324 NOTISER.    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte i Hälsingborg d. 25 aug. 1951. Vid mötet valdes till styrelse för 1952 stadsfiskalerna Lennart Asplund, Stockholm, ordf., Gösta Ahlbeck, Landskrona, v. ordf. och kassaförv., Robert Clementz, Borås, Harry Hågeman, Malmö, och Kjell Sandberg, Östersund, med stadsfiskalerna John Sjögren, Hälsingborg, och Lennart Eliasson, Stockholm, sekr., såsom suppl. Vid årsmötet diskuterades, för avgivande av yttrande, betänkandet om polis- och åklagarväsendets förstatligande. — Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Stockholm d. 20—22 sept. 1951, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: synpunkter på gällande regler om fördelning av brandskadeersättning; 1951 års ändringar i jordförvärvslagen; betalningsfastställelse ur fast egendom av dröjsmålsränta, där denna yrkats efter en högre räntefot än den uti inteckningsreversen stipulerade räntan (hovrättsutslag) ; inteckning i fastighet, varifrån upplåtits område, varå avstyckning ännu ej fastställts (referat av hos Högsta Domstolen anhängigt besvärsärende); angående krav på prästbevis i inskrivningsärenden; om återgång av köp av jordbruksfastighet i samband med utövande av Kronans förköpsrätt; regressfrågan vid borgen för garantilån; principerna för en ev. fortsatt sekundärlångivning genom hypoteksinstitutionen.
    Efter vid mötet förrättade val äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. och sekr.-kassaförv., hypoteksombudsmannen Bengt Gunnhagen, Linköping, suppl. för sekr., samt hypoteksdirektören K.-F. Lindell, Göteborg, revisor. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 24.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2: 50 per årgång och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Bankjuristernas förening har under 1951 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 23 febr., d. 13 april, d. 25 maj, d. 12 okt. och d. 23 nov. Föredrag ha hållits av byråchefen Erik Hedfeldt om »Expropriation för tätbebyggelse enligt 1949 års regler», av bankjuristen Bo Sterner om »Testamentsvillkor contra beskattning» och av bankjuristen Erik Leijonhufvudom »Juristintryck från Etiopien och Mexico». Föreningens styrelse har utgjorts av Erik Burling, ordf., Arne Lyth, v. ordf., Lars Fogelklou, sekr., Erik Leijonhufvud, referent, och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare. Medlemsantalet är 71.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av försäkringsdirektören Einar Nilsson, ordf., rådmannen Erik Tammelin, v. ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., assessorn Gerhard Grabe, direktören Harry Molén, professorn Folke Schmidt, advokaten Holger Wiklund och hovrättsrådet Bertil Unger. Styrelsesuppleanter äro professorn Phillips Hult och chefombudsmannen Ebbe Jacobsson. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och försäkringsdirektören Harald Folke.
    Under år 1951 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande

 

NOTISER. 325föredrag hållits: d. 9 mars av professor Seve Ljungman ang. »Juris kandidatexamen under reform», d. 4 maj av høyesterettsadvokat Erling Wikborg ang. »Er tiden inne for en reform av erstatningsrettsreglene?», d. 5okt. av docent P. O. Bolding ang. »Bevisbördeproblem i samband med försäkringsfallet» samt d. 29 nov. av chefombudsmannen Jacobsson ang. »Några problem i försäkringsavtalslagen hämtade ur försäkringsbolagenserfarenheter». — Föreningen har 229 aktiva och 31 passiva medlemmar.