Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg, som bildades vid konstituerande sammanträde d. 12 april 1950, har under 1951 hållit fem sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 16 febr. »Straffverkställigheten» (inledare: överdirektören Hardy Göransson); d. 20 april »Homosexualitet och samhällsreaktion» (inledare: socialläkaren C.-G. Berglin och doktor Ring Lundquist); d. 12 okt. »Samhällsåtgärder mot psykiskt abnorma» (inledare: borgmästaren L.-G. Ohlsson och överläkaren Torsten Frey); d. 21 nov. »Behandling av psykiskt abnorma kriminella i Herstedvester» (inledare: chefen för Psykopatanstalten i Herstedvester doktor G. K. Stΰrup) samt d. 20 dec. »Den kriminalpolitiska behandlingen av unga lagöverträdare i åldern 15—18 år» (inledare: byråchefen Lars Bohlin).
    Sällskapets angelägenheter handhavas av en möteskommitté, som under 1951 utgjorts av följande personer: advokaten Ivar Glimstedt, doktor Lars Ingemar Lundström, skyddskonsulenten Folke Söderberg och statsåklagaren Gustaf Persson. Sällskapet hade vid 1951 års utgång 49 ledamöter.

 

    Sveriges domareförbund. Förbundets styrelse utgöres för närvarande av presidenten Harry Guldberg, ordf., häradshövdingen Gösta Siljeström, v.ordf., med borgmästaren Iwan Wikström som suppl., justitierådet Seve Ekberg, med presidenten Joël Laurin som suppl. samt e. rådmannen Birger Brandt, sekr. och kassaförv., med hovrättsrådet Gunnar Aquilon som suppl. ävensom av följande ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna: av Föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Holger Elliot och Ivar Wieslander med lagmännen Alfred Bexelius och Hugo Leijon som suppl., av Föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Hans Fredrik Knagenhielm-Karlsson och Åke Hartelius med häradshövdingarna Thorsten Gislander och Ove Hesselgren som suppl., av Föreningen Sveriges stadsdomare borgmästarna Gösta Strandell och Gustaf Bångmed borgmästaren Olof Engqvist och rådmannen Erik Ringenson som suppl. samt av Revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Erik Alexanderson med revisionssekreterarna Åke Lundgren och Arvid Lüzell såsom suppl. — Förbundets medlemsantal utgjorde vid årsskiftet 1951—1952 omkring 600.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 6 okt. 1951 sitt årsmöte å Södra Roslags domsagas tingshus i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gösta Siljeström. Därvid höll lagberedningens ordförandef. d. justitierådet Gärde föredrag över ämnet »Fastighetskrediten i ny jordabalk» och professorn E. Wellander över ämnet »Språkvård, särskilt med hänsyn till juridisk prosa». Av förvaltningsberättelsen framgick, att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Gösta Siljeström, ordf., H. F. Knagenhielm-Karlsson, v. ordf., Thorsten Gislander, sekr., F. Folkard von Scherling, kassaförv., E. Thomasson, Gunnar Carlesjö och Nils

 

NOTISER. 323Joachimsson. Suppl. äro häradshövdingarna Folke Drangel, Nils Falk och Gunnar Bogren. Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden förårsmötet 146, varav 3 äro hedersledamöter.