Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 6 april 1951. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av Cyril T. Miller, barrister at law, London, över ämnet »Some questions of maritime law now before the International Maritime Committee».1 D. 5 dec. 1951 höll föreningen allmänt höstsammanträde. Hovrättsfiskalen Olof Bruun höll därvid föredrag över ämnet »Konossement och Bill of lading, två utvecklingslinjer». Till ledamöter i styrelsen för 1952 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pineus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med advokaten Johan Ramberg och assuransdirektören Sven Lange som suppl. — Föreningen har 22 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 110.

 

    Svenska kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte d. 28 sept. 1951 i Läkarsällskapets lokal i Stockholm. Årsmötet bevistades av omkring 100 medlemmar. Dansk Kriminalistforening representerades av lektor Karl O. Christiansen och Den Norske Kriminalistforening av riksadvokaten Andr. Aulie. Till ordf. omvaldes överdirektören Hardy Göransson, till styrelseledamöter justitierådet Nils Beckman, v. ordf. och kassaförv., hovrättsfiskalen Sten Rudholm, sekr., samt landshövdingen Thorwald Bergquist, riksåklagaren Maths Heuman, med. lic. Gustav Jonsson, advokaten Hugo Lindberg, förste stadsfiskalen Gustaf Persson och professor Folke Wetter. Till ledamöter i styrelsen nyvaldes de förutv. suppleanterna professor Ivar Agge, borgmästaren Erik Bendz och ombudsman Bror Larsson. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 750.
    Förhandlingsämne vid årsmötet var »Åtalseftergift, påföljdseftergift, nåd» med inledningsanförande av riksåklagaren Heuman.
    D. 29 sept. 1951 anordnade kriminalistföreningen en diskussion i Stockholms Högskola över ämnet »Samhällsutvecklingen och förändringarna i brottsligheten» med professorerna Ivar Agge och Torgny Segerstedt samt byråchefen Torsten Eriksson som inledare. Till diskussionen hade inbjudits studerande vid Högskolan och Socialinstitutet.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har verksamhetsåret 1951 hållit fyra sammanträden. D. 27 febr. inledde doktor Birger Sjödén diskussion över ämnet »Homosexualiteten som ungdomsproblem», d. 13 mars prof. Ivar Aggge och docenten Gunnar Boalt över ämnet »Några synpunkter på kriminologisk prognosforskning», d. 2 nov. riksåklagaren Maths Heuman, byråchefen Torsten Eriksson och direktören Sven Ersman över ämnet »Den kriminalpolitiska behandlingen av 15—17-åringar» samt d. 28 nov. överläkaren Gösta Wahlström och prof. Ivar Strahl över ämnet »Den kriminalpolitiska behandlingen av 18—20-åringar».

 

1 Handelshögskolans i Göteborg skriftserie, Nr 3 1951. — Skrifter utgivna i samverkan med Sjörättsföreningen Göteborg, 7.

21—527004. Svensk Juristtidning 1952.

 

322 NOTISER.    Vid sammanträdet d. 28 nov. valdes till mötesstyrelse för 1952 prof. Gösta Ryl ander, prof. Strahl och hovrättsfiskalen Carl Holmberg.