Dubbelt svenskt-tyskt medborgarskap. I den nya lagen om svenskt medborgarskap av d. 22 juni 1950 stadgas bland övergångsbestämmelserna i 18 §, att kvinna, som jämlikt äldre lag förlorat svenskt medborgarskap till följd av att hon ingått äktenskap med utländsk man eller att hennes make blivit utländsk medborgare, men som med tillämpning av den nya lagen skulle ha förblivit svensk medborgare, kan efter anmälan om sin önskan att återfå svenskt medborgarskap återvinna detta. Sådan ansökan måste göras före utgången av 1955.
    Återvinnande av medborgarskapet skall enligt ett departementschefs uttalande i propositionen icke göras beroende av att kvinnan förlorar det utländska medborgarskap, hon för närvarande kan inneha. På grund av ifrågavarande stadgande kan alltså inträffa att kvinna, som återvinner sitt svenska medborgarskap, kommer att därjämte bibehålla sitt utländska och sålunda fall av dubbelt medborgarskap uppkomma. I det följande kommer detta spörsmål att behandlas såvitt avser svenska kvinnor, som genom giftermål med tyskar blivit tyska medborgare.
    Fråga är huruvida sådan kvinna enligt tysk rätt genom återvinnande av sitt gamla svenska medborgarskap förlorar sitt tyska eller om detta framdeles skall bestå vid sidan av det återvunna svenska. Enligt 25 § i Reichsund Staatsangehörigkeitsgesetz av den 22 juli 1913, som alltjämt gäller, torde i detta fall i allmänhet dubbelt medborgarskap uppkomma. Enligt sagda lag gäller visserligen principiellt att förvärvet av främmande medborgarskap drar med sig förlust av tidigare innehaft medborgarskap i syfteatt dubbelt medborgarskap om möjligt skall undvikas,1 men den ifrågavarande paragrafen måste med hänsyn till sin ordalydelse anses tillåta innehav även av annat medborgarskap vid sidan av det tyska.
    Jämlikt 25 § första st. nämnda tyska lag gäller nämligen som förutsättningar för förlust av tyskt medborgarskap att vederbörande varken bor eller varaktigt uppehåller sig i Tyskland och på begäran förvärvat utländskt medborgarskap. I VON KELLER-TRAUTMANNS arbete2 framhålles, att en person som bor inom riket inte förlorar sitt tyska medborgarskap, även om han på begäran erhåller ett annat medborgarskap. Sistnämnda fall torde

 

1 VON KELLER-TRAUTMANN, Kommentar zum Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. 7. 1913. anm I vid 25 §.

2 a. a., anm. III A vid 25 §.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 161vara det vanligaste i fråga om flertalet tyska gifta kvinnor av svensk härkomst, enär de i allmänhet stannat kvar i sina nybildade familjer och alltjämt ha sin hemvist eller sin varaktiga uppehållsort i Tyskland.
    De ifrågavarande kvinnorna av svensk härkomst behålla emellertid sitt tyska medborgarskap även av en annan grund. I 25 § stadgas nämligen att en gift kvinna, som förvärvar främmande medborgarskap, förlorar det tyska blott om mannen ansökt om det främmande medborgarskapet icke blott för sin hustru utan även för sig själv.1 Detta följer av en hänvisning till 18 § samma lag, enligt vilken paragraf gift kvinna kan förlora sitt tyska medborgarskap blott tillsammans med sin man. Härav framgår med all tydlighet att den tyska rätten alltjämt håller fast vid grundsatsen om hustruns avhängighet av mannen i medborgarskapsrättsligt hänseende, en princip, som de nordiska staterna numera övergivit. En tysk gift kvinna, som återvunnit sitt svenska medborgarskap, kan alltså — även om hon skulle för all framtid återvända till Sverige — inte förlora sitt tyska medborgarskap, så länge hennes man inte har förlorat det.
    Skulle det däremot vara fråga om en änka eller en frånskild fru, som varaktigt återflytter till Sverige, förlorar hon jämlikt nyss nämnda regleri 25 § sitt tyska medborgarskap, då hon efter anmälan återvinner det svenska medborgarskapet. Emellertid finns även för detta fall en möjlighet för henne att bibehålla sitt tyska medborgarskap. Enligt 25 § andra stycket kan hon nämligen, innan hon återvunnit det svenska medborgarskapet, göra ansökan om bibehållande av det tyska medborgarskapet hos vederbörande tyska myndighet. Denna kan efter en helt skönsmässig prövning av ärendet2 bifalla ansökan. I så fall blir hon bibehållen vid sitt tyska medborgarskap.

Heinrich Nagel.3