Ur svenska tidskrifter 1951.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Hft. 4. EJNAR HÖRSTADIUS, Förvaltningsrätt i Högsta Domstolens praxis. II. 1946—1950, s. 199—211. — FOLKE PERSSON, En flyktingarnas Magna Charta, s. 212—220. Hft. 5. ULF LUNDVIK, Om allmänt häkte, s. 302—311.
    Juristnytt. Nr 11. ANDERS NERMAN, Arbetsförhållandena i domsagorna, s.151—153.
    Svensk lantmäteritidskrift. Hft. 5. G. T. ROUPE, Förköpslag contra jordförvärvslag, m. m., s. 358—375.
    Svensk skattetidning. Hft. 8—9. L. FOGELKLOU, Skattespörsmål kring nyaföreningslagen, s. 258—267.
    Svensk tidskrift. Hft. 8. G. O. ROSENQVIST, R. A. Wrede — en nordisk rättskämpe, s. 460—464. Hft. 10. NILS HERLITZ, Rättsstaten, s. 506—519.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Hft. 3. JAN MAGNUS JANSSON, Några synpunkter på begreppen »rättsordning» och »stat», s. 181—191. Hft. 4. TAUNO SUONTAUSTA, Ålands rättsliga ställning, s. 241—252. — F. S. GROSSHUT, Statlignödvärnsrätt och Tredje riket, s. 253—269. — ALVAR NELSON, Laghistoria i högtidsdräkt. Reflexioner kring tre jurist-festskrifter, s. 293—304.
    Theoria. Hft. 1—3. OLOF KINBERG, La prison facteur criminogéne, s. 103—122.
    Tidskrift för kriminalvård. Hft. 2. DONALD CLEMMER, Frihetsstraffet som brottsalstrande faktor. Några amerikanska iakttagelser, s. 21—28. — Hft. 3. TORSTEN SONDÉN, Ovisshetens press. Några psykologiska och kriminalpolitiska synpunkter, s. 41—51.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Hft. 3—4. ERIK HAGBERGH,got om den nya lagstiftningen om ekonomiska föreningar, s. 151—162. — Ersättning för rese- och väntetid m. m., s. 177—185. Hft. 5. ERIK SÖDERLUND, Ytterligare om tidpunkten för talans väckande, s. 265—270. — CURT EKDAHL, Konkursbos beskattning, s. 284—291.

S. R.