Commission Internationale de l'Etat Civil. Före det senaste världskriget förekom i Europa på personrättens område ett visst internationellt samarbete, som tog sig uttryck i utarbetande av sammanställningar rörande lagstiftning och rättspraxis i de europeiska länderna till bruk för domstolarna och folkbokföringsmyndigheterna. Med säte i Schweiz fanns en sammanslutning med namnet »Internationale Vereinigung der Beamten des Zivilstandsdienstes». Föreningens ordförande var dr. Ulrich Stampa, dåvarande chef för folkregistret i Bern. Föreningen hade medlemmar i flertalet europeiska stater. Under föreningens ledning utarbetades under 1930-talet en sammanställning av personrätten inom 27 europeiska nationer. Publikationen trycktes i Schweiz och har titeln »Ausländisches Personenrecht». Den innehåller översikter för de olika länderna rörande personrätt i egentlig mening, äktenskapsrätt, rättsförhållandet mellan föräldrar och barn m. m. Publikationen innehåller ett avsnitt rörande svensk rätt.
    Efter kriget har föreningens verksamhet icke återupptagits och fullföljts i nyssnämnda hänseende. I stället har under 1948 i Amsterdam bildats en kommission, benämnd »Commission Internationale de 1'Etat Civil», »Ciéc». Ordförande är dr. Stampa och kommissionen består av delegationer från fem europeiska stater, nämligen Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Schweiz. Vid sammanträde i Bern under sept. 1950 blev kommissionen officiellt erkänd av de anslutna staterna genom undertecknandet av ett protokoll av vederbörligen befullmäktigade ombud. Kommissionen har sekretariat i Haag, varest generalsekreteraren M. A. van Prag är verksam.
    Kommissionens huvudsakliga uppgift består i att systematiskt sammanställa de ifrågavarande ländernas lagstiftning rörande person-, äktenskaps och föräldrarätt samt medborgarskapsrätt ävensom att ge en översikt över därtill anslutande delar av folkbokföringsväsendet. Kommissionen skall sedan kunna ge domstolar, folkbokföringsmyndigheter samt diplomatiska och konsulära myndigheter upplysningar om gällande lagstiftning och rättsförhållanden i olika länder.
    Kommissionen hade sitt första sammanträde 1948 i Amsterdam. Vidare har sammanträden hållits i Bryssel 1949, Bern 1950 och Paris 1951. I delegationerna ingå företrädare för domstolsväsendet, departement samt folkbokföringsmyndigheter.
    Publicering av de erhållna resultaten sker i form av en serie häften med uppgifter från varje ansluten stat. Tre häften ha hittills publicerats, nämligen om: »La personne», »Le nom» och »Le domicile et la résidence».
Stig Hiljding.

 

    Formene for den offentlige forvaltning i Norge. Den norske regjering oppnevnte i begynnelsen av oktober 1951 en komite til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning. Komiteens formann er høyesterettsdommer Terje Wold. J. T. B.