256    Jordbruksdepartementet. K. M:t har
    29 febr. 1952 förordnat statssekr. i dep. Carl-Henrik Nordlander att 1 april—31 dec. 1952 uppehålla befattningen som generaldirektör i lantbruksstyrelsen ;
    s. d. förordnat exp.chefen i jordbr.dep. Olov Hegrelius att t. v. uppehålla befattningen som statssekr. i dep. och byråchefen där Sören Lane attt. v. uppehålla befattningen som exp.chef.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 29 febr. 1952 utnämnt assessorerna i Svea hovrätt Karl Sidenbladh och Sten Lindquist att fr. o. m. 1 mars 1952 vara rev.sekr.

 

    Strafflagberedningen. K. M:t har 11 jan. 1952 bemyndigat chefen förjust.dep. att, när beredningens arbete så erfordrar, tillkalla ytterligare två ledamöter i beredningen (tidigare högst åtta led.). Chefen för just.dep. har 31 jan. 1952 med stöd av nämnda bemyndigande förordnat byråchefen Torsten Eriksson till led. av beredningen.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    1 febr. 1952 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Carl-Anders Hallenberg att vara e. o. assessor i samma hovrätt;
    8 febr. 1952 utnämnt rev.sekr. Arvid Ribbing att vara hovrättsråd i Svea hovrätt;
    s. d. utnämnt e. o. assessorerna i hovrätten över Skåne och Blekinge Otto Petrén, Gunnar Engström och Johan Björling att vara assessorer i samma hovrätt;
    29 febr. 1952 utnämnt rev.sekr. Gösta Källblad att fr. o. m. 1 mars 1952 vara hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige;
    7 mars 1952 utnämnt e. o. assessorerna i Svea hovrätt Erik Ameln, Åke Martenius, Jerker Victor och Sigurd Dennemark att vara assessorer i samma hovrätt.
    Utnämningarna av Ribbing, Petrén, Engström, Martenius och Dennemark skola icke föranleda rubbning i meddelade förordnanden, för Ribbing att uppehålla en byråchefsbefattning i statens jordbruksnämnd, för Petrén, Engström och Martenius och såsom sakk. biträda inom resp.just.dep., soc.dep. och hand.dep. samt för Dennemark att uppehålla en befattning som lagbyråchef i just.dep.

 

    Universiteten. K. M:t har entledigat ministern för utrikes ärenden Östen Undén från honom meddelat uppdrag att vara ordf. i styrelsen för svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala samt förordnat f. d. justitierådet Emil Sandström att intill utgången av 1956 vara ordf. i nämnda styrelse.
    Vid Uppsala universitets juridiska fakultet disputerade 23 febr. 1952 fil. och jur. lic. Björn Ahhander på avhandlingen »Om rätt och rättstillämpning. Studier i juridikens idéhistoria och rättstillämpningens teori».

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 7 mars 1952 förordnat t. f. direktören vid fångvårdsanstalten i Västerås Nicolai Thomsen att fr. o. m. 1 juli 1952 vara direktör vid fångvårdsstaten med placering t. v. vid fångvårdsanstalten i Falun.

 

    Nya ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter av advokatsamfundet ha 29 febr. 1952 antagits: Nils Bruzelius och Nils Gustin, Kristianstad, Arne Nyman, Luleå, Gunnar Thomée, Malmö, samt Arne Liljeros och Gustaf Norrthon, Stockholm.

 

Trycklov meddelat 18/3 52.