Kriminalistföreningen i Finland höll sitt årsmöte d. 1 mars 1951. Till föreningens styrelse valdes universitetskanslern, f. d. professorn Antti Tulenheimo, prof. Brynolf Honkasalo, prof. Veli Verkko, överinspektorn för fattigvården, socialrådet Paavo Mustala, äldre justitierådmannen Bror Clas Carlson, lagstiftningsrådet Reino Ellilä, fil. mag. Kaarlo Helasvuo, prof. Martti Kaila, kanslirådet Erik Mandelin, prof. Bruno A. Salmiala, överdirektören vid fångvårdsverket Valentin Soine och polisrådet Kosti Vasa som ordinarie medlemmar, samt docenten Inkeri Anttila, vicehäradshövdingen Veikko Viktor Hietalahti, f. d. fångvårdsinspektören Arne Mannola, prof.

 

    1 I detta sammanhang upphävdes bl. a. lagen d. 11 aug. 1922, innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning, med dess 6 §, som hade följande lydelse: »I händelse av Ålands landsting anföras klagomål eller anmärkningar i anledning av tillämpningen av stadgandena i denna lag, överlämnar republikens regering desamma, med biläggande av egna anmärkningar, till Folkens förbunds råd, på det att förbundsrådet må kunna övervaka tillämpningen av sagda stadganden och, om saken till sin natur är av rättslig beskaffenhet, införskaffa utlåtande av permanenta internationella domstolen». Denna sida av saken, som väckt mycken diskussion, skall här icke närmare beröras.
    Ålands självstyrelse har belysts av lagman JOHN UGGLA i SvJT 1947 s. 70—80Där nämnda kommittébetänkande efterföljdes av ytterligare beredning tills ärendet slutligen ledde till den i texten omtalade lagstiftningen. 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 317Niilo Mäki, vicehäradshövdingen Päivikki Tulenheimo och kronolänsmannen Armas Laatikainen som suppleanter. Vid årsmötet diskuterades ämnet »Om konfiskation av den fördel, som brottet medfört, och målsägandens rätt till skadestånd» med prof. Honkasalo som inledare och prof. Bo Palmgren som korreferent.
    Föreningens styrelse valde senare inom sig till ordf. prof. Honkasalo och till v. ordf. prof. Salmiala. Till sekr. valdes prof. Verkko samt till bitr. sekr. docenten Anttila.