Regeringen. K. M:t har
    1 okt. 1951 beviljat statsrådet och chefen för inrikesdepartementet Eije Mossberg entledigande från statsrådsämbetet (Mossberg tidigare utnämnd till landshövding i Kopparbergs län fr. o. m. 2 okt. 1951);
    26 okt. 1951 beviljat statsrådet Nils Quensel entledigande från statsrådsämbetet med utgången av okt. 1951;
    1 nov. 1951 till konsultativt statsråd utnämnt justitierådet Ingvar Lindell;
    s. d. förordnat Lindell att i chefens för justitiedepartementets ställe inför Konungen föredraga ärenden rörande förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap.

 

    Nytt justitieråd. K. M:t har d. 9 nov. 1951 till justitieråd fr. o. m. d. 19 i samma månad utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Herved af Trolle. Justitierådet af Trolle är född i Saltsjö-Duvnäs i Nacka d. 20 april 1905, blev student i Sthm 1922 och jur.kand. vid Sthms högskola 1927. Efter tingssittning i Sollentuna och Färentuna tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1939 och hovrättsråd 1946. Han biträdde på justitiedepartementets lagbyråer tidvis 1933, 1934 och 1935 och hade lagstiftningsuppdrag i departementet 1939—41. Han var sekr. i lagberedningen 1941—50 och har sedan 1944 varit ledamot i lagberedningen. Justitierådet af Trolle är sedan 1944 ledamot av riddarhusdirektionen.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    26 okt. 1951 beviljat expeditionschefen i justitiedepartementet, kanslirådet över stat därstädes Carl-Gustaf Bruno avsked med utgången av dec. 1951 även som till ny expeditionschef i dep :tet fr. o. m. 1 jan. 1952 förordnat kanslirådet där Tage Evers;
    9 nov. 1951 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Arne Brunnberg att t. v. biträda i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har
    9 okt. 1951 entledigat statspolisintendenten Georg Thulin från honom 24 sept. 1948 meddelat uppdrag att deltaga i överläggningar med straffrättskommittén vid dess utredning rörande viss omarbetning av bestämmelserna om uppror i 9 kap. 1 § SL ävensom förordnat förste stadsfiskalen i Stockholm Martin Lundqvist att i Thulins ställe deltaga i berörda överläggningar;
    s. d. med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat häradshövdingen i Norra Hälsinglands domsaga Olof Riben att såsom sakkunnig inom departementet biträda med utredning rörande instansordningen i vattenmål och därmed sammanhängande spörsmål samt rörande vattendomstolarnas behov av juridiskt och tekniskt utbildade befattningshavare ;
    9 nov. 1951 såsom sakkunniga i departementet tillkallat dels revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh för att verkställa översyn av bestämmelserna rörande preskription av fordran,
    dels ock prof. Åke Malmström att biträda med en förberedande utredning rörande möjligheterna att låta domicilprincipen få ökad användning i svensk internationell privaträtt.