166 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Ny politidirektør i København. Den ved politidirektør Herfelts udnævnelse til højesteretsdommer ledigblevne stilling er besat med departementschef i justitsministeriet Eivind Larsen.
    Politidirektør Eivind Larsen er 53 år og blev juridisk kandidat i 1922. Han blev derefter ansat i justitsministeriet og udnævntes i 1932 til politiadvokat. Efter en kort tid at have været politimester i Helsingør blev han i 1937 chef for Københavns opdagelsespoliti. Under krigen var han en tid statsadvokat for København og har siden 1941 som departementschef i justitsministeriet varetaget sagerne vedr. politi og anklagemyndighed. Hv.

 

    Aarhus universitet. Efter at professor Rasting er udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns universitet (se SvJT 1951 s. 555), er lektor, dr. jur. Anders Vinding Kruse udnævnt til professor ved Aarhus universitet.
    Professor Anders Vinding Kruse er født 1921 som søn af professor, dr. jur. Fr. Vinding Kruse og blev kandidat 1947. Han har derefter virket som sagførerfuldmægtig og lektor i retsvidenskab ved Københavns universitet. I 1950 erhvervede han den juridiske doktorgrad på afhandlingen »Restitutioner. Et bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk og fremmed ret» (jfr SvJT 1951 s. 441). Hv.

 

    Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde den 12. og 13. oktober 1951. På mødet redegjorde højesteretsdommer Victor Hansen for betænkningen om dommeruddannelsen (jfr. SvJT 1951 s. 707). Til formand for foreningen genvalgtes civildommer Hj. Ringberg, Odense. Civildommer Olrik havde efter mange års arbejde for foreningen ønsket at udtræde af bestyrelsen, og også dommer Fog ønskede at nedlægge sit mandat. I stedet valgtes dommerne Anton Nielsen, Hobro, og Niels Harbou, Frederiksberg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. Hv.

 

    Nyval av justitieombudsman i Finland. Finlands riksdag valde d. 16 nov. 1951 till justitieombudsman för perioden 1952—54 bitr. professorn Paavo Kastari. Till suppleant för justitieombudsmannen återvaldes lagstiftningsrådet Jaakko Rautapää. Ang. den tidigare justitieombudsmannen v. häradsh. Mauno Laisaari se SvJT 1946 s. 149, 1947 s. 696 och 1949 s. 143.
    Justitieombudsmannen Kastari är född 1907 samt blev jur. dr 1940. Han tillhörde åren 1937—45 lagberedningen och utnämndes 1946 till innehavare av adjunkturen i offentlig rätt vid Helsingfors universitet. Ur hans omfattande, företrädesvis finskspråkiga vetenskapliga produktion kan främst nämnas hans doktorsavhandling om upplösning av riksdagen. B. P-n.

 

    Folkuniversitetets sommarkurser. Folkuniversitetet anordnar under sommaren 1952 ett stort antal kurser, främst språkkurser, i England, Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike. Närmare upplysningar kunna erhållas å Folkuniversitetets sektioner:
    Kursverksamheten vid Sthms högskola, Grevtureg. 9, Sthm, t. 63 04 50; Uppsalastudenternas kursverksamhet, V. Ågat. 22, Uppsala, t. 384 00; Göteborgsstudenternas kursverksamhet, Götabergsg. 17, Göteborg, t. 18 39 93; Lundastudenternas kursverksamhet, Universitetet, Lund, t. 156 65.