om rymningar. SvJT 50 s. 83—87.
Sondén, Torsten. Psykiatrin i brottsbekämpandets tjänst. TfK 50 s. 37—43.
Sondén, Torsten. Det rättspsykiatriska undersökningsförfarandet. TfK 50 s. 53—63.
Strahl, Ivar. Svensk rättspraxis. Straffrätt 1944—1947. SvJT 49 s. 161—184.
Strahl, Ivar. Den straffrättsliga rubriceringen av »billån». SvJT 50 s. 982—992.
Strömberg, Tore. Några ord om förskingring av pengar enligt svensk rätt. NTfS 48 s. 103—119.
Strömgren, Erik. Narkoanalysens anvendelse i retspsykiatrien. NTfK 49 s. 195—203. Ang. samma ämne JORGEN TROLLE S. 342—348, GEORG K. STURUP NTfK 50 s. 162—164 samt STRÖMGREN s. 164—165.
Sturup, Georg K. Nye retningslinier for den psykiatriske fangeobservation. NTfS 48 s. 1—20.
Söderlund, Yngve. Något om läkares tystnadsplikt enligt svensk rätt. NTfK 50 s. 150—158 (jfr NTfK 49 s. 56o. f., 65 o. f. och 124 o. f.).
Thieme, Rudolf. Straffuldbyrdelsen i lukkede anstalter. NTfK 49 s. 267—274.
Trolle, Jørgen, Om Dokumentation af Tiltaltes Forakter. UfR 48 s. 21—28 (jfr 47 s. 313 o. f.).
Trolle, Jørgen, Om Anklagemyndighedens Tiltalefrafald og om betingede Domme. J 48 s. 317—327.
Trolle, Jørgen, Om reaktionen mod forbrydelser begået af gamle personer. NTfK 49 s. 90—99.
Trolle, Jørgen, Fortabelse af borgerlige Rettigheder. UfR 50 s. 233—243. Ang. samma ämne med titeln »I forkert retning» STEPHAN HURWITZ S. 301—304.
Uggla, John. Den sociala indikationen i nordisk abortlagstiftning. SvJT 48 s. 133—140.
Wennerholm, Axel. Gammalt och nyttinom fransk fångvård. TfK 49 s. 49—56.
Verkko, Veli. Vänner och fiender till kriminalstatistiken. NTfK 49 s. 7—33.
Wersén, Axel. Medicinalstyrelsen och JO inför det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. SLT 49 s. 2825—2835. Ang. lagutskottet i samma fråga WERSÉN 50 s. 831—833.
Wersén, Axel. Den vacklande bedömningen i rättspsykiatriska fall. SLT 50 s. 2889—2899.
Vinding Kruse, Fr. Resocialisering af straffede personer. J 50 s. 33—40.
Zetterberg, Herman. Brottslighetens utveckling. SvJT 49 s. 62—68 (jfr 50 s. 133 o. f.).
Ødegård, Ørnulv. Litt om moral og personlig ansvarlighet fra psykiatrisk synspunkt. NTfS 48 s. 77—102.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950. 781PROCESSRÄTT.

Ahlander, Björn. Advokatmonopolet i USA. TSA 49 s. 95—99.
Ahlqvist, Marga. Vanlig domstol eller specialorgan i ungdomsmål. JFFT 50 s. 36—46.
Ahrnborg, Bertil. Rättegång och skiljedom såsom medel att lösa affärstvister. SvJT 50 s. 488—498.
Alexanderson, Bertil. Antropologiska undersökningar i faderskaps- och bördsmål. SvJT 50 s. 411—419.
Alexanderson, Nils. Den nya rättegångsbalken. Några ord vid dess trädande i kraft. SvJT 48 s. 1—5.
Bang, C. Om anvendelse af politirapporter i straffesager og RPL. § 925. J 49 s. 201—218.
Behm, Olof. Partsförhör under sanningsförsäkran — ett överskattat bevismedel? SvJT 50 s. 499—508.
Bergström, Curt. Några reflexioner över hovrättsprocessen enligt nya RB SvJT 49 s. 211—216.
Bergström, Curt., Vissa praktiska erfarenheter av den nya hovrättsprocessen. TSA 49 s. 3—14.
Bomgren, Gunnar. Sakframställning och plädering. SvJT 50 s. 509—515.
Bonnevie, Carl. Lagmannsretten i straffesaker og sivile saker. TfR 48 s. 532—546.
Carlson, B. C. Förslaget till proposition om lagstiftning för underlättande av protokollföringen i brottmål. DL 48 s. 70—79.
Carlson, B. C. Reformen av bevisrätten och rättegångsförfarandet. DL 48 s. 216—230.
Carlsson, Gustaf. Några synpunkter på frågan om förhandlingsformen i högsta instans för rättstillämpningsmål. SvJT 50 s. 516—520.
Christensen, Knud. Forsikringsorganisationernes Responsa i Retssager. NFT 48 s. 91—100.
Ekdahl, Curt. Några synpunkter på överrättsprocessen. TSA 48 s. 230—237.
Ekdahl, Curt. Några synpunkter å konkursarvodens beräknande. TSA 50 s. 115—126.
Eckhoff Torstein. Noen ord om bevisbyrde og bevisbyrdeteorier. TfR 49 s. 298—320.
Ekelöf, Per Olof. Omröstning om särskilda omständigheter i tvistemål. SvJT 48 s. 207—211 (jfr 47 s. 726 o. f.).
Ekelöf, Per Olof. Yrkandet, talan och saken. SvJT 50 s. 521—546.
Elliot, Knut. Några funderingar kring hovrättsorganisationen. SvJT 50 s. 547—559.
Englund, Sven. Något om tillämpningen av de s. k. tilltrosparagraferna i RB ur advokatens synpunkt. TSA 49 s. 227—232 (jfr BJÖRLING S. 83 o. f.).
von Eyben, W. E. Processfuldmakt. J 49 s. 77—87. Ang. samma ämne J. L. COHEN S. 105—107.
von Eyben, W. E. Politi og domstole. J 50 s. 283—295.
Fiseh-Thomsen, B. Om ændring af de gældende forligsregler i borgerligesager. J 48 s. 25—46.
Fredenberg, Gösta. Den nya svenska processordningen i praktiken. DL 49 s. 14—22.
Grönfors, Thorsten. Några önskvärda ändringar i den nya RB. TSA 49 s. 233—241.
Guldberg, Harry. Om bevisprövning och sanningsplikt. SvJT 48 s. 83—96.
Hadding, Carl Fredrik. Brittisk process. SvJT 48 s. 413—424, 545—558 och 707—723.
Hagan, Eero. Till frågan om försäkringsbolags talerätt. JFFT 49 s. 275—281.
Haugen, Erling. Fri rettshjelp i Sverige. NAT 50 s. 170—187.
Hakulinen, Y. J. Verkställighet av förbudsdom mot bolag enligt gällande rätt. JFFT 49 s. 269—274.
Hassler, Åke och Welamson, Lars. Svensk rättspraxis, Processrätt 1945—1947. SvJT 50 s. 106—120.
Hemming-Sjöberg, A. Om ledande frågor vid vittnesförhör. SvJT 50 s. 573—583.
von Hofsten, Nils. En ny tysk metod för biologisk faderskapsprövning. SvJT 50 s. 943—949.
Holm, Einar. Några synpunkter på barnuppfostringsmålen. SvJT 49 s. 567—577.
Holm, Einar. Hur konflikter uppstå i förhållanden mellan advokater, domare och åklagare. TSA 49 s. 129—150.
Holm, Einar. Något om förhållandet mellan hovrätt och underrätt i Övre Norrland. SvJT 50 s. 590—601.
Høyrup, Paul. Lidt om anvendelse af varetægtsfængsling i Sverige og Danmark. J 49 s. 93—97.
Ang. samma ämne JØRGEN TROLLE S. 141—148, THEODOR PETERSEN s. 181—191, ERWIN MUNCH-PETERSEN S. 191,TROLLE S. 257—265, NIELS HARBOU s. 277—283 och PETERSEN S. 283—288.
Jacobsen, Poul. Strejflys over vor civile Retspleje. J 48 s. 285—297.

 

782 STEN WALBERG.Lassen, Bengt. Den fortsatta processreformen. SvJT 50 s. 611—620.
Lassen, Johan. Retshjælpsanstalter i Sverige. J 50 s. 1—8.
Laurin, Joel. En domares synpunkter på åklagarens uppgifter i rättegången. SvJT 49 s. 251—258.
Laurin, Joel. Några synpunkter på den nya rättegångsordningen i praktiken. TSA 49 s. 65—82.
Laurin, Joel. Några intryck från två år under nya RB. SvJT 50 s. 621—634.
Leche, Ernst. Den tilltalade och den nya straffprocessen. SvJT 50 s. 635—645.
Lindberg, Nils. Något om rättegångsförfarandet vid vattendomstol. SvJT 50 s. 652—662.
Lindblad, Geir. Domarens och advokatens verksamhet i rättegången. DL 49 s. 62—80.
Lindblad, Geir. Praktiska synpunkter på vittnesförhörens verkställande enligt det nya 17 kap. RB. JFFT 50 s. 115—123. Ang. samma ämne L. R. HERTZBERG s. 239—248.
Lindhagen, Arthur m. fl. Domstolsdräkter? SvJT 48 s. 54—59 och 120—127 (jfr 47 s. 674).
Lindstedt, Anders. Om domars avfattning. SvJT 50 s. 663—674.
Lindstedt, Gustaf. Om talans utförande i hovrätt. TSA 48 s. 212—229.
Lindstedt, Gustaf. Om förlikning i rättegångsmål. SvJT 50 s. 675—694.
Lutteman, Sven. Den nya rättegångsordningen och processkostnaderna. SvJT 50 s. 695—701.
Munch-Petersen, Erwin. Lidt om umiddelbare fogedforretninger. J 50 s. 141—156.
Nilsson, Torsten. Om häktningsförutsättningarna vid fällande dom. JFFT 50 s. 124— 128.
Nybergh, Gunnar. Kan målsäganden i skild rättegång väcka talan om skadestånd på grund av brott utan att i brottmålet hava gjort förbehåll därom? JFFT 48 s. 276—285.
Oliveerona, Karl. Några ord ang. res iudicatafrågorna och omröstningsreglerna samt ang. begreppet positiv rättskraft. SvJT 50 s. 702—718.
Palmgren, Bo. Reformatio in pejus i brottmål. JFFT 48 s. 12—24.
Persson, Gustaf. Advokater som åklagare. SvJT 50 s. 719—727.
Petersen, Theodor. Anden i Englands Retspleje og en Sammenligning. J 48s. 177—208.
Rappe, Nils. Om målsäganden enligt nya RB. SvJT 48 s. 481—490.
Ang. samma ämne BENGT LASSEN S. 677—679, BENGT MALMÆUS 49 s. 378—381 och SVEN LUTTEMAN S. 381—383. Jfr även MALMÆUS och RUNE CURVALL om trafikförsäkringslagen och bilmålen 50 s. 369—372.
Rappe, Nils. Något om erfarenheterna av partsförhör under sanningsförsäkran. SvJT 50 s. 728—738.
Rasting, Carl. Nogle bemærkninger om begrundelsen af konkurslovens § 18. UfR 49 s. 202—227.
Rode, Leif S. Forsvareren i praksis. TSA 50 s. 79—114.
Roepstorff, Thorkild. Nogle bemærkninger om strafferetspleje. UfR 50 s. 73—81.
Romanus, Sven. Om vite för fullgörande av arbetsdomstolens domar. SvJT 50 s. 739- 747.
Roschier-Holmberg, Å. Förslaget till allmänna grunder för bestämmande av arvoden. DL 50 s. 311—322.
Schartau, Yngve och Lindstedt, Gustaf. Vad kunna domare och advokater kräva av varandra enligt den nya rättegångsordningen? SvJT 48 s. 41—54.
Schultz, Leif. Rättegångskostnaderna i dagens läge. DL 50 s. 168 — 180.
Skadhauge. Nogle bemærkninger om lægdommers, derunder kvinders deltagelse i retsplejen. J 50 s. 85—99.
Solem, Erik. Om lekdommere i rettergangen. J 49 s. 219—229.
Spleth, P. Hvornår kan fogedforretninger appelleres? UfR 50 s. 178—185.
Stædler, Bernhard. Tystnadsplikt enligt alkoholistlagen och vittnesplikt. FT 50 s. 93—100.
Tamm, Henrik. Retsplejen i U. S. A. TfR 50 s. 26—62.
Tamm, Henrik. Anke og genoptagelse ved udeblivelse i borgerlige sager. UfR 50 s. 10—16.
Thomasson, Erik. Ett och annat om försvararens skyldigheter i den nya rättegångsordningen. SvJT 50 s. 774—783.
Thorsteinsson, Th. To slags retspleje. J 48 s. 213—228.
Tirkkonen, Tauno. Förbudet mot reformatio in pejus enligt finsk rätt. SvJT 48 s. 295—300.
Tirkkonen, Tauno. Några drag ur den nya finska bevisrätten. SvJT 49 s. 621—625.
Wachtmeister, Arvid. Vittnespsykologin och dess praktiska betydelse. TSA 50 s. 3—12.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950. 783Welamson, Lars. Ett spörsmål om avbrytande av preskription i brottmål. SvJT 50 s. 143—148.
Welamson, Lars.. Några anteckningar om återställande av försutten tid. SvJT 50 s. 797—811.
Welamson, Lars. Rättegångsbalken och sekretesslagstiftningen. FT 50 s. 289—316.
Wiklund, Holger. Advokatsamfundet efter processreformen. SvJT 50 s. 812—828.
Wiklund, Nils. Om instansordningen i vattenmål. SvJT 50 s. 829—838.
Wildte, Sigurd. Ett spörsmål för hovrätt vid vittnesförhör i mål med fri rättegång. SvJT 50 s. 148—151.
Wildte, Sigurd.. Ett spörsmål vid tredje mans ersättningsanspråk i rättegång. SvJT 50 s. 839—848.
Vinberg, Erik. Åklagarna och den nya rättegångsordningen. SvJT 50 s. 849—856.

 

STATSRÄTT.

Andenæs, Johs. Sovjetrussisk statsrett. TfR 50 s. 334—350.
Castberg, Frede. Den norske grunnlov og rettsoppgjøret. J 48 s. 113—122.
Dons, Erik. Om tilbakevirkende lover om tap og erverv av norsk statsborgerrett. TfR 48 s. 274—284.
Dons, Erik. Gifte kvinners statsborgerrettslige stilling. TfR 49 s. 163—175.
Eek, Hilding. Från Miinchen till Kosice. ST 49 s. 10—30.
Eek, Hilding. Judiciell förvaltningskontroll i Förenta Staterna. FT 50 s. 233—243.
Gärde, N., Tryckfriheten. SvJT 49 s. 321—325.
Hasle, Karl-Fredrik. Om landstingets statsretlige og politiske stilling efter grundloven af 5. juni 1915. NAT 50 s. 257—279.
Heckscher, Gunnar. Konselj och statsrådsberedning. ST 49 s. 305—315.
Håstad, Elis. Tryckfriheten — vad striden gällde. SvT 48 s. 299—306.
Kaira, Kaarlo. Finlands statsrätt under krigstiden. ST 49 s. 113—131 (se även J 48 s. 69—89).
Kastari, Paavo. Socialiseringssträvandena och egendomens grundlagsskydd i de europeiska länderna. TfR 48 s. 191—223.
Kjellin, Björn. Några synpunkter på finsk och svensk sekretess. SvJT 50 s. 602—610.
Kumlin, Ragnar. De utrikespolitiska frågornas behandling inom utrikesnämnden. ST 49 s. 1—9.
Lundberg, Åke. Beriktigandeinstitutet i den danska pressrätten. ST 50 s. 131—151.
Löfström, Carl. Regeringsformen § 39. ST 48 s. 95—104.
Marcus, Franz. Om Infødsret. UfR 49 s. 113—133. Ang. samma ämne GERHARD BREITSCHEID s. 184—185 och MARCUS s. 185—186 (jfr 50 s. 1 o. f. och 57 o. f.)
Mikkelsen, Robert. Censur og lovmæssig forvaltning. UfR 49 s. 273—281.
Nordström, Torkel. Medborgarskap vid giftermål mellan svensk och utlänning. MfR 50 s. 78—80.
Normann Torgersen, Rolf. Engelsk statsrett i støpeskjeen. TfR 48 s. 121—190.
Petrén, Gustaf. Justitieombudsmannen och förvaltningen. FT 48 s. 28—31.
Petrén, Gustaf. Några sammanjämkningsfrågor. Till tolkningen av § 63 riksdagsordningen. ST 50 s. 105—120.
Simson, Gerhard. Den gifta kvinnans medborgarskap i dagens Europa. SvJT 50 s. 168—194.
Sundberg, Halvar G. F. Fullmaktslagarnas tillämpningsförutsättningar. FT 49 s. 53—69.
Sundberg, Halvar G. F. Religionsfriheten enligt dissenterlagkommitténs förslag. FT 49 s. 200—223.
Sundberg, Halvar G. F. Domstolarna och grundlagsstridiga lagar. SoF 49 s. 347—349.
Suontausta, Tauno. Presidentens ställning inom Finlands statsförfattning. TfR 50 s. 63—72.
Sørensen, Max. Den danske Grundlovsregler om parlamentarisk kontrol med udenrigspolitiken. TfR 49 s. 97—140.
Trolle, Jørgen. Et Tilbageskridt. Det nye Udkast till Statsborgerretslove. UfR 50 s. 1—9 (jfr 49 s. 113 o. f. och 184o. f.)
Ang. gift kvindes statsborgerret KARIN JENSEN s. 57—60.

 

FINANSRÄTT.

Annell, Ernst. Om nedskrivning av varulager vid inkomsttaxeringen. SSkT 48 s. 290—297.
Annell, Ernst. Varulagervärderingen vid beskattningen. SSkT 49 s. 5—14.
Ang. samma ämne JOSEF ANÉR S. 117—122 och E. G. BERGQVIST S. 339—343.
Annell, Ernst m. fl. Värderingsfrågor i bokslutet. SSkT 50 s. 342—359.
Bille, Sten F. W. Om beskattning av realisationsvinst i vissa främmande stater. SSkT 49 s. 221—232.
Bille, Sten F. W. Om beskattningen i Chile. SSkT 50 s. 233—241.

 

784 STEN WALBERG.Björne, H. De benefika skuldebreven — en fråga vid taxeringen till statlig förmögenhetsskatt. SSkT 50 s. 315—322.
Bomgren, Gunnar. Skatteprocessen. SSkT 50 s. 28—41. Ang. samma ämne BIRGER GILLNER s. 42—50 och HARRY STERNER S. 50—54.
Bratt, John. När är vid aktieteckning den tecknade aktien att anse såsom förvärvad? SSkT 48 s. 19—21 (jfr SSkT 47 s. 169 o. f.)
Bratt, John. Ett spörsmål ang. avsättning till pensionsstiftelse. SSkT 49 s. 68—78.
Bratt, John. Arv och gåva — kunna de inkomstbeskattas? SSkT 50 s. 7—27.
Till frågan om de blandade fången. Köp resp. gåva. SSkT 50 s. 307—314.
Ehnbom, Bertil. Om avkortning och avskrivning av statens fordringar. FT 50 s. 1—18.
Eilard, Reinhold. Om kontroll av droskägardeklarationer. SSkT 48 s. 81—89.
Ekenberg, Otto. Några nya avtal mellan Sverige och främmande stater till förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. SSkT 49 s. 145—174. (Jfr s. 348 o. f.)
Ekenberg, Otto. Skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien till undvikande av dubbelbeskattning m. m. SSkT 50 s. 255—300.
Ekenberg, Otto m. fl. Kan avdrag vägras för förlust å en förvärvskälla, enär förlusten utgör levnadskostnad? SSkT 50 s. 173—188.
Elfving, Folke. Problem kring folkpensionärernas beskattning. SSkT 49 s. 31—42.
Elfving, Folke. Om värdering av icke börsnoterade aktier. SSkT 49 s. 277—292 (jfr s. 84 o. f.)
Engblom, C. P. Om avdrag för nedskrivning av värdet å rättigheter till leverans av fartyg. SSkT 48 s. 252—255.
Franzén, T. Beskattning av inkomst vid tomtförsäljning. SSkT 48 s. 113—130.
Harbou, Niels. Skatter og bobehandling. J 49 s. 313—333.
Hedborg, Gustaf. När föranleder gåva inkomstbeskattning hos givaren? SSkT 49 s. 261—276.
Hemberg, William. Om livförsäkringens beskattning enligt 1944 års allmänna skattekommittés förslag. NFT 48 s. 109—121.
Hultman, Gunnar. Om arbetet i särskild taxeringsnämnd i Stockholm. SSkT 48 s. 240—251.
Hultman, Th. »Välgörande eller allmännyttigt ändamål» enligt 16 § nöjesskatteförordningen. SSkT 48 s. 27—38.
Jansson, Henrik. Om skogsarbetares m. fl. rätt till avdrag för fördyrade levnadsomkostnader. SSkT 49 s. 59—67.
Jarnerup, Sture. Ändrade bestämmelser rörande försäkringsbeskattningen. SSkT 50 s. 152—171 (jfr s. 228o. f.).
af Klercker, Bertil. Om förskjutning av substansminskningsavdrag å gruva och andra naturtillgångar. SSkT 48 s. 235—239.
af Klercker, Bertil. Om avskrivning å anläggningstillgångar i förhållande till återanskaffningsvärdet — intressanta principer i belgisk skattelagstiftning. SSkT 49 s. 293—298.
af Klercker, Bertil. Om avdrag vid förmögenhetstaxeringen för latent skatteskuld i varulagret. SSkT 50 s. 189—193.
Kuylenstierna, C. W. U. Beskattning av inkomst av skogsbruk enl. övergångsbestämmelserna till uppbördsförordningen. SSkT 50 s. 301—306.
Kuylenstierna, C. W. U. Skatterätt och privaträtt. Några reflexioner i anslutning till Seve Ljungmans avhandling »Om skattefordran och skatterestitution». FT 50 s. 19—28.
Lagergren, Bo. Om avdrag för avsättningar till tekniskt-vetenskaplig forskning. SSkT 48 s. 205—216.
Lagergren, Bo. Skattskyldighet för inkomst vid gåva av kreatur. SSkT 48 s. 284—289.
Lagergren, Bo.. Om skattedomstolar och taxeringsprocess i Frankrike. SSkT 49 s. 103—116.
Lagergren, Bo.. Skatteprocessen och nya rättegångsreformen. SSkT 49 s. 175—194.
Lagergren, Bo.. Äganderättsövergång och realisationsvinstbeskattning. SSkT 50 s. 323—330.
Lagergren, Bo.. Om rättegångskostnader i taxeringsmål. SSkT 50 s. 204—208.
Palme, W. A. Vad beskattas såsom inkomst? DL 48 s. 268—283 samt 49 s. 164—185.
Palme, W. A.. Om periodiska understöds skattbarhet enligt L om inkomst och förmögenhetsskatt. JFFT 49 s. 165—171.
Palme, W. A.. Lagervärdering vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. JFFT 50 s. 135—150.
Palme, W. A.. Om dividend (utdelning) som skattbar inkomst. DL 50 s. 395—411.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950. 785Penser, Wilh. Några spörsmål betr. beskattning av gåva från äkta makar. SvJT 48 s. 375—378.
Penser, Wilh. »Skall skatteavdrag göras vid utdelning i konkurs på grund av lönefordran hos konkursgäldenären?» jämte några reflexioner ang. uppbördsförfarandet i anknytning till detta spörsmål. TSA 50 s. 163—168.
Rekola, Arne m. fl. Om skatt vid källan. NAT 49 s. 298—377.
Rosenqvist, E. Om kvittning mellan koncernföretag i samband med krigskonjunkturskattens avveckling. SSkT 48 s. 22—26.
Rosenqvist, E.. Om eftertaxering. SSkT 48 s. 227—234.
Satz, Margot och Hay Schmidt, Robert. Afskrivning på udestående fordringer. UfR 49 s. 73—82.
Satz, Margot. Særlige former for aktieudbytte (maskeret udbytte) efter skattevæsendets praksis. UfR 49 s. 318—326.
Sandblad, Erik Torsten. Om hemliga och offentliga »taxeringshandlingar». SSkT 50 s. 93—100.
Sandels, Claes. Avveckling av direkt eller indirekt innehav av egna aktier. SSkT 48 s. 221—226.
Sivert, Einar. Frågor rörande beräkning av skatt jämlikt övergångsbestämmelserna till uppbördsförordningen. SSkT 48 s. 256—269.
Ang. samma ämne SVEN CRABO 49 s. 15—23 samt SIVERT s. 23—30.
Sterner, Harry. Avdrag för värdeminskning å byggnad. SSkT 49 s. 322—330.
Sundén, Ragnar. Venezolansk finansreform och svensk budgetpolitik. FT 49 s. 70—86.
Tham, C. H. Om granskning av rörelsedeklarationer. SSkT 50 s. 83—92.
Walberg, Sten. Taxeringsmyndighets befogenhet att infordra uppgifter. SSkT 50 s. 360—365 (jfr s. 55 o. f.).
Å björnsson, Carl. Översikt över 1948 års vårriksdags beslut ang. skatterna. SSkT 48 s. 131—157.
Motsvarande översikt från höstriksdagen 1948 s. 298—302.
Å björnsson, Carl.. Översikt över 1949 års vårriksdags beslut ang. skatterna. SSkT 49 s. 195—212.
Å björnsson, Carl.. Översikt över 1950 års vårriksdags beslut ang. skatterna. SSkT 50 s. 127—151.
Motsvarande översikt från höstriksdagen 1950 s. 334—341.


FÖRVALTNINGSRÄTT( inkl. SOCIALLAGSTIFTNING)
Adolphson, Yngve. Om komplettering av ansökningshandlingar till statstjänster. FT 49 s. 154—167.
Allard, Torsten. Lotteriförordningens tillämpning hos länsstyrelserna. FT 48 s. 169—177.
Bergquist, Thorwald. Administrativa frihetsberövanden. TfK 48 s. 113—116.
Brunnberg, Arne. Länsstyrelserna och lagen om pantlånerörelse. FT 50 s. 317—321.
Candolin, Birger. Varaktigheten av beslag. JFFT 48 s. 337—345.
Dimberg, Rune. Några erfarenheter av antabusbehandling. SLT 49 s. 756—768 (jfr s. 988).
Eek, Hilding. Administrativ process i Förenta staterna. FT 50 s. 152—174.
Egedal, Nils Hj. Transportförmedling. FT 50 s. 108—115.
Eyjolfsson, Thordur. Om administrative frihedsindgreb ifølge islandsk ret. NTfK 50 s. 50—61.
Garde, J. Regulering af bymæssige bebyggelser. NAT 49 s. 111—132.
Harbou, Niels. Om tvangsindlæggelse af konssyge og sindssyge. UfR 48 s. 217—220. Ang. samma ämne TYGE HAARLØV S. s. 249—250.
Herlitz, Nils. Engelska reseintryck. FT 48 s. 257—274.
Herlitz, Nils.. Karakteristiska drag i svensk förvaltningsrätt. NAT 50 s. 38—63 och 85—97.
Herlitz, Nils.. Konkurrerande anspråk inför förvaltningsorgan. FT 50 s. 73—92.
Hoff, Helge. Nogle Erfaringer fra Behandlingen af Sager for den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol. UfR 49 s. 1—15.
Hoff, Helge.. Forsorgen for alkoholister. J 50 s. 51—64.
Holmquist, Ingemar. Särskilt bostadstillägg enligt lagen om folkpensionering. SvStT 48 s. 183—194.
Holmström, H. G. Om tjänstebrevsrätten. FT 48 s. 137—152.
Höjer, Karl J. Den av socialvårdskommittén föreslagna lagstiftningen om socialhjälp. SvStT 50 s. 165—172.
Inge, Gunnar och Lindberg, Torgny. Sista klasslagen permanentas? Ti 50 s. 92—101.
Jellinek, Walter. Förvaltningsrättskipningens senaste utveckling i Tyskland. FT 48 s. 125—136.
Ang. samma ämne JOSEF FISCHLER s. 221—222.

 

50—517004. Svensk Juristtidning 1951

 

786 STEN WALBERG.Jägerskiöld, Stig. Illojal maktanvändning eller icke? FT 49 s. 128—139.
Kaijser, Fritz. Det kommunala besvärsinstitutet. SvStT 48 s. 148—154.
Kaijser, Fritz.. Utvidgad kommunal expropriationsrätt. SvStT 50 s. 1—7.
Kuuskoski, Reino. Kodifikationen av kommunallagstiftningen i Finland. NAT 49 s. 3—14.
Langholm, Magne. Om betingelserne for å oppnå alderspensjon etter dansk og norsk lov. NAT 48 s. 46—58.
Lidberg, C. G. Praxis i utvisningsärenden. FT 50 s. 36—47.
Lindencrona, G. Decentralisering inom statsförvaltningen. FT 49 s. 1—16.
Lagergren, Bo. Om föredragning i regeringsrätten. FT 48 s. 317—331.
Lindh, Ejnar. Gatukostnadsbestämmelser. SvStT 49 s. 121—128 och 188—199.
Linnér, S. Några anteckningar ang. gränsövervakningen. FT 48 s. 195—203.
Lundberg, Allan. Processen hos försäkringsrådet. FT 48 s. 65—91.
Matz, Siegfried. Lokala begränsningar i rätten att idka näring. SvJT 49 s. 94—102.
Matz, Siegfried.. Utlännings rätt till näringsutövning i Sverige i belysning av våra handelstraktater. FT 50 s. 217—232.
Meinander, Ragnar. Om besvärssubjekten vid fullföljd i kommunala mål. JFFT 50 s. 27—35.
Meinander, Ragnar.. Om besvär över beslut av socialnämnden. JFFT 50 s. 280—294.
Meyer, Poul m. fl. Nogle bemærkninger om mere betryggande regler for adninistrative afgørelser. NAT 49 s. 243—297.
Modig, Einar. Utrikeshandelns reglering under världskrigen och nu. FT 50 s. 137—151.
Munch-Petersen, Erwin. Om kroppsvisitationer. J 48 s. 349—358.
Nylund, Ture. Postmonopolet. FT 48 s. 14—24.
Odén, Åke. Överlåtelse av trafiktillstånd. FT 48 s. 92—103.
von Olter, Sten. Om klagan och underställning i mantalsskrivningsmål. FT 48 s. 332—342.
Palme, W. A. Till frågan om kanslers för Helsingfors universitet rättsliga ställning. JFFT 49 s. 82—86.
Paulsson, Åke. Praxis i fråga om indragning och återbekommande av körkort. FT 48 s. 37—44.
Petrén, Gustaf. Nya rättegångsbalken och förvaltningsförfarandet. FT 50 s. 361—376.
Prawitz, Gunnar. Om förhållandet mellan kommunal, ecklesiastik och »kameral» indelning. FT 48 s. 301—316.
Rognlien, Stein. Enkelte trekk fra amerikansk administrativ rett, særlig fra forvaltningsprosessen. TfR 49 s. 263—297.
Rytkölä, Olavi. Till de ordinarie tjänstemännen icke hörande statsanställdas rättsliga ställning i Danmark och Finland. NAT 49 s. 32—41.
Rytkölä, Olavi.. Om analogisk tillämpning av
privaträttsliga rättsnormer och principer i den offentliga rätten. NAT 50 s. 15—23.
Schalling, Erik och Nilsson, Bengt. Städer och köpingar i indelningshänseende 1946—1948. SvStT 49 s. 1—13 och 61—69.
Sturup, Georg K. Ambulant behandling af alkoholister — Antabusbehandling. NTfK 49 s. 135—141.
Svennegård, Carl. Hyreskontrollens grunder. FT 49 s. 184—199.
Strömberg, Håkan. Vitesföreläggande för kommun att antaga brandordning av visst innehåll. FT 50 s. 190—200. Ang. samma ämne E. KVISTBERG s. 250—252.
Strömberg, Håkan.. Några synpunkter på förslaget till socialhjälpslag. FT 50 s. 377—387.
Sundberg, Halvar G. F. Egna behov och gemensamma angelägenheter. FT 48 s. 1—13.
Tottie, Anders. Ett förslag till omorganisation av den svenska länsförvaltningen. NAT 50 s. 240—256.
Walberg, Sten. En försökslagstiftning på de administrativa frihetsberövandenas område. FT 49 s. 314—323.
Wejle, Gunnar. Om relegation från läroverk m. m. FT 49 s. 324—344.
Westerberg, Ole. Något om administrativa besluts materiella rättskraft enligt finsk rätt. JFFT 48 s. 141—200.
Willumsen, Ernst. Lidt om U. S. A's Sosiallovgivning. NFT 48 s. 101—108.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Backström, Åke. Internationellt förmynderskapsrättsliga problem rörande finländska fosterbarn i Sverige. JFFT 49 s. 291—298.
Bagge, Algot. Internationellträttsligt arbete år 1947. SvJT 48 s. 225—232.
Bagge, Algot.. De allierade stormakternas folkrättsliga ställning i Tyskland. JG 49 s. 23—42.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950. 787Balazs, André. Nϋrnbergdommens retlige begrundelse. NTfIR 47—48 s. 24—31.
Bay, Christian. Nϋrnberg-dommene under debatt. JG 49 s. 254—273.
Beckmann, H. G. Overvejelser i forbindelse med Opphævelsen av en Institution for internationalt Samarbejde. NTfIR 50 s. 23—45. (fransk övers. ASJG 50 s. 1—22).
Blaine Sloan, F. Menneskerettighederne De forenede Nationer og Folkeretten. NTfIR 50 s. 69—83 (engelsk övers. ASJG 50 s. 23—42).
Bodenhausen, G. H. C. Extension de la protection internationale de la propriété intellectuelle. ASJG 50 s. 43—55.
Bomgren, G. Tysklands ockupation somrättsproblem. NTfIR 50 s. 129—145(fransk sammanfattning ASJG 50s. 70—72).
Bruel, Erik. Bestræbelserne for at skabeen international Kontrol med Atomenergien. NTfIR 50 s. 3—22.
Castberg, Frede. Folkeretten som faktor i moderne statsliv. JG 49 s. 329—339.
Cohn, Georg. Den kontinentale sockel. JG 50 s. 21—31.
Dæhli, Sverre. De blandede domstolene i Egypt. TfR 49 s. 141—162.
Dennemark, Sigurd. Svensk rättspraxis. Internationell privaträtt 1941—1948. SvJT 50 s. 35—50.
Dons, Erik. Er spörsmålet om en statrespekterer menneskerettighetene et indre anliggende. JG 49 s. 65—82.
Eek, Hilding. Nationell folkrätt och internationell rätt. ST 50 s. 298—323.
Friis, Finn T. B. De Forenede Nationer og medlemsstaternes embetsmænd. NAT 50 s. 155—169.
Gihl, Torsten. Svensk neutralitetsrättslig praxis under de båda världskrigen. JG 49 s. 43—63.
Gihl, Torsten.. Om begreppet »rättstillämpning». JG 50 s. 41—62.
Gihl, Torsten.. Några anmärkningar rör. kvalifikationsproblemet. TfR 50 s. 133—161.
Granfelt, Helge. Neutralitet och försvarsallianser. ST 48 s. 151—161.
Granfelt, Helge.. Politik och folkrätt. ST 49 s. 132—146.
Granfelt, Helge.. Frågan om den internationella rättens supremati med särskild hänsyn till minoritetsrätten. NTfIR 49 s. 114—138.
Hambro, Edvard. Folkerettens utvikling gjennom Den mellomfolkelige Domstols praksis den förste treårsperiode. TfR 49 s. 59—72.
Hambro, Edvard. Some remarks about the relations between municipal law and international law in Norway. ASJG 49 s. 3—27.
Hambro, Edvard.. Brief summary of nordic treatylaw concerning the position of aliens. JG 49 s. 340—358.
Hedin, Sven Fredrik. Problemet Brittiska Honduras. JG 50 s. 71—100.
Hesselkind Jensen, Aage. Nogle Bemærkninger om Krigsforbrydere, Forrædere og Quislinge i Relation til Asylretten. J 48 s. 49—68.
Högtun, Gustav. Om partenes autonomi i den internasjonale kontraktsrett. NTfIR 49 s. 139—148.
Jackson, Robert H. Nϋrnberg in retrospect. JG 50 s. 1—20.
von Konow, Ulf. Brysselkonferensen 1948 för revision av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. NIR 48 s. 109—117.
Lalive, J. F. Om Erstatning for Skade, lidt i De forenede Nationers Tjeneste. NTfIR 50 s. 114—128 (engelsk övers. ASJG 50 s. 56—69).
Marcus, Franz. Sϋdschleswig und das Bonner Grundgesetz. JG 50 s. 32—40.
Moe, Eilif. Domaine public payant. NIR 50 s. 217—236.
Persson, Folke. Föräldrabalken, Finland och den nordiska familjerättskonventionen. JFFT 49 s. 282—290.
Ross, Alf. Denmark's legal status during the occupation. JG 49 s. 3—21.
Ross, Alf.. De Forenede Nationers Fredshåndhævelse og Vetoreglen. JG 49 s. 147—169.
Ross, Alf.. Is the Charter of the United Nations a treaty or a constitution? JG 49 s. 238—246.
Ross, Alf.. General legal characterization of the United Nations. JG 50 s. 63—70.
Sandström, Emil. Förslag till deklaration om staters rättigheter och skyldigheter. SvJT 50 s. 381—386.
Simson, Gerhard. Genocide-Konvention und nordische Staaten. JG 50 s. 200—217.
Simson, Gerhard.. Amerika och de tyska kartellerna. SoF 50 s. 216—222.
Sørensen, Max. Det europæiske Råd. JG 49 s. 209—237.
Tamm, Hugo. Några reflexioner kringspörsmålet »inre frågor» enligt FN:s stadga. NTfIR 47—48 s. 183—207.
Tamm, Hugo.. Observance of human rights and fundamental freedoms in Bulgaria, Rumania and Hungary in relation to the peace treaties and the United Nations' charter. JG 49 s. 359—383.

 

788 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1948—1950.Uggla, Claes. Madridöverenskommelsen ang. internationell varumärkesregistrering. NIR 50 s. 108—118.
Wright, Quiney. Sikkerhed og de forenede nationer. NTfIR 47—48 s. 9—23

Vagn-Hansen, C. A. Den Færoske Nyordning. NAT 48 s. 65—72.
Verdross-Drossberg, Alfred. Die völkerrechtliche Abgrenzung der Staatsangehörigkeit. JG 49 s. 137—146.
Wallmark, L. J. Restitution av egendom som i Tyskland fråntagits ägarna under nazistregimens tid. SvJT 48 s. 469—472. Ang. samma ämne JOSEF FISCHLER 49 s. 143—144.
Zytphen-Adeler, Henrik. Legal and political protection of refugees. JG 50 s. 141—164.