Domstolen misstrodde egen iakttagelse. Stadsfiskalen och Rådmannen J. M. Olanderinstämde f. handelsbetjänten Thure Rylanderi Timmelhed till rådhusrätten i Ulricehamn med yrkande om ansvar åhonom för det han d. 14 juli 1864 å stadens gator uppträtt av starka drycker överlastad. Rylander inställde sig inför rådhusrätten d. 25 julii berusat tillstånd. Vid förhör erkände han fylleriet d. 14 juli och dömdes att härför böta fem riksdaler rmt.
    Under nästa nummer i domboken för samma dag förekommer följande:
    »Stadsfiskalen, Rådmannen J. M. Olander yrkade nu ansvar å f. handelsbetjänten Thure Rylander i Timmelhed för det han, som inställt sig inför rätten såsom svarande i det under nästföregående nummer antecknade mål, därvid varit av starka drycker överlastad.
    Rylander förnekade, att han nu vore överlastad, varför åklagarenbegärde vittnesförhör med kronolänsmannen J. P. Svensson, stadsfogden L. Andersson och stadsbetjänten A. M. Säfvendahl, vilka, ojävade, avlade vittneseden, erinrades om dess vikt, hördes särskilt samt berättade sammanstämmande, att svaranden nu vore rörd av starkadrycker.
    Utslag. Som lagligen styrkt är, att svaranden nu är rörd av starkadrycker, alltså, och då svaranden i sådant tillstånd inställt sig inför Rätten, prövar Rådhusrätten jämlikt Kungl. Förordningen den 16 nov. 1841 rättvist döma svaranden att för fylleri inför Rätta böta tio riksdaler rmt, två tredjedelar till åklagaren och en tredjedel till stadens fattige eller att, vid bristande tillgång, i stället undergå sju dygnsfängelse vid vatten och bröd.»

C. V. S.

 

1 Olander var, märkligt nog, under en lång följd av år samtídigt stadsfiskal och ordinarie rådman. 1874 blev han avsatt från stadsfiskalstjänsten för tagande av mutor. Ulricehamns Tidning kallar brottet »muteriverksamhet».