80 PERSONALNOTISER.    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    10 nov. 1950 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 dec. 1950 utnämnt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Ino Bodewall;
    17 nov. 1950 förordnat revisionssekreteraren Erik Alexanderson att jämväl för tiden 19 nov.—2 dec. 1950 uppehålla befattningen som ordf. i nedre justitierevisionen (jfr SvJT 1950 s. 1020).

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    10 nov. 1950 till hovrättsråd fr. o. m. 1 dec. 1950 utnämnt i Göta hovrätt assessorn i samma hovrätt Bo N:son Dag och i hovrätten för Västra Sverige assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sam. Pontén:
    1 dec. 1950 till e. o. assessor i Svea hovrätt förordnat adj. led. i hovrätten Peter Westerlind;
    8 dec. 1950 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1951 utnämnt revisionssekreteraren Nils Jansson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    24 nov. resp. 8 dec. 1950 medgivit att fiskalskompetent biträde må — för fullgörande av tingssekreterargöromål — jämväl under tiden 1 jan. — 30 juni 1951 förordnas i en var av Ö5stra och Medelsta samt Kinds och Redvägs domsagor;
    8 dec. 1950 förordnat att Solna stad skall fr. o. m. 1 juli 1951 utbrytas ur Södra Roslags domsaga och därefter bilda egen domsaga, benämnd Solna domsaga, med kansli och tingsställe i tingshuset vid Haga. (Återstoden av Södra Roslags domsaga kommer fr. o. m. sistnämnda dag att hava tingsställe och kansli i Stockholm i nyuppförd fastighet i hörnet av Sturevägen och Erik Dahlbergsgatan.)

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 24 nov. 1950 med bifall till därom gjord ansökning entledigat vattenrättssekreteraren vid Mellanbygdens vattendomstol Sten-Erik Bergstrand med utgången av år 1950 från förordnande att t. o. m. 30 juni 1951 vara vattenrättssekreterare vid nämnda vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    27 okt. 1950 förordnat rådmännen i Malmö Gustaf Stenmarck, Lauritz Bengtsson och Gösta Nanne att fortfarande fr. o. m. 1 jan. 1951 vara ordf. å rådhusrättens i Malmö resp. andra, tredje och fjärde avdelning, Stenmarck och Bengtsson under deras återstående tjänstetid, dock längst till utgången av år 1953 samt Nanne till utgången av samma år;
    24 nov. 1950 anbefallt länsstyrelsen i Västmanlands län verkställa utredning rörande Sala stads förenande i judiciellt avseende med Västmanlands östra domsaga.

 

    Likvidationsnämnden. K. M:t har 29 juni 1950 förordnat om inrättande av en särskild nämnd med uppgift att pröva förekommande anspråk på betalningar ur samt ombesörja fördelningen av tillgängliga tyska tillgångar i riket.
    Till ledamöter av nämnden, som antagit benämningen likvidationsnämnden, utsågos samtidigt f. d. justitierådet S. Lawski, tillika ordf, utrikesrådet T. H. W. Wistrand och advokaten W. Pehrsson med legationsrådet E. S. Hellstedt och advokaten S. T. Södermark såsom ersättare för de båda sistnämnda. Vidare förordnades hovrättsrådet B. G. Beskow att från och med d. 15 juli 1950 tills vidare vara kanslichef hos nämnden. Följande personer ha förordnats att vara särskilda föredragande hos nämnden: e. o. hovrättsassessorn B. Bernhard fr. o. m. d. 24 okt. 1950, e. o. hovrättsassessorn T. A. A. Granger fr. o. m. d. 4 dec. 1950, samt t. f. revisionssekreteraren T. A. C. Silfverskiöld fr. o. m. d. 1 jan. 1951.

 

Trycklov meddelat den 9/1 1951.