Strafgesetzbuch nach dem neuesten Stand der Gesetzgebung. Leipziger Kommentar. 6. und 7., völlig neubearb. Aufl. Band 2. Ausg. v. JOHANNES NAGLER. Berlin 1951. de Gruyter. XV + 777 s.

 

    Av den välkända Leipziger Kommentar, grundad av EBERMAYER, LOBE och ROSENBERG, föreligger nu band 2 i en ny uppl., utgiven av NAGLER i samarbete med andra förf., bland dem MEZGER. (Band 1 utkom i 6 uppl. redan 1944 och väntas utkomma i 7 uppl. inom den närmaste tiden.) Denna kommentar är avsedd att vara en »Grosskommentar der Praxis» och innehåller sålunda framför allt analyser av rättspraxis, av vilken den betydelsefullaste delen fortfarande synes härröra från Reichsgerichts år 1945 avslutade verksamhet. Föreliggande band innehåller ingående kommcntarer till den senare hälften av den tyska strafflagen, vilken omfattar flertalet av de praktiskt mest betydelsefulla brottsbeskrivningarna, bl. a. straffstadgandena om så viktiga brott som ärekränkning, dödande och misshandel, förmögenhet sbrott samt urkundsförfalskning. H. T.

 

KYÖSTI HAATAJA. Vesioikeus I. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N :o 49. Vasa 1951. Werner Söderströms förlag. 550 s.

 

    Rubricerade arbete inleder en brett upplagd trilogisk framställning av den finska vattenrätten. I sju kapitel behandlas här: allmänna vattenrättsliga läror, huvuddragen av icke-finsk vattenrätt, olika faser av finska vattenrättens utveckling, äganderätten till vatten och vattendrag, skifte av vattenområde, vattenregalet och vattnens rättsliga indelning. Huvudvikten har lagts vid äganderättsfrågan. H. diskuterar här problem, som äga stort intresse även för en rikssvensk läsare; så t. ex. tolkningen av 12: 4 JB, därvid han ansluter sig till uppfattningen, att lagrummets första punkt icke avsett eller avser en ythalvering utan en uppdelning efter mittlinjen (»12:4-linjen»).
    Framställningen belyses av klargörande och tydliga bilder. Talrika hänvisningar till och jämförelser med utomfinsk rätt förekomma. — Arkivforskningar angående åberopade rättsfall ha utförts av jur. lic. m. m. E. Manner.
    De kommande delarna äro avsedda att behandla, del II vattendragens användning, del III defensiva vattenrätten och vattenärendens handläggning.
F. J. B. A.