De kungl. kommittéerna. Enligt berättelsen till 1952 års riksdag har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under 1951 avslutat sin verksamhet, nämligen ungdomsvårdskommittén (SOU 1951:41), utredningen rörande offentliggörande av hemligstämplade protokoll och handlingar i mål rörande spioneri m. m., utredningen om fördelning av kostnaderna för anordningar vid korsning mellan järnväg och ägoväg (SOU 1951:52), 1949 års utlänningskommitté (SOU 1951:42) samt promemoria d. 22 dec. 1951 angående den centrala utlänningsmyndighetens organisation (stencilerad), utredningen om erfarenheter från det praktiska rättslivet angående giftermålsbalkens tillämpning (promemoriad. 9 okt. 1951, stencilerad), 1949 års rättshjälpskommitté (SOU 1951:31, se SvJT 1951 s. 696), sakkunniga för utarbetande av vissa tillämpningsföreskrifter i anledning av ändringar i lagen om expropriation, strandutred-

 

NOTISER. 169ningen (SOU 1951:40, se SvJT 1952 s. 155), utredningen rörande myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären (SOU 1951:21) samt partifinansieringssakkunniga (SOU 1951:56).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1952 års ingång: straffrättskommittén (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg; arbetet beräknas bli slutfört under 1952), strafflagberedningen (ordf. f. d. presidenten K. Schlyter; se SvJT 1951 s. 697),auktorrättskommittén (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg; arbetet beräknasbli slutfört under 1952), fastighetsbildningssakkunniga (ordf. f. d. generaldirektören H. Malmberg; efter att ha avslutat arbetet med partiella reformer av jorddelningslagstiftningen, promemoria d. 12 okt. 1951, har arbetet på en helt ny fastighetsbildningslag återupptagits), ärvdabalkssakkunniga (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg), 1945 års lufträttssakkunniga (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg; uppdraget att verkställa den utredning som erfordras beträffande frågan om Sveriges ratifikation av konventionen d. 19 juni 1948 om internationellt erkännande av rättigheter i luftfartyg kan beräknas bli slutfört under första halvåret 1952), utredningen rörande vissa ändringar i vattenlagen (ordf. justitierådet G. Walin; huvuduppdraget är slutfört; en promemoria om vissa spörsmål angående ersättning i vattenmålm. m. avses skola framläggas under 1952), markutredningen (ordf. universitetskanslern A. Thomson; utredningsarbetet vilar i avbidan på en omläggning av utredningens arbetsplan), sakkunniga för nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck), delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område, sakkunniga för lagstiftning rörande artificiell insemination (ordf. statssekreteraren S. Edling; arbetet beräknas bli slutfört under första halvåret 1952), 1948 års folkrättsbrottssakkunniga (ordf. prof. em. F. Wetter; uppdraget, innefattande bl. a. utarbetande av en handbok ang. folkrättsliga regler i krig, beräknas bli slutfört under första halvåret 1952), besvärssakkunniga (ordf. prof. N. Herlitz), varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein), kriminalstatistikutredningen (ordf. riksåklagaren M. Heuman; uppdraget beräknas bli slutfört under första halvåret 1952), 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning (ordf. landshövdingen K. J. Olsson; utredningen ang. det proportionella valsättet vid val till riksdagens andra kammare har avslutats, SOU 1951:58, utredning ang. folkomröstningsinstitutet samt frågan om valsätten vid landstingsmannaval m. m. beräknas bli slutfört under första resp. andra halvåret 1952), utredningen av frågan om formerna för den information, som rätten i vissa fall skall lämna juryn i tryckfrihetsmål (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde), utredningenrörande förmyndarkontrollen i Stockholm m. m. (f. d. regeringsrådet E. M.Kellberg), 1951 års fångvårdsutredning (ordf. landshövdingen Th. Bergquist; utredningen har under 1951 avgivit stencilerade betänkanden, d. 19 juli ang. fritidsverksamheten vid fångvårdsanstalterna samt ang. normaldagschema vid de slutna anstalterna för straff- och fängelsefångarna, d. 11 aug. ang. personalbehovet vid fångvårdsanstalterna, d. 26 sept. ang. utbildningen av personalen inom fångvården samt d. 9 nov. ang. säranstalter för unga fångar), hyresregleringskommittén (ordf. underståthållaren M.

 

170 NOTISER.Wahlbäck; betänkande i frågan om behovsprövning på bostadsmarknaden beräknas kunna avgivas under första halvåret 1952), 1951 års rättegångskommitté (ordf. presidenten J. Laurin, se SvJT 1951 s. 636; kommitténhar d. 10 nov. 1951 avlämnat stencilerad promemoria med förslag till ändrade bestämmelser ang. utskrift och bevarande av fonogram över uppteckning av vittnesmål eller annan utsaga), zonexpropriationsutredningen (ordf. häradshövdingen E. Anderberg; arbetet beräknas bli slutfört under 1952), 1951 års Roxtunautredning (ordf. direktören T. Wärn; uppdraget har slutförts i januari 1952) samt utredningen rörande instansordningen i vattenmål m. m. (häradshövdingen O. Riben; arbetet beräknas bli slutfört under första halvåret 1952).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Socialdepartementet : Socialvårdskommittén och 1948 års förhandlingsrättskommitté ha slutfört sina uppdrag (SOU 1951:25; SOU 1951:54, se SvJT 1952 s. 156).
    Kommunikationsdepartementet: 1948 års vinterväghållningsutredning (ordf. f. d. landshövdingen G. Andersson) och 1949 års trafiknykterhetsutredning (ordf. statsrådet I. Lindell) beräknas slutföra sina uppdrag under 1952. Under 1951 har tillkommit 1951 års byggnadsutredning (ordf. f. d. generaldirektören H. Leo) med uppdrag att verkställa utredning angående möjligheterna att förenkla byggnadslagstiftningen och dess tilllämpning.
    Finansdepartementet : 1944 års allmänna skattekommitté, 1949 års skatteutredning och utredningen om vidgad rätt att vid taxering erhålla avdrag för utländska skatter ha slutfört sina uppdrag (SOU 1951: 13; SOU 1951:51; SOU 1950:35 och promemoria d. 14 febr. 1951, stencilerad). 1949 års banklagssakkunniga (ordf. bankinspektören K. Wulff), 1944 årsnykterhetskommitté (ordf. statsrådet G. Danielson) och 1949 års uppbördssakkunniga (ordf. landskamreraren A. Wigert) beräknas slutföra sina uppdrag under 1952.
    Ecklesiastikdepartementet : 1945 års universitetsberedning har slutfört sitt uppdrag (SOU 1951:9). Sakkunniga för utredning av de juridiska och statsvetenskapliga examina m. m. (ordf. prof. R. Bergendal) och 1950 års prästvalskommitté (ordf. överdirektören H. Göransson) beräknas slutföra sina uppdrag under 1952. Under året har tillkommit 1951 års kyrkomöteskommitté (ordf. landshövdingen Th. Bergquist) för utredning rörande kyrkomötets grundlagsenliga befogenheter m. m.
    Jordbruksdepartementet : Naturskyddsutredningen och 1949 års ägofredsutredning ha slutfört sina uppdrag (SOU 1951:5; SOU 1951:20, se SvJT 1951 s. 694). 1949 års jaktutredning (ordf. expeditionschefen O. Hegrelius) beräknas slutföra sitt arbete under 1952.
    Handelsdepartementet : Utredningen om revision av allmänna förfogandelagen (generaldirektören O. Söderström) beräknas avsluta sitt arbete under 1952. Under året har tillkommit utredningen för utarbetande avslutligt förslag till allmän pensionsförsäkring (ordf. generaldirektören O. Åkesson).

 

NOTISER. 171    Inrikesdepartementet : 1946 års kommunallagskommitté (ordf. riksdagsmannen E. Fast), 1947 års psykopatvårdsutredning (ordf. borgmästaren L. G. Ohlsson), 1948 års hälsovårdsstadgekommitté (ordf. rättsavd.chefen Y. Samuelsson), sakkunniga för översyn av ordningsstadgan för rikets städer m. m. (ordf. justitierådet N. Regner), 1950 års abortutredning (ordf. borgmästaren S. Lutteman) och kvacksalveriutredningen (ordf. regeringsrådet S. Björkholm) beräknas slutföra sina uppdrag under 1952.
    Civildepartementet: 1949 års reseersättningskommitté (ordf. statskommissarien B. E. Johnsson) har avslutat sitt arbete under januari 1952. Under året har tillkommit 1951 års pensionsutredning (ordf. expeditionschefen F. Ericson) för en allmän översyn av det statliga pensionsväsendet.

S. R.