Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträdde under år 1951 två gånger. Vid årsmötet d. 17 april höll byråchefen i patent- och registreringsverket Magne Falk ett anförande om »Utbrytning ur patentansökning», vilket följdes av diskussion. Professor Gösta Eberstein höll vid sammanträde d. 5 dec. ett föredrag om förhållandet mellan firma och varumärke, varvid ett flertal frågor på detta rättsområde diskuterades.
    Några av föreningens medlemmar deltogo såsom särskilt utsedda delegerade i Sjunde nordiska mötet för industriellt rättsskydd, som hölls i Oslo d. 17—19 sept.
    Styrelsen utgöres av professor Eberstein, ordf., direktör Arnold Hjorth, v. ordf., byråchef Åke v. Zweigbergk, sekr., ingenjör Malte Kierkegaard, skattmästare, samt riksmarskalken Birger Ekeberg, byråchefen Falk, professor Seve Ljungman, f. d. hovrättsrådet direktören Johan Nordenfalk, civilingenjören Birger Nordfeldt och direktör Gustaf Settergren. Bitr. sekr.är byrådirektören Frithiof Berglund. Föreningen har omkring 300 medlemmar.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1951 ordinarie årsmöte d. 17 maj i Malmö. Vid sammanträdet diskuterades vissa frågor, avsedda att behandlas vid konferens med Comité maritime international i Neapel sept. 1951, däribland a) Utkast till konvention angående kvarstad å fartyg (inledare direktören Folke Lindahl); b) Guldklausulen i ansvarsbegränsnings- och konossementskonventionerna (inledare dispaschören K. Pineus och direktören N. Kihlbom); c) Sjöpanträttskonventionen och inteckning i fartyg (inledare hr Pineus); d) Bortfraktarens ansvarighet vid passagerarbefordran (inledare justitierådet E. Hagbergh); samt e) Frågan om en internationell domstol för sjörättsliga och lufträttsliga tvister (inledare hr Hagbergh).
    D. 20 nov. 1951 hölls extra sammanträde för ytterligare överläggning rörande de frågor som behandlats å Neapel-konferensen, särskilt för avgivande av yttrande över vid konferensen upprättat förslag till konvention angående kvarstad å fartyg.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt advokaten Carl Schönmeyr, hovrättsrådet Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören

 

NOTISER. 321Emanuel Högberg och justitierådet Hagbergh med direktören Nils Rogberg och direktören A. T:son Bergendal som suppl. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 100.