Revisionssekreterareföreningen har under år 1951 hållit två sammanträden, nämligen årsmöte d. 30 nov. och extra möte d. 7 dec. Föreningensstyrelse utgöres av revisionssekreterarna Erik Alexanderson, ordf., Gunnar Ekedahl, v. ordf., Arvid Lüzell, kassaförv., Åke Lundgren samt Ino Bodewall, sekr., med t.f. revisionssekreterarna Lennart Wetterling och Lennart af Klintberg såsom suppl. Antalet medlemmar är 52.

 

    Föreningen Sveriges auditörer höll årsmöte d. 14 april 1951 i Stockholm under ordförandeskap av auditören Allan Wirgin. Överbefälhavaren och chefen för försvarsstaben deltogo i mötet. Militieombudsmannens ställföreträdare hovrättsrådet Hugo Henkow höll föredrag över 27 kap. strafflagen och bestämmelserna om krigsrätt. Överstelöjtnanten Hakon Leche inledde diskussionen rörande erfarenheterna av de disciplinära förhållandena vid truppförbanden. Mötet var talrikt besökt.
    Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Wirgin, Stockholm, ordf, Ernst Hallenberg, Falun, v. ordf., Knut Ljungberg, Stockholm, sekr. och kassaförv., samt Thorsten Gislander, Uddevalla, och Gösta Wilkens, Göteborg. Styrelsesuppleanter äro auditörerna Titus Linnell, Stockholm, och Sture Borgquist, Linköping. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1951 års utgång till 52.

 

    Föreningen Sveriges polismästare, som utgör en sammanslutning avrikets polismästare och polisintendenter, har under år 1951 hållit sammanträden d. 6 juli, d. 26 okt. och d. 29 nov., varvid olika aktuella spörsmål behandlats. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., Hans Eriksson, kassaförv, och Nils Lüning samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr, med polismästarna Einar Holmberg och Nils Swensson samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppleanter. Medlemsantalet är 31.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 12 sept. 1951 hållits årsmöte i Malmö, varvid bl. a. förekom överläggning i ett flertal till föreningen remitterade ärenden berörande polis- och åklagarväsendet. Till styrelse valdes landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Österdahl, v. ordf., Erik Lindström, sekr., Gerhard von Sydow, kassaförv, och Anders Holmströmmed landsfogdarna Curt d'Orchimont och Alf Eliason samt biträdande landsfogden Lennart Hiort till suppl. Antalet medlemmar i föreningen är 34.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler höll d. 12 juni 1951 ordinarie årsmöte i Malmö. Till ordf. omvaldes herr Sven Wadenius. Övriga styrelseledamöter äro herrar Gunnar Gagnell, Bror Wassberg, T. G. Levander och Magnus Ringblom. Såsom sekr. fungera styrelsesuppleanterna herrar Lars Wæsterberg och Georg Nyqvist. Antalet medlemmar i föreningen har under året utgjort 385.