JO:s ämbetsberättelse. Enligt sin till 1952 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har JO under 1951 gjort framställningar till K. M:t ang. bl. a. ändring av 4 § stadgan d. 8 juni 1917 ang. hotell- och pensionatrörelse, ang.förtydligande av 20 § lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg, ang. åtgärder för nedbringande av balansen av undersökningsfall vid de till sinnessjukhusen förlagda rättspsykiatriska undersökningsavdelningarna samt ang. skyldighet för fångvårdsmyndighet att i fall då häktad person efter häktningen börjat undergå honom tidigare ådömt frihetsstraff därom underrätta häktningsdomstolen.
    De mål och ärenden för vilka redogörelse lämnas i berättelsen avse bl. a. huruvida mål om rätt till umgänge med barn utgör dispositivt eller indispositivt tvistemål, beräkning av strafftid, prästs vägran att förrätta vigsel av frånskild, stämpelbeläggning av ett i lagsökningsmål åberopat avbetalningskontrakt, innebörden av 12 § första stycket lagsökningslagen, begreppet allmän handling och vägran att tillhandahålla allmän handling samt innebörden av stadgandet i 6 kap. 8 § första stycket RB att protokoll vid domstolsförhandling skall erhålla sin slutliga avfattning innan förhandlingen avslutas.
    Berättelsen avslutas med ett sakregister till ämbetsberättelserna 1943—1952.

S. R.

 

    MO:s ämbetsberättelse. MO har enligt sin till 1952 års riksdag avgivna ämbetsberättelse under 1951 gjort framställningar till K. M:t bl. a.ang. tillgodoräknande som fullgjord värnpliktstjänstgöring av tid för verkställande av disciplinstraff samt ang. anteckning i militärt straffregister och å kontrollkort av strafföreläggande för brott av beskaffenhet att fråga om ansvar därför skall handläggas som militärt mål.
    Redogörelsen för åtal och andra ärenden avser bl. a., förutom missfirmelser av underordnad krigsman, frågor om vållande till annans död genom åsidosättande av säkerhetsföreskrifter, förutsättningar för användande av tillrättavisning, gränsdragningen mellan undanhållande (SL 26:11) och tjänstefel (SL 26:18) samt mellan undanhållande och övergivande av post (SL 26:13), åklagares behörighet att föra talan mot domstols beslut om ersättning av allmänna medel åt försvarare i brottmål, disciplinär bestraffning av civil befattningshavare, verkställighet av disciplinstraff och tillrättavisning samt militärhäkten.

 

172 NOTISER.    Berättelsen avslutas med sakregister till ämbetsberättelserna 1950—1952.

S. R.