Udlæg og udpantning. Justitsministeriet har nedsat et udvalg med den opgave at foretage en nærmere undersøgelse af, hvorvidt de gældende regler om udlæg og udpantning m. v. vil kunne forenkles, herunder om der kan indføres fælles regler herfor, og at fremkomme med en indstilling om ændringer i lovgivningen på dette og tilgrænsende områder. Som formand for udvalget er beskikket professor, dr. jur. Erwin Munch-Petersen. Hv.

 

    Departementschefskifte i statsministeriet. Med udgangen af marts 1952 er departementschefen i statsministeriet Andreas Møller afskediget på grund af alder efter at have beklædt stillingen siden 1938.
    Til departementschef i statsministeriet og statsrådssekretær er derefter udnævnt ekspeditionssekretær i landbrugsministeriet Jørgen Elkjær Larsen, som er født 1912, kandidat 1938 og siden har virket i landbrugsministeriet.
Hv.

 

    Stats- och rättsvetenskaplig konferens. Den första konferensen för stats- och rättsvetenskapliga frågor vid »Institut fϋr Staats- und Rechtstheori» i Leipzig ägde rum d. 15—16 dec. 1951. Enligt en till red. inkommen rapport från konferensen ägnades första dagens plenarmöte åt betydelsen för rättsskipningen av marxismen-leninismens läror och speciellt Stalins geniala arbete »Marxismen och de språkvetenskapliga spörsmålen». Referenten, vicepresidenten i Tyska Demokratiska Republikens (DDR) högsta domstol Frau H. Benjamin, framhöll att demokratien, som i Västtyskland kämpade den svåra kampen mot imperialismens diktatoriska krafter, i DDR hade nått en i Tyskland icke förut känd utveckling; kampen mot de fascistiska, imperialistiska och kosmopolitiska åskådningarna, vilka ännu icke helt utrotats ens inom DDR, framstode dock fortfarande som stats- och rättsvetenskapens mest angelägna uppgift. S. R.

 

    Förenta Nationerna. Enligt en av Förenta Nationernas generalförsamling d. 1 dec. 1950 antagen plan för överförandet av internationella straffrätts- och fångvårdskommissionens (CIPP) uppgifter på Förenta Nationernaskola alla medlemsstater inbjudas att utse delegater, som äro experter i fråga om förebyggande av brott och behandling av brottslingar, att i första hand såsom korrespondenter uppehålla direkt förbindelse med Förenta Nationernas departement för sociala frågor. Delegaterna skola vidare ingå i Förenta Nationernas konsultativa grupper i syfte att överlägga om frågor rörande förebyggande av brott och behandling av brottslingar. Till svenska delegater har d. 21 dec. 1951 förordnats presidenten Karl Schlyter, överdirektören Hardy Göransson och byråchefen Torsten Eriksson.

 

    1 Jfr SvJT 1951 s. 702.