PERSONALNOTISER. 79    Nytt justitieråd. K. M:t har 1 dec. 1950 till justitieråd fr. o. m. 1 jan. 1951 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Sven Romanus.
    Justitierådet Romanus är född i Karlstad 19 jan. 1906. Efter tingssittning i Jämtlands västra domsaga har han tjänstgjort i Svea hovrätt, där han blev assessor 1939 och hovrättsråd 1946. Han tjänstgjorde som notarie med sekreterargöromål i första lagutskottet riksdagarna 1936—38, som sekreterare där lagtima riksdagarna 1939—42 och som sekreterare i särskilt utskott urtima riksdagarna 1939 och 1940. Efter sakkunniguppdrag bl. a. i justitiedepartementet blev han lagbyråchef där 1944. Sedan 1 nov. 1947 har han varit ledamot i lagberedningen. Han har innehaft uppdrag som sekreterare i 1941 års befolkningsutredning samt i parlamentariska undersökningskommissionen ang. flyktingärenden och säkerhetstjänst. Han var suppleant i arbetsdomstolen 1941—48 och vice ordförande där sedan 1949. Tiden jan. 1948—mars 1949 var han ställföreträdare för JO. Sedan 1947 har han varit av K. M:t utsedd styrelseledamot i STIM.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 27 okt. 1950 förordnat revisionssekreteraren Åke Lundgren att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    3 nov. 1950 bemyndigat hovrättsassessorn Karl Sidenbladh att såsom medlem av den internationella luftfartsorganisationens i Montreal (ICAO) juridiska kommitté (Legal Committee) företaga en resa till Mexico för att närvara vid kommitténs session i Mexico City i dec. 1950 och jan. 1951.

 

    Strafflagberedningen. K. M:t har 10 nov. 1950 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att, när för strafflagberedningens arbete så erfordras, tillkalla ytterligare två ledamöter i beredningen (tidigare högst sex ledamöter).
    Chefen för justitiedepartementet har 21 nov. 1950 med stöd av nyssnämnda bemyndigande förordnat hovrättsfiskalen Sven Ersman att, så vitt angår behandlingen av ungdomsbrottslingar, såsom ledamot av beredningen deltaga i dess arbete.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 27 okt. 1950 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Per-Erik Fürst att fr. o. m. 1 okt. 1950 biträda inom jordbruksdepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 20 okt. 1950 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Klas Hedström att, räknat fr. o. m. 1 okt. 1950, tillsvidare biträda med utredning rörande revision av förordn. 7 okt. 1921 ang. eldfarliga oljor m. m.
    Chefen för handelsdepartementet har tillkallat
    7 nov. 1950 generaldirektören i Statens jordbruksnämnd Olof Söderström att utreda frågan om revision av allmänna förfogandelagen samt därmed sammanhängande spörsmål;
    s. d. regeringsrådet Henning Fransén att, med biträde av byråchefen Gösta Wiedesheim-Paul, utreda frågan om Sveriges tekniskt-vetenskapliga och industriella representation i utlandet.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    15 dec. 1950 beviljat justitierådet Erik Geijer avsked från justitierådsämbetet med utgången av dec. 1950.