Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1951 hållit fem sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av assessorn Carl Rundquist över ämnet »Några erfarenheter från förmyndarkammarens verksamhet» (vid gemensamt sammanträde med Stockholms rådhusrätts domareförening), av advokaten Per-Axel Weslienom »Ett par aktuella spörsmål om ersättning för rättegångskostnad (NJA 1949 s. 87 och 774)» vid gemensamt sammanträde med Föreningen Sveriges hovrättsdomare, därvid även förekom diskussion över ämnet »Om tillämpning av s. k. kvalificerad villkorlig dom (JO:s ämbetsberättelse 1950 s.204)» med inledningsföredrag av advokaten Bengt Lemke, assessorn Johan Gyllenswärd och skyddskonsulenten Gunnar Ljungbo, samt av advokaten Sigrid Beckman om »Advokatsynpunkter på giftermålsbalken». Vid en diskussion om ändringar i rättegångsbalken hölls inledningsföredrag av advokaten Wilhelm Brodin, varjämte förekommit en fri diskussion om yrkesangelägenheter, kallad »Fritt ur hjärtat».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Helge Lindahl, ordf., Gunnar Lindh,v. ordf., Barbro Björlingsson, Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren, Wilhelm Pehrsson och Torsten Svensson. Suppl. ha varit advokaterna Arne Malmberg, Carl Swartling och Per-Axel Weslien. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Bertil Ahrnborg, Stellan Graaf, Arne Hasselgren, Hans Ihre, Bengt Landahl, Bengt Lemke, Helge Lindahl, Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Yngve Schartau, Torsten Svensson och Sune Wettersamt såsom suppl. advokaterna Barbro Björlingsson, Tore Flodin, Per H. Gedda, Lars-Erik Forssman, Birger Hedberg, Rolf Jörgensen, Nils Köhler, Magnus Lindahl, Nils-Erik Lindblom, Valborg Lundgren, Carl-Axel Sandberg och Sten Södermark. Avdelningens sekr. är advokaten Arne Hasselgren. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 362 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1951 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 3 mars och extra möte d. 5 dec.Vid det ordinarie mötet höll advokaten Gunnar Bomgren, Göteborg, föredrag över ämnet »Advokatsamfundets disciplinära verksamhet — syftemål, arbetsmetoder och reformprojekt».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Rolf Halvorsen, Norrköping, Harry Henschen, Eskilstuna, och Bengt Skantze, Jönköping. Suppl. ha varit advokaterna Arnold Andersson, Motala, Torsten Hellberg, Tranås, och Erik Hägerdal, Kalmar. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Erik Bremberg, Eskilstuna, Gustaf Hökerberg, Norrköping, Olof Lindgren, Jönköping, och Helge Qvarnström, Västervik, även som till suppl. i

 

326 NOTISER.nämnden advokaterna Åke Bohman, Kalmar, Erik Halldén, Norrköping, och Bror Schultz, Jönköping, samt fru Britt Åström, Linköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör advokaten Mats Nordström, Norrköping. Avdelningen räknade vid årsskiftet 102 medlemmar.