Finlands högsta förvaltningsdomstol. Antalet ordinarie förvaltningsråd har genom förordning d. 18 jan. 1952 ökats från 13 till 15. Till innehavare av de två nya förvaltningsrådsämbetena utnämndes d. 25 jan. jur. dr Tauno Suontausta och direktören för statens olycksfallsbyrå Johanncs Haltia.
    Förvaltningsrådet Suontausta var justitieminister åren 1948—1950 (se om honom SvJT 1948 s. 683 och 1950 s. 388) samt har därefter tjänstgjort såsom extra förvaltningsråd.
    Förvaltningsrådet Haltia är född i Salmis 1897. Han utnämndes 1938 till direktör i statens olycksfallsbyrå samt blev 1945 medlem av lagberedningen och 1950 extra förvaltningsråd. B. P-n.

 

    Helsingfors universitet. Till docent i straffrätt utnämndes d. 30 okt. 1951 lagstiftningsrådet, jur. dr Reino Ellilä, till docent i förvaltningsrätt d. 14 nov. 1951 assessorn i medicinalstyrelsen, jur. dr Aaro Ahtee samt till docent i handels- och civilrätt d. 30 jan. 1952 jur. dr Berndt Godenhielm.
    Doc. Ellilä är född 1910 och disputerade 1949 med en avhandling om avdrag från straff på grund av häktningstiden. Doc. Ahtee är född 1909 och disputerade 1950 med en avhandling om förvaltningsrättsligt frihetsberövande. Doc. Godenhielm är född 1913 och disputerade 1950 med en avhandling om patentskyddets omfång (jfr SvJT 1951 s. 129).
    Doc. Godenhielm har förordnats att från d. 1 mars 1952 förestå den lediga svenskspråkiga professuren i civilrätt. B. P-n.

 

    Aarhus universitet. Dr. juris Louis le Maire, der siden 1. september 1949 har været professor i strafferet ved Aarhus universitet (se SvJT 1950 pag. 70), er fra 1. januar 1952 udnævnt til direktør for statens sindssygehospitaler. Hv.

 

    Retspsykiatriske undersøgelser i straffesager. Justitsministeriet har nedsat en kommisson til overvejelse af spørgsmål vedrørende de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager. Kommissionen, hvis formand er højesteretsdommer Jens Herfelt, skal overveje organisationen af det apparat, der bør stå til rådighed for de retspsykiatriske undersøgelser, spørgsmål om anvendelsen af særlige undersøgelsesmetoder (f. eks. narkoanalyse) og vedrørende de om undersøgelserne afgivne erklæringer og disses benyttelse under retssagen. Under kommissionens opgaver falder endvidere spørgs-

 

318 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.mål om kriminelles anbringelse under mental observation, herunder om indretning af en eller flere særlige observationsafdelinger, ligesom kommissionen i det omfang, hvori det skønnes nødvendigt, under sine overvejelser kan inddrage visse spørgsmål om psykiatrisk behandling af kriminelle. Hv.