Förslag till definitiv strandlag. I ett d. 9 okt. 1951 dagtecknat betänkande (SOU 1951: 40) har strandutredningen (jfr SvJT 1950 s. 932) lagt fram förslag till lag om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden, avsedd att träda i kraft d. 1 jan. 1953 då giltighetstiden utgår för den s. k. provisoriska strandlagen d. 15 dec. 1950 (nr 639). Betänkandet innehåller även förslag till en tillämpningskungörelse.
    I likhet med vad som f. n. gäller på grund av 1950 års lag skall enligt den föreslagna nya lagen länsstyrelse, för att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv, kunna förordna att inom visst strandområde byggnad icke må uppföras utan länsstyrelsens tillstånd. En nyhet är att sådant förordnande även skall kunna avse förbud mot vissa andra åtgärder såsom schaktning, fyllning och trädfällning. Särskilda inskränkningar i rätten att meddela förbud skola gälla. Området för förbudet får sålunda icke göras bredare än 300 m. inåt land och lika mycket ut över vattnet, räknat från strandlinjen. Förbud skall icke avse område, som planlagts enligt byggnadslagen, och skall icke utgöra hinder för vidtagande av åtgärd som erfordras för försvaret, jordbruket, fisket, skogsskötseln eller den allmänna samfärdseln.
    Om inom området för ett dylikt förordnande — oaktat ansökan därom gjorts — bebyggelse icke medgivits i den omfattning eljest varit tilllåtet eller tillstånd att företaga schaktning o. d. icke lämnats, kan markägaren bli berättigad till ersättning av kronan för skada som härigenom uppkommer. Förutsättning härför är dock att till följd av förbudet den med förordnandet avsedda marken jämte annan i samma fastighet ingående mark, vars utnyttjande påverkas av förbudet, kan av ägaren nyttjas endast på sätt som står i uppenbart missförhållande till markens värde vid tiden för förordnandet. Regeln om ersättning skall äga tillämpning även beträffande skada som uppstått på grund av byggnadsförbud enligt den provisoriska lagen.
    För det fall att inom ett förbudsområde finns stängsel, som omöjliggör eller avsevärt försvårar tillträdet till mark där hinder eljest icke förelegat för allmänheten att färdas till fots, skall länsstyrelsen kunna förelägga den,

 

156 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.som håller stängslet, att anordna grind eller annan genomgång. Kostnaden för arbetet skall på begäran ersättas av kronan.
    Slutligen kan nämnas att förslaget innehåller en bestämmelse om förbud mot nedskräpning inom förbudsområde. A. B.