800 PERSONALNOTISER.    Försvarsdepartementet. K. M:t har 26 okt. 1951
    dels förordnat assessorn i hovrätten för Övre Norrland Åke Paulsson att fr. o. m. 1 nov. 1951 vara byråchef i försvarsdepartementet;
    dels ock till kansliråd i departementet fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt förste kanslisekreteraren därstädes Sven-Olof ögvall.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 28 sept. 1951 förordnat revisionssekreteraren Erik Alexanderson att för tiden 1 okt.—31 dec. 1951 vara ordf.i nedre justitierevisionen.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 28 sept. 1951 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Unger att, under partiell tjänstledighet för justitiekanslern Olof Alsén, uppehålla justitiekanslersämbetet i övrigt.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 sept. 1951 till e. o. assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1951 förordnat adj. led. i samma hovrätt Lars Lindberg
    12 okt. 1951 beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Hans Ljungholm avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av dec. 1951;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Ulf Norén;
    19 okt. 1951 till e. o. assessor i Svea hovrätt förordnat adj. led. i samma hovrätt Nils Mangård;
    26 okt. 1951 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 nov. 1951 utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, assessorn i hovrätten Erik Hedfeldt och revisionssekreteraren Gösta Hagströmer, med förklaring tillika beträffande Hedfeldt att utnämningen icke föranleder rubbning i byråchefsförordnandet;
    s. d. till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 nov. 1951 utnämnt assessorn i samma hovrätt Wolrath Larsson;
    s. d. förordnat Larsson att för tiden 1 nov. 1951—31 dec. 1952 vara vice ordf. å avdelning i hovrätten för Övre Norrland;
    s. d. till e. o. assessorer förordnat i Svea hovrätt adj. led. i hovrätten Johan Wellander och i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. led. i denna hovrätt Carl Persson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 5 okt. 1951 bestämt att Tössbo och Vedbo domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1952 hänföras till lönegrupp II (f. n. lönegrupp III).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    5 okt. 1951 anbefallt länsstyrelsen i Uppsala län verkställa utredning ang. Enköpings stads förenande i judiciellt avseende med Uppsala läns södra domsaga;
    26 okt. 1951 till assessor vid rådhusrätten i Norrköping fr. o. m. 1 nov. 1951 utnämnt t. f. assessorn vid samma rådhusrätt Anders Meurling;
    1 nov. 1951 till rådman i Göteborg utnämnt e. rådmannen därstädes assessorn Thorsten Huldén;
    s. d. förordnat att med vidare åtgärder för Mariestads förenande med domsaga skall tills vidare anstå (utredning härom verkställd enl. K. M:ts beslut 12 maj 1950);
    9 nov. 1951 förordnat rådmannen Hans Falck att för tiden 1 jan. 1952 31 dec. 1953 vara ordf. å rådhusrättens i Malmö andra avdelning.

 

    Stockholms högskola. Jur. lic. Lennart Vahlén disputerade 29 sept. 1951 för vinnande av juris doktorsgrad å en avhandling benämnd Formkravet vid fastighetsköp. Vahlén förordnades 13 nov. 1951 till docent i civilrätt vid högskolan.

 

Trycklov meddelat 8/12 1951.