Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 3 mars 1951 i Östersund. Därvid höll overretssakförer Rejdar Selmer, Trondheim, föredrag över ämnet »Den norske sakförerforening; enkelte aktuelle spörsmål». Avdelningens styrelse utgöres av advokaterna Curt Ekdahl, Gävle, ordf., Olov Rödöö, Östersund, v. ordf., Gösta Malmsten, Gävle, sekr., Per Hjalmar Lindman, Malmberget, Sigurd Nilsson, Umeå, och Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, med advokaterna Axel Rehn, Skellefteå, Hilding Gagge, Gällivare och Sten Söderqvist, Sundsvall, som suppleanter. Antalet medlemmar är 70.

 

    Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte d. 25 okt. 1951. Före årsmötet hade styrelsen trätt i förbindelse med representanter för Stockholms rådhusrätts juristförening, Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund, Försäkringsjuridiska föreningen, Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt och Bankjuristernas förening. Avsikten härmed var att söka intensifiera föreningens verksamhet, vilken bl. a. syftar till att sammanföra jurister, verksamma inom olika arbetsfält i Stockholm. Styrelsens initiativ har mötts med intresse, ett förhållande som tagit sig uttryck i en icke oväsentlig ökning av medlemsantalet, vilket för närvarande uppgår till c:a 350. Av medlemmarna voro c:a 110 närvarande vid årsmötet.
    Vid mötet förekom bl. a. val av ny styrelse, vilken fick följande sammansättning: överståthållaren Johan Hagander, ordf., direktören Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., advokaten Carl Swartling, sekr. och kassaförv., utrikesrådet Sture Petrén, borgmästaren Gustaf Bång, advokaten Helge Lindahl, direktören Einar Nilsson, hovrättsassessorn Anders Lindstedt och bankjuristen Erik Burling. De fem sistnämnda ledamöterna äro ordförande i ovannämnda sammanslutningar, vilket är ägnat att inom föreningens ram skapa ökade kontakter mellan stockholmsjuristerna enligt det nyss antydda syftet med föreningens verksamhet.
    Revisorer äro prof. Gösta Eberstein och advokaten Bertil Ahrnborg med advokaten Sten Lindskog som suppl.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom vid årsmötet föredrag av utrikesrådet Sture Petrén över ämnet »En svensk jurists intryck från några FN-assembléer».

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har under 1951 sammanträtt till ordinarie årsmöte d. 5 juni å rest. Piperska Muren. Assessorn Carl Sandblom höll därvid ett kåserande anförande över ämnet »En av Sveriges Juristförbund våren 1951 anordnad studieresa till England», varefter följde samkväm.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Gustaf Bång, ordf., rådmannen Eric Gauffin, v. ordf., rådmannen Henning Bruce, e. rådmannen

 

328 NOTISER.Gustaf Gyllenhammar, assessorn Fritz Trägårdh, t. f. assessorn Ingvar Ågren och t. f. assessorn Maja Britta Oldin, sekr. och kassaförv. Suppleanter ha varit magistratsrådmannen Harry Hector, rådmännen Hilding Stefenson och Gösta Widell, assessorerna Sigurd Lind och Carl Sandblom, sekreteraren Ella Köhler och domaraspiranten Lennart Hörnlund. Medlemsantalet har under året uppgått till 112.